Προμήθεια 80 φορητών υπολογιστών για εξ αποστάσεως εργασίας προσωπικού ΥΠΑΙΘ
Για την κάλυψη αναγκών της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με απόφαση της υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως πραγματοποιείται ανάθεση της προμήθειας φορητών Η/Υ για την κάλυψη αναγκών της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού του ΥΠΑΙΘ.

Δείτε την απόφαση :

 Την ανάθεση στην εταιρεία «Cosmos Business Systems– Συστήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Α.E.B.E», Α.Φ.Μ: 094223430, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση: Π.Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 144 52 – Μεταμόρφωση Αττικής), της προμήθειας ογδόντα (80) φορητών Η/Υ (DELL Vostro Notebook 3590) για την κάλυψη αναγκών της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των εξήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ #67.456,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

H παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η οριστική παραλαβή του παρόντος συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής για το έτος 2020.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος/των πληρωμής στο όνομα Cosmos Business Systems– Συστήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Α.E.B.E και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 και των Λογαριασμών Πίστωσης 6ου Βαθμού (ΑΛΕ) 3120301001 του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 43583/B5/06-4-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006521626, ΑΔΑ:ΡΠΡ946ΜΤΛΗ-4ΩΔ) Απόφαση Ανάληψης με α/α 32196 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό  του Δημοσίου και τρίτων.

Δείτε την Απόφαση αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Το νομοσχέδιο για την Παιδεία έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία
Το νομοσχέδιο για την Παιδεία έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία
Σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η Ολομέλεια της Βουλής θα συνεδριάσει για το νομοσχέδιο, την Τρίτη στις 9/6 στις 10 το πρωί
Το νομοσχέδιο για την Παιδεία έγινε δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
Αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες, τοπικές βροχές το βράδυ στα βορειοδυτικά, μεταφορά σκόνης από την Αφρική μετά το απόγευμα στα δυτικά και νότια,...
Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
Γερμανικός Έλεγχος της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
Γερμανικός Έλεγχος της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
Είναι ενδεικτικό της γερμανικής προσέγγισης ότι όλη αυτή η ενορχηστρωμένη προσπάθεια στοχεύει στην προώθηση ενός συγκεκριμένου ιστορικού αφηγήματος.
Γερμανικός Έλεγχος της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας