Εκπαιδευτικοί στο Δήμο Ξάνθης - Προκήρυξη
Εύρεση εργασίας

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης ανακοινωνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • Καθηγητής πιάνου   1
 • Καθηγητής κιθάρας        1
 • Καθηγητής βιολιού         1
 • Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων       3
 • Καθηγητής πνευστών    1
 • Καθηγητής βυζαντινής μουσικής              1
 • Καθηγητής μονωδίας     1
 • Καθηγητής μουσικοκινητικής αγωγής     1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Πλ. Διοικητηρίου 1Α, 3ος όροφος, στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αναστασία Σιούτα, τηλ. 2541024542/Τμήμα Πολιτισμού, τα ακόλουθα, σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014), δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας. (με αριθμό έγκρισης από το ΥΠ.ΠΟ. στο ειδικό μάθημα για το οποίο αιτείται την θέση. Ταυτόχρονη προϋπηρεσία σε περισσότερα μουσικά ιδρύματα δεν προσμετράται.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου.
 • Ο Δήμος ή Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
 • Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του.
 • Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
 • ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης 24.06.2019.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή τους από το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

Α. Κατατίθενται από τον επιτυχόντα

 • Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
 • Προϋπηρεσία σε δημόσιο φορέα.

Β. Θα αναζητηθεί από την υπηρεσία:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
 • Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου (για άνδρες).

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Πρότυπα-Πειραματικά: Αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων
Πρότυπα-Πειραματικά: Αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων
Μετά τις 10 Ιουνίου οι αιτήσεις συμμετοχής για την κλήρωση στα Πειραματικά και τις εξετάσεις στα Πρότυπα
Πρότυπα-Πειραματικά: Αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων
Νεοσυντηρητικά δόγματα στον χώρο της εκπαίδευσης
Νεοσυντηρητικά δόγματα στον χώρο της εκπαίδευσης
Ο σχεδιασμός για την εξωτερική αξιολόγηση αποκαλύπτει τη διάθεση κατηγοριοποίησης των σχολείων σε σχολεία ταχυτήτων, μια βαθιά νεοφιλελεύθερη επιλογή...
Νεοσυντηρητικά δόγματα στον χώρο της εκπαίδευσης
Φίλης προς Κεραμέως: Επαναφέρετε όλες τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη κρίση στην εκπαίδευση
Φίλης προς Κεραμέως: Επαναφέρετε όλες τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη κρίση στην εκπαίδευση
«Επιστροφή στο παρελθόν» το πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - «Δείτε τι εκπροσωπείτε και δείτε ποιους έχετε...
Φίλης προς Κεραμέως: Επαναφέρετε όλες τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη κρίση στην εκπαίδευση