Μητσοτάκης ΔΕΘ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME NEWS
Συστήνεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυπουργού

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυπουργού, με στόχο την υποστήριξη του έργου του στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας στους ανηλίκους, συγκροτήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1587/8-3-2024).

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας ανηλίκων.

Άρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής

Συστήνεται Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ως διεπιστημονικό συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυπουργού, με στόχο την υποστήριξη του έργου του στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας στους ανηλίκους (εφεξής «η Επιτροπή»).

Άρθρο 2

Συγκρότηση Επιτροπής

1. Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο.

2. Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

3. Θωμά Μπαμπάλη, Καθηγητή Παιδαγωγικής και Δια Βίου Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Αγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας και Πολυπολιτισμικότητας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Βασίλειο Βαμβακά, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Κωνσταντίνο Πατσάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντή του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας.

7. Παρασκευή Ζαγούρα, Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Ανηλίκων.

8. Αθανάσιο Αλεξανδρίδη, Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Ψυχαναλυτή.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η Πρόεδρος αναπληρώνεται από το μέλος της Επιτροπής, Βασιλική Γεωργιάδου.

Άρθρο 3

Έργο - Αρμοδιότητες

1. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η σύνταξη και υποβολή πρότασης εθνικής στρατηγικής στον Πρωθυπουργό για την ανάπτυξη και υλοποίηση πλήρους και συνεκτικού πλαισίου πολιτικών και δράσεων πρόληψης, ανάσχεσης και εν γένει αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, με εστίαση ιδίως στους τομείς: αα) της σχολικής και εξωσχολικής βίας,

αβ) της ενδοοικογενειακής βίας,

αγ) της σεξουαλικής και έμφυλης βίας,

αδ) της φυλετικής και κοινοτικής βίας, αε) της αθλητικής βίας,

αστ) της διαδικτυακής βίας και αζ) του βίαιου εξτρεμισμού, τόσο από την πλευρά του θύματος, όσο και από την πλευρά του θύτη,

β) η μέτρηση της απόδοσης των επιμέρους εφαρμοσμένων πολιτικών και δράσεων και

γ) η υποβολή προτάσεων για την αναπροσαρμογή τους, εφόσον απαιτείται.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Τη συνολική επισκόπηση των μέτρων, δράσεων και πολιτικών ανά υπουργείο και τομέα άσκησης πολιτικής, περιλαμβανομένων των σχεδίων δράσης των αρμόδιων υπουργείων που προβλέπουν επιμέρους πολιτικές και μέτρα ανά τομέα δράσης και την αποτύπωση της κατάστασης στα ανωτέρω πεδία, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών,

β) την αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και των υφιστάμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας και παραβατικότητας στους ανηλίκους, με έμφαση στους τομείς της περ. α) της παρ. 1,

γ) την καταγραφή και επεξεργασία των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της βίας και παραβατικότητας στους ανήλικους και την επισκόπηση υφιστάμενων επιστημονικών μελετών, ερευνών και δεδομένων που έχουν αναλύσει και αξιολογήσει τα φαινόμενα αυτά,

δ) την επεξεργασία και πρόταση νέων ερευνών επιστημονικής παρατήρησης των ανωτέρω φαινομένων,

ε) τη διαμόρφωση και υποβολή πρότασης ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον Πρωθυπουργό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εν λόγω φαινομένων,

στ) την υποβοήθηση του έργου των διυπουργικών ή επιστημονικών ομάδων ή υπο-ομάδων με έργο την επεξεργασία επιμέρους αξόνων που σχετίζονται ή συνάπτονται με την εθνική στρατηγική στον τομέα αυτόν, ιδίως με τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των εν λόγω ομάδων, μέλους ή μελών της Επιτροπής που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν από την Πρόεδρο.

3. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή: α) Δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εμπειρογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, β) έχει πρόσβαση σε στατιστικά και άλλα στοιχεία, καθώς και βασικούς δείκτες απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και των επιμέρους πολιτικών των συναρμόδιων υπουργείων στον ανωτέρω τομέα, τα οποία παρέχονται από κάθε φορέα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται στο εν λόγω πεδίο, γ) υποστηρίζεται για την καταγραφή όλων των υφιστάμενων επιμέρους δράσεων, μέτρων, πολιτικών και του θεσμικού πλαισίου από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει και παρουσιάζει στον Πρωθυπουργό, σε τακτά χρονικά διαστήματα που η ίδια καθορίζει ή οποτεδήποτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Πρωθυπουργού, προτάσεις, εισηγήσεις, εκθέσεις και αναλύσεις, σχετικά με τα ζητήματα που έχει πραγματευτεί, τις εργασίες και τα πορίσματά της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε οποιοδήποτε αντικείμενο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, κατά την κρίση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 4

Λειτουργία της Επιτροπής

1. Η Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή, καθορίζει τα επιμέρους θέματα των συνεδριάσεών της και συντονίζει το έργο και τη λειτουργία της.

2. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει αδαπάνως για το Δημόσιο και στα μέλη της δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 5

Θητεία

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2024

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

diaita_1.jpg
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες
Μετά το τέλος της δίαιτας ακολουθούμε ένα ισορροπημένο και υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα.
Μια δίαιτα με γιαούρτι, μέλι και κανέλα που μπορεί να σας “διώξει” 7 κιλά σε 10 μέρες