Thumbnail
Πανελλήνιες 2024: Τι ισχύει για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις των σχολών ενστόλων - Τα δικαιολογητικά - Tα ψυχομετρικά τεστ- Οι αθλητικές δοκιμασίες - Οι προθεσμίες

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δημοσίευσε χθες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εδώ.

Σύμφωνα με αυτήν, ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε χίλιους τριάντα (1.030) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε πενήντα (50) Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία.

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες σε πανελλαδικό επίπεδο και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν την εισαγωγή τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την αντίστοιχη ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται, όπου αυτές (οι θέσεις) προκύπτουν σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.

Η χρήση του δικαιώματος της προηγούμενης παρ. 2 [ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι)] για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013.

Επιπλέον κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), στη Σχολή Αστυφυλάκων θα εισαχθούν καθ` υπέρβαση του ως άνω αριθμού εισαγομένων μέχρι δύο (2) υποψήφιοι, που είναι υιοθετηθέντα από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνα μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους γιαεισαγωγή στην Σχολή Αστυφυλάκων και περιγράφονται αναλυτικά στο επόμενο Κεφάλαιο ΙΙ. Περαιτέρω πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις που ορίζονται με το άρθρο 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) και περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω Κεφάλαιο V. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο (2), προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία των ενδιαφερομένων, προκειμένου σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εισαγομένων στην Σχολή Αστυφυλάκων της αυτής κατηγορίας να μην ξεπερνά του δύο (2) υποψηφίους. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από 03-07-2024 μέχρι την 15:00 ώρα της 18-07-2024 και θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις την ίδια χρονικήπερίοδο που έχει οριστεί για τους υποψήφιους της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.» (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001). Περαιτέρω οι εν λόγω υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των ως άνω επιτυχόντων θα εγγραφούν και θα καταταχθούν στις οικείες Σχολές, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ακολούθως παρουσιάζουμε έναν αναλυτικό οδηγό με όσα πρέπει να γνωρίζουν  οι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι (Σχολή Αξιωματικών) ή Δόκιμοι Αστυφύλακες (Σχολή Αστυφυλάκων), έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1999 και μεταγενέστερα.

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας (π.χ. απολυτήριο λυκείου ή ισότιμο τίτλος).

 1. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 17), όπως ισχύει.

 1. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

 1. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 1. Να έχουν ανάστημα, το οποίο να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

 1. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

 1. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

 1. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

 1. Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλεί, κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

 1. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

 1. Να μην έχουν αποβληθεί από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων που συμμετέχουν στην παρούσα προκήρυξη και στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου δήλωσης προτιμήσεων:

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου II και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να συμμετάσχουν στην διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τον ν. 4186/2023 και να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην καθορισθείσα από αυτό προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 25-02-2024, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α, η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τον/ην υποψήφιο/α.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας.
 3. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζόμενου/ης υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.Α ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη) που επιβεβαιώνει τον κωδικός εξεταζόμενου υποψηφίου.
 4. Ένα εκ των δυο συνημμένων υποδειγμάτων Δ΄ ή ΣΤ΄.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 6. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Η΄.
 7. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, συμπληρώνουν και την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α) για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

1. Οι πολύτεκνοι/ες και τα τέκνα τους:

 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 

  υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

2. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

 • Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης ή αντίστοιχο δικαιολογητικό κατά τον τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.

 • Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

3. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

 • Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ότι ο πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψήφιου/ας έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

4. Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 • Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχοπιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

5. Το τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τρομοκρατικής πράξης:

 • Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, αν πρόκειται για ιδιώτη/ιδα, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185).

 • Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185).

 • Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η παθών/ούσα συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Α΄ 185). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του/ης δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

6. Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθ. 42 παρ. 2 Ν.1481/1984 Α’ 152, όπως ισχύει):

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.

Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μόνο από τους υποψηφίους που υπάγονται στην κατηγορία των υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους κατ’ εφαρμογή της περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122):

 • Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων i, ii, iii, v, vi και vii της Ενότητας Α΄ του παρόντος Κεφαλαίου (πλην της περίπτ. iv ήτοι τα υποδείγματα Δ΄ ή ΣΤ και έγγραφο με τον κωδικό εξεταζόμενου υποψηφίου εφόσον δεν κατέχει της περίπτωσης iii),

 • φωτοαντίγραφο απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου και

 • πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα με το οποίο/α βεβαιώνεται ότι φέρουν την ιδιότητα του υιοθετηθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνου μέλους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και του υπαλλήλου που υπηρετούσε στα καταστήματα κράτησης ή στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του.

 • Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:

  Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

Γενικές Παρατηρήσεις:

 1. Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να ενταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες της ως άνω ενότητας Β του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως ισχύει, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 7 του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18-08-2006 (Β΄ 1309) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.

 2. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους, γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/ 26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 Α΄-208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές.

 1. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρακάτω κεφαλαίου VII. ¨ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ¨

Τι ισχύει για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)

Το πρόγραμμα για τις προκαταρκτικές εξετάσεις θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (25-02-2024) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα διεξαχθούν από τις αρχές μηνός Μαρτίου. Για τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.» και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί μέχρι τα μέσα του Αυγούστου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν περί τα τέλη Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι/ες, πριν την διαδικασία επιλογής (συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου) για την εισαγωγή τους στις Αστυνομικές Σχολές όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν κατά κανόνα για κάθε υποψήφιο/α συνολικά τέσσερις (4) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και εφόσον καταστεί ανάγκη και στην Βέροια.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων).

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο παρελθόν.

 Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί. 

Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.», και της κατηγορίας «υιοθετηθέντα από την Βουλή τέκνα κ.τ.λ.» (περιπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), που με άλλη αίτηση συμμετοχής που θα υποβάλουν μέχρι την 25-02-2024, συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αντίστοιχα θα συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν για τους Έλληνες του εσωτερικού (από αρχές Μαρτίου 2024) του ιδίου ακαδημαϊκού έτους, σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι, μπορούν να συμμετέχουν κανονικά μεταγενέστερα και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ελλήνων/ίδων Εξωτερικού (περί τα τέλη Αυγούστου) για να εισαχθούν μόνο στις θέσεις των Αστυνομικών Σχολών που επιφυλάσσονται για τις ειδικές τους κατηγορίες.

Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζόμενου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις σε παρελθόντα έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

Οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες

Για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων, διενεργούνται ψυχομετρικές δοκιμασίες, που περιλαμβάνουν διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, γνωστικών ικανοτήτων και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπών Ψυχομετρικών Δοκιμασιών. Οι ως άνω Επιτροπές τηρούν συνοπτικό πρακτικό κατά τη συνέντευξη, μέσω του οποίου θα παρέχεται αιτιολογία στην αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας.

Η Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, πρέπει να παραλάβουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης, η παραλαβή του οποίου γίνεται, εφόσον το αιτηθούν οι υποψήφιοι/ες και υποβάλλουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο IV ενότητα Γ της παρούσας προκήρυξης. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του/ης υποψηφίου/ας και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα.

Η ως άνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου/ας που φέρει δερματοστιξία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις  που περιγράφονται στην παρ. 10 του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας προκήρυξης. (Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482346 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082).

Συμπλήρωση δελτίου υγειονομικής εξέτασης (αφορά μόνο τους/ιςυποψήφιους/ες που θα αιτηθούν την παραλαβή του δελτίου, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις της ενότητας Γ του κεφαλαίου IV της παρούσας)

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.

Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας.

Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από τις Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ολες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν, αποκλειστικά, το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν στην κατάσταση του υποψηφίου, προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του.

​​​​​​​​​​​​​​Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η ικανότητα ή μη αυτών, για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα πρέπει να φέρουν μαζί τους, κατά την παρουσίασή τους στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, πέραν του συμπληρωμένου, με τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων δελτίου υγειονομικής εξέτασης και τα ακόλουθα:

α) ακτινογραφία θώρακος (F), με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη.

β) αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο.

γ) ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο, με γνωμάτευσή του στην οποία να αναφέρεται ότι ο εξεταζόμενος υποψήφιος δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Υγειονομικών Επιτροπών Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη εγκυρότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ή μη ιατρούς, δύνανται να παραγγείλουν την επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνουν τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες επί των προσκομιζόμενων ιατρικών εξετάσεων ή/και γνωματεύσεων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 (Α’ 287) «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα»

Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης

Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας [Π.Δ. 584/1985 ( Α΄ 204) και του Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17)], όπως ισχύουν.

Υποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο, με τις γνωματεύσεις των ιατρών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, ακτινογραφία θώρακος (F), με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη, αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων (γενική αίματος, ουρία αίματος, σάκχαρο αίματος, τρανσαμινάσες, κρεατινίνη αίματος και γενική ούρων), υπογεγραμμένες από ιατρό βιοπαθολόγο και ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπογεγραμμένο από ιατρό καρδιολόγο, δεν γίνεται δεκτός/ή για εξέταση.

Η Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).

 2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).

