Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Παιδαγωγικό
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή, 19/10/2018

Το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει πρόγραμμα μικτής εκπαίδευσης (με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) τετράμηνης διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης προσφέρει 102 ώρες θεωρητικής κατάρτισης με ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες και Πρακτική Άσκηση 60 ωρών, κατά την οποία κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ένα μικρομάθημα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενισχύουν δεξιότητες της εκπαιδευτικής τους επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ταυτόχρονα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ

Η Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος συνίσταται από τους κατεξοχήν ειδικούς στον χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δρ Θωμά Μπαμπάλη, Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ Ιωάννη Βρεττό, Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. και Δρ Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικό-Ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).\

Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα

http://www.adedu-microteaching.primedu.uoa.gr/

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος ειδίκευσης είναι η προσφορά και η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και εφοδίων, τα οποία πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και ο εκπαιδευτής ενηλίκων για την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης.

Την Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα θα την βρείτε εδώ.

Αποδέκτες του προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου,

 • εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Σχολές Γονέων, κ.ά.),

 • αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,

 • αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,

 • στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Διάρκεια και Μορφή Υλοποίησης του προγράμματος

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 162 ώρες/4 μήνες. Ειδικότερα, οι 102 ώρες, αναφέρονται στη θεωρητική κατάρτιση και σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιπες 60 ώρες αφιερώνονται στην άσκηση με μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα. Σημειωτέον ότι κάθε εκπαιδευόμενος σχεδιάζει και εκτελεί μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα.

 Το πρόγραμμα  μικτής εκπαίδευσης υλοποιείται με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δια ζώσης μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Μαρασλή 4,  τις εξής ημέρες:

 • Παρασκευή και

 • Σάββατο

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α. Θεωρητική κατάρτιση (12 Διδακτικές Ενότητες: 102 ώρες)

Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα
Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης
Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων
Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση
Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη
Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Β. Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση (60 ώρες)

 1. Μικροδιδασκαλία και μικρομάθημα: ομοιότητες και διαφορές

 2. Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας μικροδιδασκαλίας/ενός μικρομαθήματος

 3. Αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση κατά τη μικροδιδασκαλία/το μικρομάθημα

Κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ ένα μικρομάθημα

Παροχές του Προγράμματος

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

 • Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή Ενηλίκων

 • Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος

 • Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» στο πρότυπο που έχει ορίσει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α.

 • Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού

 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας

Κόστος συμμετοχής

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 390 Ευρώ. Για ανέργους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολύτεκνους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α. το κόστος συμμετοχής είναι 250 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των μαθημάτων, θα λαμβάνουν έκπτωση 15%, δηλαδή το τελικό ποσό ανέρχεται στα 331,50 Ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έκπτωση αυτή ισχύει μόνο στη περίπτωση που οι συμμετέχοντες θα προκαταβάλουν ολόκληρο το ποσό. Δεν ισχύει για ανέργους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολύτεκνους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό στο πρόγραμμα από την Τετάρτη, 11/07/2018 και μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Πέμπτη, 18/10/2018. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Την Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό στο πρόγραμμα θα την βρείτε εδώ.

Έναρξη Προγράμματος: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2103688529 και 6972878352 ή να επισκέπτονται τη Γραμματεία του Προγράμματος (Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος).

σχετικά άρθρα

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Οχι στην εγκατάσταση καζίνο στο Κτήμα Δηλαβέρη
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Οχι στην εγκατάσταση καζίνο στο Κτήμα Δηλαβέρη
Η εταιρεία Regency, που ελέγχει το καζίνο της Πάρνηθας  μετά τη ψήφιση του νόμου για την μετεγκατάστασή του, θέλει να προχωρήσει σύντομα στην...
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Οχι στην εγκατάσταση καζίνο στο Κτήμα Δηλαβέρη