Τι άλλαξε στις αρμοδιότητες του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ με τον νέο νόμο
Του Βασίλη Βούγια

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο(το Φ.Ε.Κ. αναμένεται) «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις», υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν στα Συμβούλιά μας το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 40 "Διατάξεις για την Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση"


Στην παράγραφο 1* βλέπουμε να ορίζεται εισηγητής στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος,  ενώ αυτή τη στιγμή εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

*1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής: «Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός του ίδιου Τµήµατος.»


Στην παράγραφο 2** τροποποιείται το Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 1) και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 στις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προστίθεται

 H Γνωμοδότηση :
Για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την ανάκλησή τους.
Για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..
 Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών Ε.Ε.Π..

Και ακριβώς αυτές τις αρμοδιότητες, τροποποιώντας το άρθρο 14 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 1), τις αφαιρεί από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., στο μέρος που αφορά στο σύνολο των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αφήνοντας μόνον 

Τη Γνωμοδότηση

Για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
 Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
  Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
 Προσθέτοντας
  
 Tη Γνωμοδότηση για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π. από την άσκηση των καθηκόντων τους.  

**2. Στο π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
 α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παράγραφο 10 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής: «11. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους. 12. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ. 13. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης των µελών ΕΕΠ.»

β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
ββ) Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής: «16. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
 γγ) Η παράγραφος 21 αντικαθίσταται ως εξής: «21. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
δδ) Ύστερα από την παράγραφο 22, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής: «23. Γνωµοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)».

γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

Ταχύρρυθμα μαθήματα για την πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