 3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

 4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Υποψήφιος/α που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επανεξέταση των υποψηφίων, στους οποίους η αρμόδια Επιτροπή χορήγησε αναβολή εξέτασης, πραγματοποιείται στο σύνολο των αγωνισμάτων, δηλαδή ακόμη και σε αυτά στα οποία ο/η υποψήφιος/α είχε εξετασθεί και ολοκληρώσει, προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής. Υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες αιτηθούν ενώπιον του Προέδρου της αρμόδιας Αθλητικής Επιτροπής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνα θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.

Η διαδικασία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης ικανότητας θα καθοριστεί λεπτομερώς με την απόφαση καθορισμού του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα.

Ποιοι αποκλείονται

 1. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ), οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός υποψήφιου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζόμενου/ης υποψήφιου/ας, ή την Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ή την βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις και οφείλουν να το φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση.

 1. Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.

 1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους και συνακόλουθα αν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων.

 1. Υποψήφιοι/ες που θα κριθούν μη ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές, κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί/ες οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αστυνομικού Σώματος και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν σε συντρέχουσα περίπτωση βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική Σχολή/Εξεταστικό κέντρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ ή ΣΝΔ ή ΣΙ/ΙΠΤΑΜΝΕΟΙ) ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

 1. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και θα θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

 1. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα– Ελληνική Ακτοφυλακή ή από Στρατιωτική Σχολή/Εξεταστικό κέντρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν (αφού παρουσιάστηκαν) σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν θα γίνονται σε κάθε περίπτωση αποδεκτές.

 1. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων θα περιγραφεί με την απόφαση που θα καθορίσει το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως περιγράφηκε στην ενότητα Α, παράγρ. 5 του προηγούμενου κεφαλαίου V.

 1. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων, θα υποβληθούν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 1. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις Αστυνομικές Σχολές από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr, στις οποίες θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες, αντίστοιχα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού επιτύχουν στις διαδικασίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., εφόσον προηγουμένως έχουν δηλώσει συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και έχουν κριθεί ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχομετρικές-υγειονομικές-αθλητικές) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει αποδεκτή βεβαίωση ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα ή από το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή ή από Στρατιωτική Σχολή/Εξεταστικό κέντρο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ΣΣΕ-ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ ή ΣΝΔ ή ΣΙ/ΙΠΤΑΜΝΕΟΙ), κατά τα ανωτέρω αναγραφόμενα, σύμφωνα με τις τιθέμενες προϋποθέσεις.

 1. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Σχολή, θα γίνει με βάση τον πίνακα επιτυχόντων που θα εκδώσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων σπουδαστών ως επιλαχόντων για την πλήρωση κενών θέσεων στην Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που τυχόν προκύψουν από τον πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995 (Α΄1), βάσει του πίνακα επιλαχόντων εκάστης Σχολής που θα κυρωθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1), όπως ισχύει.

 1. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, αντίστοιχα, με ονομαστική διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων και αναζητούμενων αυτεπαγγέλτως δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας δεν προκύπτει κώλυμα κατάταξης κατά την οριζόμενη ημερομηνία κατάταξης.

 1. Δικαιολογητικά των επιτυχόντων κατά την κατάταξη:

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιτυχόντες.

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Α΄ 44) σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση 11726/2005 (Β΄ 838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι/ες σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. και σε συντρέχουσα περίπτωση βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Η υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξης. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Α΄ 102) και την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (Β΄ 2255) Κ.Υ.Α., θα ζητήσει τούτο με αίτημά του/ης προς την Υπηρεσία κατάταξης (οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας), όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, αναγράφοντας και την οικεία Σχολή.

3. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών, που επιτρέπει τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

4. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.», υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε υποκατηγορία αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02- 2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, τα οποία ελέγχονται για την πληρότητα και εγκυρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Β. Δικαιολογητικά που αφορούν τους επιτυχόντες και αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

 1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (άρθ. 5 του Ν. 3242/2004 (Α’ 102), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει και την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. (Β΄ 267) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης και τις υπ’ αριθ. 92605/2005 (Β΄ 1334) και ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1551)).

 2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (Α΄ 102), όπως ισχύει και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 57), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

 3. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του/ης επιτυχόντα/ούσας.

 4. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση του/ης επιτυχόντα/ούσας.

 5. Βεβαίωση των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν έχει αποβληθεί από αυτές κατά το παρελθόν ο/η επιτυχόντας/ούσα.

Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ή σε περίπτωση κατάταξης θα γίνεται ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., θα αναμένουν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής.

Η κατάταξη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας, όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες, στις οποίες οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν. 4624/2019 που ρυθμίζουν τα θέματα των προσωπικών δεδομένων.

Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα