ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Επαναληπτικές πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Τελικές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Intime
Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας θα διεξαχθούν από 22-9-2021 έως 30- 9-2021

Τις τελικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021 που θα διεξαχθούν από 22-9-2021 έως 30- 9-2021, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.

Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021.

1.Τα Εξεταστικά Κέντρα για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας (από 22-9-2021 έως 30- 9-2021) ορίστηκαν σύμφωνα με την Φ.153/105215/Α5/30-8-2021, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική, ως Εξεταστικό Κέντρο ορίστηκε το 2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου της Δ/νσης ΔΕ Β΄ Αθήνας (Κτήμα Μακρυκώστα, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123, τηλ. 210-2817108, 210-2826167) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο, ορίζεται το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Αλέξανδρου Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54639, τηλ. 2310-889910). Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα έχει, σύμφωνα με την ανωτέρω, ως ακολούθως: i) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Αττικής, ii) οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα εξεταστούν στο Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης. Όλοι οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021, για τα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας θα εξεταστούν, σύμφωνα με την Φ.251/8036/ΕΠ/Α5/30-8-2021, στο 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Αχιλλέως 37-41 και Μυλλέρου, Τ.Κ. 10436-Αθήνα, τηλ. 210 5221158).

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών Δ.Ε. και των Δ/ντών των ΕΠΑ.Λ. να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στην Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλαν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο σε αυτό/ά που απουσίασαν. Παρακαλούνται οι Δ/ντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Αχιλλέως 37-41 και Μυλλέρου, Τ.Κ. 10436-Αθήνα, τηλ. 210 5221158) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν προφορικά στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις. Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη να εφοδιαστούν έγκαιρα τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. με ικανό αριθμό τετραδίων.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253.2/92419/Α5/11-6-2017 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισμό οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, ως Εξεταστικά κέντρα ορίζονται ΕΠΑ.Λ. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Στις 2 Δ/νσεις Δ.Ε., στις οποίες θα λειτουργήσουν τα 2 Εξεταστικά κέντρα, οι Επόπτες και οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για τις Επαναληπτικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έτους 2021 θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ., με τη σύνθεση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η σχετική απόφαση ορισμού Β.Κ. και Ε.Κ. κοινοποιείται αρμοδίως. Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων, τον ορισμό των επιτηρητών κλπ. ισχύει η Φ.152/63727/2-6-2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) εγκύκλιός μας «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021». Για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά και επειδή οι υποψήφιοι είναι πολύ λίγοι, οι Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν με τα ελάχιστα δυνατά μέλη.

3. Στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Φ.152/67569/Α5/09-06-2021 (ΑΔΑ: Ρ6Ρ546ΜΤΛΗ-ΡΘ4) εγκύκλιο με θέμα «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2021». Για δημοσιονομικούς λόγους, αλλά και επειδή οι υποψήφιοι είναι πολύ λίγοι, οι Επιτροπές πρέπει να συγκροτηθούν με τα ελάχιστα δυνατά μέλη και για λίγες μέρες απασχόλησης. 4. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα Εξεταστικά Κέντρα προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνεται με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση των εξετάσεων ισχύουν κατά περίπτωση οι με αριθμ. Φ.152/63727/Α5/02-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ), Φ.152/68640/Α5/11-06-2021 και Φ.152/69378/Α5/11-06-2021 εγκύκλιοί μας.

Β. Οδηγίες για το Β.Κ. και τα 2 Ε.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021.

I) Για τον Προέδρο του Β.Κ.:

1) Το ΒΚ παραλαμβάνει από τη Δ/νσή μας αναλυτικό κατάλογο με τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά εξεταζόμενο μάθημα, που θα εξεταστούν προφορικά στο Β.Κ. και οι οποίοι αναμένεται να είναι ελάχιστοι σε όλα τα μαθήματα.

2) Το ΒΚ μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ κατά τις ώρες των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609.

3) Λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις του 1,5 μέτρου μεταξύ υποψηφίων και εξεταστών-βαθμολογητών, όπως και όσα ορίζονται με την ΚΥΑ Φ.251/107120/Α5/03-09-2021 (ΦΕΚ 4052 Β΄).

ΙΙ) Για τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων 2ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης καθώς και για τον Πρόεδρο του Β.Κ.

1) Τις ημέρες των εξετάσεων το σύστημα μετάδοσης & λήψης θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τις 14:00 μμ, ώστε να γίνονται καθημερινά δοκιμαστικές εκπομπές, και να λαμβάνονται κανονικά τα θέματα με την εκπομπή τους στις 16:00 μμ. (ώρα έναρξης εξέτασης 16:00 μ.μ.). Τα 2 Ε.Κ. θα επικοινωνούν απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ, στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609 κατά τις ώρες των εξετάσεων.

2) Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ προς τα Ε.Κ. και θα χρησιμοποιηθούν, όπως και την κανονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη για επιπλέον αυτοκόλλητα αριθμητήρια τότε αυτά συμπληρώνονται από την Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αρ. Φ.152/63727/2-6-2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΝΓ46ΜΤΛΗ-ΜΤΜ) εγκύκλιό μας «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021». Το πρώτο αυτοκόλλητο που είναι ονομαστικό και αναγράφει το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης και τον κωδικό αριθμό υποψηφίου, θα επικολληθεί στην εσωτερική πλευρά αποκόμματος του τετραδίου και στη θέση Ατομικά στοιχεία μαθητή. Τα στοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψήφιος στην εσωτερική άνω δεξιά πλευρά του εξωφύλλου-στέλεχος του τετραδίου του. Τα δύο άλλα αυτοκόλλητα που είναι ίδια μεταξύ τους και αναγράφουν τον κωδικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κωδικό ΕΠΑΛ κατάθεσης αίτησης, το λεκτικό του σχολείου, το λεκτικό του μαθήματος και τον αύξοντα αριθμό τετραδίου, θα επικολληθούν στην εξωτερική πλευρά του εξωφύλλου και στις δύο θέσεις «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ». Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσειςαυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Ε.Κ οι απόντες δεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝ.

3) Επίσης έχουν αποσταλεί προς τα 2 ΕΚ και το ΒΚ Καταστάσεις με τους αναμενόμενους υποψηφίους ανά μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια.

4) Επειδή σε κάθε Ε.Κ. θα εξεταστούν υποψήφιοι από πολλές Δ/νσεις Δ.Ε., η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει ανά μάθημα και με αλφαβητική σειρά.

5) Υπενθυμίζεται ότι οι εσπερινοί υποψήφιοι εξετάζονται μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ σε κοινά θέματα με κοινή εξεταστέα ύλη και γι΄ αυτό δεν θα διαχωρίζονται ούτε οι υποψήφιοι μέσα στις αίθουσες, ούτε τα γραπτά τους στο πακετάρισμα.

6) Ο έλεγχος της ταυτότητας των υποψηφίων θα γίνεται υποχρεωτικά από το Δελτίο Εξεταζομένου και κατά προτίμηση και από δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο.

7) Το πακετάρισμα των γραπτών θα γίνει σε ένα δέμα για τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑΛ. Κάθε δέμα θα περιέχει υποφακέλους με τα γραπτά χωρισμένα ανά εξεταζόμενο μάθημα (όσα μαθήματα = τόσοι υποφάκελοι), ανεξαρτήτως ΕΠΑΛ προέλευσης.

8) O Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, μεριμνούν ώστε σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων, όπως και όσα ορίζονται με την ΚΥΑ Φ.251/107120/Α5/03-09-2021 (ΦΕΚ 4052 Β΄).

Δείτε το έγγραφο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Απίστευτες εικόνες στην  Κέρκυρα: Εκπαιδευτικοί έβγαζαν αγκαλιά τους μαθητές από τα πλημμυρισμένα σχολεία

Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

emvolio
Οι εμβολιασμένοι σε μία οικογένεια προστατεύουν και τα ανεμβολίαστα μέλη της
Διαπιστώθηκε μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των μελών μιας οικογένειας που είχαν πλέον αποκτήσει ανοσία απέναντι στον κορονοϊό...
Οι εμβολιασμένοι σε μία οικογένεια προστατεύουν και τα ανεμβολίαστα μέλη της
πυροσβεστική
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
Η φωτιά καίει μέσα στο σπίτι και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
«Αξιολογήθηκαν» και οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας - Στάσιμοι οι "ά(χ)ριστοι"
«Τα σχολεία είναι ρημαγμένα, οι μαθητές στοιβαγμένοι, τα κενά άπειρα, οι παράλληλες στηρίξεις ανύπαρκτες και το Υπουργείο το μόνο που ζητά με κάθε...
«Αξιολογήθηκαν» και οι εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας - Στάσιμοι οι "ά(χ)ριστοι"