ipourgeio_paideias
Τι αναφέρει το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβαίνει σε ad hoc έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και κρίνει με βάση την αιτιολογία και το διατακτικό της οικείας απόφασης προκειμένου να πράξει τα νόμιμα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, απαντώντας σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον άμεσο διορισμό επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008. 

Τι αναφέρει το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Απαντώντας στην με αριθμ. πρωτ. 4924/27-5-2024 Ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Άμεσος διορισμός επιτυχόντων εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2004, 2006, 2008. Σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και αποκατάσταση χρόνιας αδικίας», κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις αναγραφόμενες στην κατατεθείσα Ερώτηση, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν. 13) κρίθηκε ότι υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όχι να προβεί σε διορισμό των αναφερόμενων στην Ερώτηση επιτυχόντων των διαγωνισμών ΑΣΕΠ 2004, 2006 και 2008, υπέρ των οποίων εκδόθηκαν οι παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, αλλά να εξετάσει το αίτημά τ2ους για ανάκληση των διορισμών εκπαιδευτικών που έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα και για διορισμό των αιτούντων, και να απορρίψει ή να κάνει δεκτό το αίτημα αφού εκτιμήσει εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν, αντίστοιχα, την ανάκληση των διενεργηθέντων διορισμών, την ανάγκη προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα και τον χρόνο που διέρρευσε από τους ως άνω διορισμούς. Βάσει των ανωτέρω, η Διοίκηση εξέτασε το αίτημα εκπαιδευτικού (με αριθμ. πρωτ. 178768/Ε1/24.10.2018) για ανάκληση υπουργικής απόφασης διορισμού εκπαιδευτικών και αναδρομικό διορισμό του ίδιου, υπέρ του οποίου είχε εκδοθεί η απόφαση 1729/2022 του ΣτΕ (αναγραφόμενη στην Ερώτηση), το οποίο και απέρριψε, με το υπ’αριθμ. πρωτ. 25707/Ε1/11.3.2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την ακόλουθη αιτιολογία:

«Στην Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων, πάνω από 500, με όμοιο αίτημα, ήτοι να ανακληθούν οι διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα και να διορισθούν οι αιτούντες στις θέσεις τους, ως επιτυχόντες των διαγωνισμών [του] ΑΣΕΠ των ετών 2004, 2006 και 2008. Τούτο μας υποχρεώνει να εξετάσουμε συνολικά και ενιαία τη δυνατότητα ανάκλησης των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων και τον διορισμό τον δικό σας και των υπόλοιπων αιτούντων. Κατ’ αρχάς, το χρονικό διάστημα, στην περίπτωσή σας άνω των εννέα ετών, που παρήλθε από τη δημοσίευση της 98373/Δ2/13.8.2009 (ΦΕΚ 654 Γ΄/18.8.2009) απόφασης διορισμών εκπαιδευτικών του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας (και λοιπών αιτήσεων), καθιστά την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, έστω και για το μέλλον, κατά το μέρος που διορίστηκαν εκπαιδευτικοί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα, αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, αφού αφενός θα διατάρασσε την ομαλή λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης [και] αφετέρου θα την αποστερούσε από εκπαιδευτικούς οι οποίοι, υπηρετώντας καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα σε δημόσιες σχολικές μονάδες, απέκτησαν εμπειρία πολύτιμη για την επιτυχή άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.

Επιπλέον, ο αναδρομικός διορισμός σας και των λοιπών αιτούντων και η κατάταξή σας σε βαθμό που δεν αντιστοιχεί σε διανυθείσα πράγματι στη δημόσια εκπαίδευση υπηρεσία και σε κτηθείσα αντίστοιχη εμπειρία θα είχε ως συνέπεια να επηρεάσει την υπηρεσιακή κατάσταση και τη σταδιοδρομία των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και να διαταράξει την υφιστάμενη υπηρεσιακή τάξη, επιφέροντας αναστάτωση στη δημόσια εκπαίδευση, μέσω της οποίας το Κράτος εκπληρώνει την κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος αποστολή του για την παροχή παιδείας στους πολίτες.

