Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ – Ένα ακόμη μετέωρο βήμα των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΤΕ
ΠΕΤΕΕΜ

 «Αναθέσεις μαθημάτων 2018-2019 ΕΠΑΛ – Ένα ακόμη μετέωρο βήμα των εργαστηριακών εκπαιδευτικών ΤΕ»!

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. 5/18/20-04-2018 υπομνήματός μας, σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων επανερχόμαστε μετά την έκδοση της νέα Υ.Α. με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και στατιστικούς πίνακες, που αποδεικνύουν την αδικία που γίνεται χρόνια τώρα στους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ, ενώ περιμέναμε μια δικαιότερη αντιμετώπιση και όχι την διατήρηση των ανισοτήτων και την υπερτροφική στήριξη συγκεκριμένων κλάδων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.   

Συγκεκριμένα με το ΦΕΚ 1509/02.05.2018 που αφορά στις νέες «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» μετά τις ομαδοποιήσεις κλάδων και ειδικοτήτων όσον αφορά στο κλάδο ΤΕ εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑΛ, όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκαν οι αδικίες από την με αριθμ. Φ22/126950/Δ4/9/8/2017 ΥΑ, αντίθετα σε αρκετές ειδικότητες του κλάδου αφαιρέθηκαν μαθήματα της Α’ ανάθεσης, από τη προηγούμενη ΥΑ, ενώ υπάρχουν ειδικότητες που έχουν μηδενικές (0) Α’ αναθέσεις!!!   

Συγκεκριμένα, στη νέα Υ.Α. και για τις ειδικότητες ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων, ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής, ΤΕ16 Μουσικής δεν προβλέπεται κανένα μάθημα σε Α΄ ανάθεση, με ότι αυτό συνεπάγεται υπηρεσιακά για έναν μόνιμο εκπαιδευτικό, πράξη που δεν τιμά κανέναν. Εκτός και εάν με τον τρόπο αυτό μεθοδεύονται νέες διαθεσιμότητες στην ΤΕΕ, διότι το πρόβλημα υφίσταται και σε άλλους κλάδους μη ευνοούμενους.   

Για μια ακόμη φορά περιορίζονται  στο ελάχιστο οι αναθέσεις  για τις περισσότερες ειδικότητες του κλάδου ΤΕ . Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν οι συνάδελφοι σε Α΄ ανάθεση διδασκαλίας όλα τα εργαστηριακά και σχεδιαστικά  μαθήματα του τομέα που αντιστοιχεί η ειδικότητάς τους, όπως ίσχυε με την Γ2/3225/89, που περιέργως καταργήθηκε .

Επίσης, και στις νέες αναθέσεις δεν διασφαλίζεται ο ελάχιστος αριθμός ωρών (12) διδασκαλίας στην Α΄ ανάθεση σχεδόν σε όλες τις ειδικοτήτες των ΤΕ, με αποτέλεσμα κάθε φορά να κρίνονται υπεράριθμοι, αν και αρχαιότεροι οι περισσότεροι στο σχολείο τους και με τεράστιο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, αφού δεν θα κατοχυρώνουν οργανική θέση.

Οι παραπάνω διακρίσεις που παρατηρούνται σε βάρος των ειδικοτήτων των εργαστηριακών με τις πρόσφατες Υ.Α., καθιστούν ανίσχυρες  τις υπηρεσιακές μεταβολές, όπως την ύπαρξη οργανικών θέσεων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, επιλογή σε θέση ευθύνης κ.λ.π. Για το λόγο αυτό πρέπει άμεσα να διορθωθούν οι αναθέσεις για όλους τους συναδέλφους ΤΕ. Ακόμη κατά τη γνώμη μας, η ομαδοποίηση που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο δεν έχει βελτιωτικές τάσεις, όπως αναμέναμε για τους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο με την Αρ. Πρωτ.: Φ22/75401/Δ4 / 10-05-2018 σε σύντομο χρονικό διάστημα προχώρησε σε σημειακές διορθώσεις για άλλους κλάδους, για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, χωρίς να κάνει καμία ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες κλάδου ΤΕ. Η απαξίωση που αισθανόμαστε, μαζί με το γεγονός ότι υποβαθμίζεται η εργαστηριακή εκπαίδευση των μαθητών των ΕΠΑΛ-ΕΚ, μας οδηγεί σε έντονη απόγνωση και απογοήτευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές ειδικότητες που έχουν πολύ μικρό αριθμό μαθημάτων σε Α’ ανάθεση:  ΤΕ01-04, ΤΕ01.13, ενοποιημένη ειδικότητα ΤΕ02.05 (πρώην ΤΕ01.17),  και ειδικά  στους ΤΕ01.14 Γραφικών Τεχνών, ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών ,ΤΕ02.03, ΤΕ02.06 κ.λ.π.  Στο παρακάτω στατιστικό (Στατιστικό 1), μπορείτε να διαπιστώσετε την ανομοιομορφία των αναθέσεων α’, β’ και γ’ ανάθεσης μαθημάτων μεταξύ των κλάδων-ειδικοτήτων ΤΕ.

Μετά τα παραπάνω Η ΠΕΤΕΕΜ θεωρεί ότι οι αποφάσεις αλλαγής των αναθέσεων έγιναν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προγράμματα σπουδών, το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική επάρκεια των επιμέρους εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, το profile της κάθε ειδικότητας,  καθώς και η επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών στα εργαστηριακά μαθήματα δεξιοτήτων. Παρατηρείται πολλές φορές να έχουν Α’ ανάθεση τα εργαστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικοί μόνο με τα τυπικά και όχι με τα ουσιαστικά προσόντα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της εργαστηριακής εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα νεότεροι συνάδελφοι στο σχολείο να «εκτοπίζουν» παλαιότερους εκπαιδευτικούς ΤΕ από τον φυσικό τους χώρου, που έχουν ως αποκλειστική εκπαιδευτική απασχόληση στην ΤΕΕ

Εμμένουμε επίσης στην άποψή μας, ότι για λόγους  ισονομίας αλλά και της παρεχόμενης ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, βασικά κριτήρια για την ανάθεση της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων θα έπρεπε να είναι: το περιεχόμενο των σπουδών  του εκπαιδευτικού, η επαγγελματική εμπειρία χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και οι εξειδικεύσεις στην ειδικότητα, σε συνδυασμό με το βαθμό δυσκολίας των γνωστικών αντικείμενων που καλείται να πραγματώσει στο χώρο των εργαστηριακών ασκήσεων. Σε κάθε ΕΠΑΛ οι οργανικές θέσεις τα κενά και πλεονάσματα στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων πρέπει να καθορίζονται αναλογικά για κάθε κλάδο με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και όχι κατά το δοκούν, ώστε να πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία με κύριο στόχο την σωστή εκπαίδευση των μαθητών.

Οι περιορισμοί των αναθέσεων στους ΤΕ καθώς ο κατακερματισμένος και ο αποσπασματικός γραφειοκρατικός τρόπος απόδοσης των διδακτικών καθηκόντων στους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς, δημιουργούν ποικίλα εκπ/κά προβλήματα και σύγχυση μεταξύ των ειδικοτήτων.  Επίσης, κανείς ποτέ θεσμικός φορέας εκπαίδευσης δεν έχει «αποτιμήσει» τις δυνατότητες των εργαστηριακών εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕΕ (πτυχία, δεύτερα πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, επιμορφώσεις ΤΠΕ, εκπαιδευτικό έργο από κάθε θέση ευθύνης κ.α.), γεγονός που οξύνει τις αντιθέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων.

Τέλος, η προσπάθεια διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού με την εξισορρόπηση των περικοπών των δημοσιονομικών πόρων, αδιαφορώντας για την ποιότητα και αρτιότητα της παρεχόμενης τεχνικής παιδείας στα ΕΠΑΛ, με την προσθαφαίρεση διαφορετικών μαθημάτων κάθε χρονιά, οδηγεί στο «διαίρει και βασίλευε» και τα σχολικά εργαστήρια σε πλήρη απαξίωση.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ να συμπληρώσουν με νέα Υ.Α. τις αναθέσεις των εργαστηριακών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ όλων των ειδικοτήτων σύμφωνα με το προηγούμενο υπόμνημά μας (που έχουμε γνωστοποίηση) έχοντας ως βασικές αρχές τα εξής:

  1. Καμία  ειδικότητα του κλάδου ΤΕ χωρίς Α΄ Ανάθεση εργαστηριακών μαθημάτων τουλάχιστον 12 ωρών, ώστε να κατοχυρώνεται η οργανική του θέση.
  2. Σε όλα τα εργαστηριακά και σχεδιαστικά μαθήματα καθώς και στα μαθήματα της Πληροφορικής και Οικονομίας-Διοίκησης που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια, ο αριθμός των διδασκόντων που συμμετέχουν στη συνδιδασκαλία να αναλογούν  μετά τους  10 μαθητές δύο (2) εκπαιδευτικοί.
  3. Αναλογικά σε όλους τους εκπαιδευτικού των ειδικοτήτων κλάδου ΤΕ να υπάρχει ανάθεση και στα θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων των ειδικοτήτων, που συνδέονται άμεσα με το εργαστηριακό μέρους για εκπαιδευτικούς και λειτουργικούς λόγους όταν μάλιστα το προφίλ και οι  εξειδικεύσεις του κάθε εκπαιδευτικού έχουν ξεπεράσει τις βασικές γνώσεις του.
  4. Η ειδικότητα ΤΕ01.04 (Ψυκτικών) ανήκει στον τομέα μηχανολογίας και πρέπει  να ενταχθεί ως ΤΕ02.04 με τις ανάλογες αναθέσεις μαθημάτων και με βάση την αντιστοιχία, που πρέπει να ισχύει για όλες τις ειδικοτήτες.
  5. Σχετικά με τον αποκλεισμό μας από τα μαθήματα προσανατολισμού της Α’ ΕΠΑΛ, όπως ΣΕΠ, περιβαλλοντική εκπαίδευση, project καθώς και εφαρμογές πληροφορικής, αφενός ότι είναι ατεκμηρίωτος, αφετέρου δε λειτουργεί απαξιωτικά για τους ΤΕ. Ταυτόχρονα ο Σύλλογο Διδασκόντων, στερείται των εκπαιδευτικών εργαστηρίων από την ανάθεση των βιωματικών δράσεων, όπου ο χώρος του εργαστηρίου του ΕΠΑΛ παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτών των μαθημάτων. Στερείται δηλαδή το δικαίωμα των ΤΕ της ισότιμης συμμετοχής σε δράσεις, που ο κάθε εκπαιδευτικός για τους μαθητές του καταθέτη κάτι παραπάνω από τις αγκυλώσεις των «τύπων των ήλων». Ξεχνούν ορισμένοι του ΙΕΠ ότι η υπηρεσία έχει επιμορφώσει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς ΤΕ σε όλα αυτά τα μαθήματα, ενώ ορισμένοι έχουν διατελέσει και υπεύθυνη γραφείων ΓΡΑΣΕΠ κ.λ.π. και τώρα πως κρίνονται «ακατάλληλοι;».
  6. Οι αποκλεισμοί των εκπαιδευτικών ΤΕ από τις αναθέσεις μαθημάτων έρχονται σε αντίθεση με την πρωτοβουλία του γραφείο του κ. Υφυπουργού Παιδείας να «ανοίξει» της ΑΣΠΑΙΤΕ για τους εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς για ετήσια παιδαγωγική επάρκεια.     

Υ.Γ.:

1. Παραθέτουμε στατιστικούς πίνακες που δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος στις αναθέσεις όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΤΕ

και σε μορφή xls 

best of network

σχετικά άρθρα