Thumbnail
Το νέο σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αλλά οι απορίες των µαθητών και των οικογενειών είναι πολλές καθώς δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τις αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από το 2019-20.

Το σχέδιο νόµου για τις πανελλαδικές εξετάσεις µετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα κατατεθεί στη Βουλή, πιθανότατα εντός του Απριλίου, και κάποιες βελτιώσεις θα γίνουν έως ότου το σύστηµα πάρει την οριστική του µορφή. Σήµερα το «Εθνος της Κυριακής» επιχειρεί µέσω 20 ερωτήσεων - απαντήσεων να «φωτίσει» το νέο σύστηµα, ώστε να γίνει κατανοητό στους µαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου. Επίσης, μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα και τις οδηγίες για τις εξετάσεις. 


1. Η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα γίνεται µε δύο τρόπους;
Nαι. Οι υποψήφιοι θα µπορούν να εισάγονται στα ΑΕΙ µε Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και χωρίς να συµµετάσχουν σε αυτές. Όσοι δεν επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις, θα εισάγονται σε τµήµατα µε «θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για τα τµήµατα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

2. Τα ίδια ισχύουν και για τους αποφοίτους των Εσπερινών Λυκείων;
Αυτή η κατηγορία υποψηφίων θα έχει τις ίδιες δυνατότητες µε τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, δηλαδή θα εισάγονται µέσω Πανελλαδικών ή σε Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης.


3. Πώς θα καθορίζονται τα Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης;
Αν το σύνολο των προτιµήσεων των υποψήφιων µαθητών για ένα τµήµα είναι µικρότερο ή ίσο µε τις διαθέσιµες θέσεις του τµήµατος αυτού για τη συγκεκριµένη κατηγορία υποψηφίων, ηµερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, το τµήµα αυτό ορίζεται για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά ως «τµήµα µε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσµεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριµένης κατηγορίας, είναι «τµήµατα πρόσβασης µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων.

4. Αν κατά τη διαδικασία του Α’ µηχανογραφικού δεν προκύψει κανένα Τµήµα Ελεύθερης Πρόσβασης, τότε ποια επιλογή έχει ένας απόφοιτος;
∆εν υπάρχει άλλη επιλογή. Τότε η εισαγωγή γίνεται µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

5. Aν ένας µαθητής της Β’ Λυκείου δεν υποβάλει πρώτο µηχανογραφικό τι θα γίνει;
Όσοι µαθητές δεν υποβάλουν την Α’ δήλωση προτίµησης χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στις σχολές και στα τµήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το λύκειο.

6. Πότε θα συµπληρώνουν οι µαθητές της Β’ Λυκείου το Α’ µηχανογραφικό;
Οι µαθητές της Β’ τάξης ΓΕΛ που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συµπληρώνουν Α’ δήλωση προτίµησης (αυτό δεν θα ισχύσει για τη φετινή Β’ Λυκείου, καθώς κατ’ εξαίρεση θα συµπληρώσουν το πρώτο µηχανογραφικό τον Οκτώβριο του 2019). Οι µαθητές της Β’ τάξης θα συµπληρώνουν µηχανογραφικό µε περιορισµένο αριθµό προτιµήσεων τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν.

7. Πότε οι µαθητές δηλώνουν οριστικά αν θα προχωρήσουν µε Πανελλαδικές ή όχι;
Tον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αµετάκλητα αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν επιθυµούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συµπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α’. Αν ο µαθητής επιλέξει ένα από τα τµήµατα που είχε συµπεριλάβει στην αρχική δήλωση Α’ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου και µε την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτικές δοκιµασίες. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ’ Λυκείου αποδεσµεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα τµήµατα αυτά. Το ίδιο συµβαίνει και αν ο µαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθµολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούµενο ειδικό µάθηµα ή πρακτική δοκιµασία.

8. Μπορεί ένας µαθητής να αλλάξει την οµάδα προσανατολισµού που έχει δηλώσει;
Αν το κάνει, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν βάσει της Α’ δήλωσης προτίµησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στη νέα οµάδα προσανατολισµού.

9. Οι µαθητές της Γ’ Λυκείου που συµµετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ποιες υποχρεώσεις θα έχουν;
Στην πραγµατικότητα θα ισχύσει ό,τι και σήµερα, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθµών της τελικής τους επίδοσης, συµπληρώνουν το µηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα τµήµατα επιθυµούν από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α’ δήλωση προτίµησης.