Τυχόν δε διορισμοί για το μέλλον, από την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, χωρίς ανάκληση των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, ήτοι διορισμοί μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών από τον αρχικώς προγραμματισθέντα, θα καθιστούσαν μη ορθολογική την οργάνωση της εκπαίδευσης προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Η ορθολογική οργάνωση της εκπαίδευσης και το δημόσιο εν γένει συμφέρον απαιτεί να διορίζονται στην εκπαίδευση, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, οι εκάστοτε περισσότερο καταρτισμένοι και ικανοί εκπαιδευτικοί, μετά από επίκαιρο έλεγχο των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων (ΣτΕ 2513/2003, 6/1999 7μ.).

Η ανάγκη αυτή επιτάσσει οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση να πραγματοποιούνται κατόπιν διαγωνισμού μη απέχοντος πολύ από αυτούς (τους διορισμούς).

Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας δρομολογείτο η διενέργεια διαγωνισμού από τ[ο] ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, και του κλάδου σας, με αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος και την καθιέρωση νέου παγίου συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών, για λόγους δημοσίου συμφέροντος (τελικά, στις 29-1- 2019 δημοσιεύθηκε ο ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α΄ 13).

Τυχόν, συνεπώς, αποδοχή των υποβληθεισών αιτήσεων θα κατέληγε σε ματαίωση του διαγωνισμού, γεγονός που, αφενός θα στερούσε από αδιόριστους υποψηφίους με υψηλά επαγγελματικά προσόντα τη δυνατότητα να διοριστούν στην εκπαίδευση, διά της συμμετοχής τους σε διαγωνισμό –μία δεκαετία και πλέον μετά από τον τελευταίο διενεργηθέντα– [και] αφετέρου θα στερούσε τη δημόσια εκπαίδευση από τις υπηρεσίες των ανωτέρω.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι κατά το σχολικό έτος 2009-2010 δεν πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί του συνόλου των διοριστέων εκπαιδευτικών από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ [του] 2008, του κλάδου ΠΕ 02 - Φιλολόγων (ολοκληρώθηκαν το έτος 2012, ΦΕΚ 1229 Γ΄/20-11-2012), τυχόν αναδρομικός διορισμός σας, από το ανωτέρω έτος, θα οδηγούσε στο ανορθολογικό αποτέλεσμα του διορισμού επιλαχόντων του παραπάνω διαγωνισμού πριν από τον διορισμό των διοριστέων, κατά παράβαση και της αρχής της αξιοκρατίας κατά τη σταδιοδρομία στη δημόσια εκπαίδευση.

Η ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν εκπαιδευτικοί βάσει των διατάξεων που κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύνταγμα δεν είναι δυνατή και για τον λόγο ότι από αυτές απέρρευσαν δικαιώματα για τους διορισθέντες εκπαιδευτικούς, στη διατήρηση των οποίων καλόπιστα απέβλεψαν και αποβλέπουν αυτοί και τα οποία πρέπει να προστατευθούν κατ’ εφαρμογή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Τέλος, ο χρόνος που διανύθηκε από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων έως την κατάθεση της αίτησής σας και των λοιπών αιτήσεων σε ουδεμία περίπτωση δύναται να θεωρηθεί εύλογος για την ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων. Μάλιστα, στο άρθρο 20 του ν. 3528/2007 ρητώς ορίζεται ότι δεν είναι νόμιμη η ανάκληση πράξης διορισμού δημοσίου υπαλλήλου μετά την παρέλευση διετίας από τον διορισμό, εκτός εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 4 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΣτΕ 1437/2021). … Για κάθε έναν από τους προεκτεθέντες λόγους δεν είναι δυνατή η ανάκληση της 98373/Δ2/13.8.2009 υπουργικής απόφασης και ο διορισμός σας στη δημόσια εκπαίδευση». 

Η εν λόγω, απορριπτική του αιτήματος, πράξη εξετάστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρου 2 του Ν. 3068/2002), κατόπιν αίτησης που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος, για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, και κρίθηκε, με την υπ’ αριθμ. 15/2024 Απόφαση του Συμβουλίου, ότι, με την έκδοση της απορριπτικής πράξης, η Διοίκηση συμμορφώθηκε πλήρως προς την ΣτΕ 1729/2022. Ειδικότερα, έγιναν δεκτά τα εξής: «9.

Επειδή, από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι η Διοίκηση (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), μετά τη 1729/2022 ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το 22/2023 πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Δικαστηρίου, με το προαναφερόμενο 25707/Ε1/11.3.2024 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επανήλθε επί του από 24.10.2018 (αριθμ. πρωτ. 178768/Ε1/24.10.2018) αιτήματος του αιτούντος, το οποίο απέρριψε με νέα αιτιολογία, χωρίς τις πλημμέλειες που είχαν διαπιστωθεί με την εν λόγω ακυρωτική απόφαση και κατ’ επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν καλόπιστα, καθώς και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοση, μεταξύ άλλων, της υ.α. 98373/Δ2/13.8.2009, της οποίας την ανάκληση είχε ζητήσει ο αιτών, κατά το μέρος που με αυτήν διορίσθηκαν, κατά παράλειψη του ιδίου, εκπαιδευτικοί του κλάδου του από τους πίνακες εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη ή εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η Διοίκηση συμμορφώθηκε προς την προαναφερόμενη ακυρωτική απόφαση, από την οποία, εξ άλλου, κατά τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 5, δεν απέρρεε υποχρέωση άνευ ετέρου διορισμού του αιτούντος σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού στη δημόσια εκπαίδευση και μάλιστα αναδρομικώς (πρβλ. αποφάσεις Συμβουλίου Συμμόρφωσης 2/2023, 28/2019).».

Επί της παρούσης εξετάζονται τα λοιπά αιτήματα για ανάκληση αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών και για διορισμό των αιτούντων στη δημόσια εκπαίδευση, και σύντομα θα αποφασίσει η Διοίκηση επ’ αυτών.

2. ΄Οσον αφορά τους διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, με την αναγραφόμενη στην Ερώτηση υπ’ αριθμ. 1834/2021 απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκαν σύμφωνοι με το Σύνταγμα επειδή με αυτούς εκπληρώθηκε η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Τέλος, αιτήσεις ακυρώσεως επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, με τις οποίες ζητούν, κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας (ή/και των αρχών της αξιοκρατίας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου), να ακυρωθούν οι αποφάσεις διορισμών εκπαιδευτικών που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4589/2019, απορρίπτονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (αποφάσεις 887,859, 420/2024,689/2023, 1812/2022, 1799/2022, 2236/2021 κ.άλ.), με την αιτιολογία ότι δεν παραβιάζονται οι ανωτέρω αρχές από τον μη διορισμό των αιτούντων, αδιαφόρως εάν οι τελευταίοι είχαν καταταγεί στον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού σε υψηλότερη θέση από τους διορισθέντες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβαίνει σε ad hoc έλεγχο των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και κρίνει με βάση την αιτιολογία και το διατακτικό της οικείας απόφασης προκειμένου να πράξει τα νόμιμα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

nosokomeio
Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος: Bonus 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιώτη γιατρό που θα εργαστεί στο ΕΣΥ
Ο Σύλλογος βέβαια αφήνει σοβαρές αιχμές κατά της Πολιτείας και του υπουργείου Υγείας και δηλώνει απογοητευμένος «για την επιστράτευση του κοινωνικού...
Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος: Bonus 1.000 ευρώ σε κάθε ιδιώτη γιατρό που θα εργαστεί στο ΕΣΥ
δημοτικο
Συνεδρίαση για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου
Συνεδρίαση της επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Συνεδρίαση για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου