Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση: Πρόσκληση στους δήμους να καταθέσουν προτάσεις για τις εγκαταστάσεις στέγασης
Πρόσκληση στους δήμους να υποβάλουν προτάσεις για τη δράση «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας» υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

Σύμφωνα με νέο έγγραφο που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προβλέφθηκε η διαδικασία και οι τρόποι αντιμετώπισης των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην επικράτεια.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξης:

Σύμφωνα δε με την παρ. 17 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι Δήμοι (Ν.Π.Δ.Δ.) που περιλαμβάνονται στην παρούσα και που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 11 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) όπως αποστείλουν πρόταση εγγραφής νέου έργου για τη χρηματοδότηση της δράσης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα είναι στο πλαίσιο υλοποίησης δράσης η οποία θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με σκοπό την εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και τον εξοπλισμό τους, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων δια των συμμετεχόντων Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που ακολουθούν.

Υποβολή Προτάσεων - Κατάρτιση Προγράμματος

Η πρόταση κάθε φορέα υλοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, με αιτιολόγηση της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας για την εγγραφή κάθε έργου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται επιπλέον και βεβαίωση ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης ή δε χρηματοδοτείται από άλλο φορέα ή δε χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, παράλληλα και για το ίδιο αντικείμενο.

Συνημμένα αποστέλλονται υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) και Πίνακας 1 Αναλυτικού Ετήσιου Προγραμματισμού, προκειμένου να συμπληρωθούν και να συμπεριληφθούν στην πρότασή σας. Η κατάρτιση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14235/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκύκλιο οδηγιών που αφορά στην έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και στον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ).

e-ΠΔΕ

Δεδομένης της παραγωγικής λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος e-ΠΔΕ του ΥΠΑΝΕΠ τα αιτήματα (ΤΔΕ) πρέπει να υποβληθούν και ηλεκτρονικά. Αρχικά οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση ως φορείς υλοποίησης, υποβάλλοντας αίτημα δημιουργίας χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epde.gr (εφόσον δεν διαθέτουν ήδη πρόσβαση). Οδηγίες είναι διαθέσιμες στο «εγχειρίδιο λειτουργειών για τους χρήστες του e-ΠΔΕ» που υπάρχει στη προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τίτλος έργου

Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα εξής: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ… (συμπληρώνονται αναλόγως τα στοιχεία του Δήμου, στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει/ουν η ωφελούμενη/ες σχολική/ες μονάδα/ες που πραγματοποιείται η δράση) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)».

Διάρκεια Έργου

Το υπό ένταξη έργο κάθε Δήμου, αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων των Δήμων που συμμετέχουν στην δράση του ΥΠΑΙΘ.

Για το σκοπό αυτό λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ισχύος των διατάξεων του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) οι αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στους αναδόχους το αργότερο έως την 01-09-2020. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στις νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις κλπ) που θα αναληφθούν βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Φορέας Χρηματοδότησης-Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ)

Το σύνολο των υπό ένταξη έργων, θα προταθούν για εγγραφή και χρηματοδότηση από πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. (κωδ. e-ΠΔΕ 20) στη ΣΑΕ 047 αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ (κωδικός φορέα στο e-ΠΔΕ 10107004 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κωδικός φορέα χρηματοδότησης στο e-ΠΔΕ 1010700).

55.png

Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Έργου Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπολογίζεται από κάθε Δήμο που συμμετέχει στη δράση και αφορά στο σύνολο των απαιτούμενων αιθουσών, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα συμπεριλαμβανομένων και των χώρων υγιεινής (W.C.) όπου απαιτούνται, καθώς και των απαραίτητων βάσεων έδρασής τους, σύμφωνα με τα εξής:

 έως 22.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για προμήθεια και τοποθέτηση κάθε αίθουσας διδασκαλίας

 έως 14.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για προμήθεια και τοποθέτηση κάθε χώρου υγιεινής (W.C.)

 έως 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. για λοιπές δαπάνες προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα των ανωτέρω, περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου εξοπλισμού σύμφωνα με τη δυναμικότητα (αριθμός μαθητών) ως εξής: 

66.png

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ 

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς