Χαρακτηρισμός υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Λακωνίας - Δήλωση οργανικών κενών
Το  ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ. αριθμ. 17/10-7-2019 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και υπάρχει στον κλάδο τους οργανικό κενό, μπορούν να υποβάλουν αν επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης και να το διεκδικήσουν, από Τετάρτη  10-7-2019 μέχρι και  Παρασκευή και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ.100/97. 

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης. 

Οι δηλώσεις τοποθέτησης των υπεραρίθμων μπορούν να διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας με τηλεομοιότυπο (fax 27313 63477), ή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη η δήλωση τοποθέτησης με την υπογραφή του εκπαιδευτικού) στο [email protected]. Παρακαλούμε να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στην σχολική σας μονάδα και κρίθηκαν υπεράριθμοι. 

Συνημμένα : 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 10-7-2019

Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Οργανικών Κενών

Κοινοποίηση Απόφασης Χαρακτηρισμού Υπεραρίθμων Δ.Ε.Λακωνίας

σχετικά άρθρα