10. Ποιοι θα είναι επιτηρητές των ενδοσχολικών εξετάσεων;
Επιτηρητές στις πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι καθηγητές άλλων σχολείων και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόµενου µαθήµατος.

11. Αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα, τι ισχύει;
Ισχύει ό,τι και σήµερα, δηλαδή εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο µηχανογραφικό του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει

12. Θα φαίνονται τα ονόµατα των µαθητών στα γραπτά;
Οχι. Τα γραπτά των µαθητών, θα είναι καλυµµένα και θα βαθµολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

13. Για τα τµήµατα στα οποία απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας, τι ισχύει;
Για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό µάθηµα πρέπει να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας προστίθεται στη βαθµολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την περίπτωση α’, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή.

14. Για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών τι θα ισχύσει;
Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών συµµετέχουν κανονικά στις Πανελλαδικές Εξ

15. ∆υνατότητα µετεγγραφών θα υπάρξει για τους υποψηφίους που θα εγγραφούν στα Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης;
Οχι, δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών τι θα ισχύσει; Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών συµµετέχουν κανονικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως και σήµερα. ερωτήσεις - απαντήσεις για το νέο σύστηµα εξετάσεων

16. Αυτό αφορά και τους µαθητές που φοιτούν φέτος στη Β’ Λυκείου;
Oχι. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται µόνον ο µέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων.

17. Εάν για ένα Τµήµα Ελεύθερης Πρόσβασης ενδιαφερθεί µικρός αριθµός µαθητών, θα λειτουργήσει; Για παράδειγµα, αν σε ένα τµήµα εγγραφούν µόνο 10 άτοµα, τι θα γίνει;
Εάν σε τµήµα µε αριθµό εισακτέων 100 εγγραφούν µόνο 10 υποψήφιοι µέσω του βαθµού του απολυτηρίου, οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που απέτυχαν να εισαχθούν.

18. Για ποιον λόγο πρέπει οι µαθητές να δίνουν δύο φορές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου;
Και σήµερα το ίδιο συµβαίνει. Οι µαθητές δίνουν Πανελλαδικές και ενδοσχολικές εξετάσεις. Η διαφορά είναι τώρα στον τρόπο διεξαγωγής των ενδοσχολικών, καθώς τα σχολεία θα χωριστούν σε οµάδες, ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέµατα σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα θα προετοιµάζονται από διδάσκοντες όλων των σχολείων ανά οµάδα και το τελικό διαγώνισµα θα προκύπτει έπειτα από κλήρωση οµάδας θεµάτων µέσα από ένα µεγαλύτερο πλήθος.

19. Τι θα ισχύσει για την ύλη στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια;
Η ύλη θα εξοµοιωθεί µε εκείνη των ηµερήσιων λυκείων και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το 1% θα έχουν το δικαίωµα να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις την ίδια χρονιά, µαζί µε τους αποφοίτους των ηµερήσιων ΓΕΛ.

20. Ο βαθµός του απολυτηρίου θα προσµετράται για την εισαγωγή µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων;
Nαι, θα προσµετράται κατά 10% στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίσης θα προσµετράται σε ποσοστό 90% ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου επιστηµονικού πεδίου

Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ο χειμώνας του μεγάλου θυμού
«Η Ευρώπη πιάστηκε απροετοίμαστη καθώς οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου περικόπτονται , με τον χειμώνα να πλησιάζει. Η ευρωζώνη προετοιμάζεται...
Ο χειμώνας του μεγάλου θυμού
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τα μόρια που έλαβαν
Ενστάσεις από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:59.
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τα μόρια που έλαβαν
teacher daskalos
Τι πρέπει να κάνουν οι 7.089 αναπληρωτές που προσελήφθηκαν: Ημερομηνίες δήλωσης σχολείων, δικαιολογητικά και ανάληψης υπηρεσίας
Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών
Τι πρέπει να κάνουν οι 7.089 αναπληρωτές που προσελήφθηκαν: Ημερομηνίες δήλωσης σχολείων, δικαιολογητικά και ανάληψης υπηρεσίας