Σύνταξη από το Δημόσιο: Τα νέα όρια ηλικίας - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Σύνταξη με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους και με όρια ηλικίας που ξεκινούν από το 55ο έτος μπορούν να πάρουν, το 2023, οι δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον πληρούν και τις προϋποθέσεις που ζητάει η ασφαλιστική νομοθεσία.

Ανάλογα με την ηλικία που έχουν συμπληρώσει έως το 2022 και τα έτη ασφάλισης έως το 2012 ή και μετά το 2013, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως εξής:

  • Με τις διατάξεις της 25ετίας που ισχύουν για πρόωρη σύνταξη με όρια ηλικίας 55, 56 και 58 ετών, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν έως το 2022 και η 25ετία έως το 2012.
  • Με τις διατάξεις για πλήρη σύνταξη με ανήλικο τέκνο ή και με τρία παιδιά, με όρια ηλικίας από 55 ετών.
  • Με τις διατάξεις της 35ετίας, 36ετίας και 37ετίας, που καθορίζουν το όριο ηλικίας με βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί η 25ετία έως το 2012, και οι ηλικίες των 58 και 59 ετών πριν το 2022 μαζί με το συνολικό χρόνο ασφάλισης των 35, 36 και 37 ετών κατά περίπτωση.
  • Με τις διατάξεις για πλήρη σύνταξη με 40ετία και όριο ηλικίας το 62ο έτος.
  • Με τις γενικές διατάξεις για σύνταξη στα 67, ανεξάρτητα από το αν έχουν 35 ή 45 έτη υπηρεσίας.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης και το πότε συμπληρώνουν την 25ετία.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες διαμορφώνονται ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης, το πότε συμπληρώθηκε 25ετία, 35ετία, 36ετία ή 37ετία, το αν υπάρχει ή όχι ανήλικο τέκνο ή τρίτο παιδί ως εξής:

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης έως το 2010 και συνολικά 35ετία με ηλικία 58 ετών. Συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν συμπληρωμένο το 58ο έτος και την 35ετία. Για παράδειγμα, με 35ετία και ηλικία 58 το 2020 το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση είναι το 61ο έτος. Αν όμως τα 58 συμπληρώνονται το 2022 (ασχέτως από το πότε έχουν 35ετία), βγαίνουν στα 62 και θα χρειαστούν 40 χρόνια.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 με 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2011 και συνολικά 36 έτη με ηλικία 58 ετών. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που έχουν μαζί τα 36 έτη και την ηλικία των 58 ετών. Για παράδειγμα, υπάλληλος που το 2019 έγινε 58 ετών και συμπληρώνει (και με εξαγορά πλασματικού χρόνου) τα 36 έτη έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας 60,6 ετών.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 με 25ετία το 2012. Συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν 37 έτη και το 59ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010 και έχουν 37 έτη στο σύνολο έως το 2021. Συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώσουν τα 37 έτη και έχουν κλείσει τα 55 τους. Με 37 έτη, για παράδειγμα, το 2020, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι 61,2 ετών. Σε αυτές τις κατηγορίες βοηθά κάθε χρόνος ασφάλισης εκτός Δημοσίου πριν το 1983, γιατί έτσι η 37ετία συμπληρώνεται πιο γρήγορα.

Σύνταξη: Τα όρια ηλικίας με ανήλικο τέκνο και τρίτο παιδί

Για τους γονείς που είχαν 25ετία έως το 2012 με ανήλικο τέκνο έως τότε ή ακόμη κι αν απέκτησαν παιδί μεταγενέστερα, καθώς και για τρίτεκνους γονείς, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνονται ως εξής:

*Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 έως 61 ετών και 10 μήνες.

*Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη από 55 έως 61 ετών και 10 μήνες.

*Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη από 56,6 έως 62,6 ετών.

*Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).

*Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία έως το 2010

Με 35 έτη στο σύνολο και ηλικία 58

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

59,5

το 2018

60

το 2019

60,5

το 2020

61

το 2021

61,5

το 2022

62 και 40 έτη


Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 με 25ετία έως το 2010 (πιάνονται και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν το 1983)

Με 37 έτη στο σύνολο και ηλικία 55

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

57,8

το 2018

58,6

το 2019

59,5

το 2020

60,3

το 2021

61,2

το 2022

62 και 40 έτη

Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Με 36 έτη στο σύνολο και ηλικία 58

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

59,5

το 2018

60

το 2019

60,5

το 2020

61

το 2021

61,5

το 2022

62 και 40 έτη

 (3) Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 έως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Με 37 έτη στο σύνολο και ηλικία 59

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

60,2

το 2018

60,6

το 2019

60,11

το 2020

61.3

το 2021

61,8

το 2022

62 και 40 έτη

 Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο (*)

Ηλικία 52 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Από 19/8 έως 31/12/2015

55

το 2016

56,9

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,1

το 2020

63,7

το 2021

65,3

το 2022

67

* Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη μητέρων με ανήλικο και 25ετία έως το 2010 που συμπληρώνουν το 50ό έτος από 19/8/2015 και μετά.

* Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τρίτεκνων που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο (*)

Ηλικία 55 ετών

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Από 19/8 έως 31/12/2015

56,6

το 2016

58

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

* Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη τρίτεκνων που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους από 19/8/2015 και μετά.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Στη μειωμένη σύνταξη κερδισμένοι είναι όσοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών μέχρι 31/12/2022 και είχαν την 25ετία έως το 2012, καθώς μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε χωρίς καμία αύξηση στο όριο ηλικίας για τη μειωμένη. Για παράδειγμα, γυναίκα υπάλληλος που έχει την 25ετία το 2010 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος, που το συμπλήρωσε μέχρι 31/12/2022, ακόμη και αν ασκήσει το δικαίωμα το 2023, 2024 κ.ο.κ.

Ανδρες με 25ετία έως το 2010 και ηλικία 60 ετών έως το 2022 βγαίνουν επίσης οποτεδήποτε για μειωμένη. Το ίδιο ισχύει για άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και 2012 και ηλικία 56 και 58 ετών έως το 2022.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τις ηλικίες 55-60 ετών από 1ης/1/2023 και μετά, ακόμη και αν έχουν 25ετία έως το 2012, είναι οι χαμένοι στη μειωμένη σύνταξη, γιατί θα βγουν αφού συμπληρώσουν το 62ο έτος. Θίγονται κυρίως οι άνδρες και οι γυναίκες που είχαν την 25ετία στο 2011 και 2012 αλλά συμπληρώνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης 56 και 58 ετών μετά το 2023 και θα περιμένουν να γίνουν 62 για να πάρουν μειωμένη σύνταξη. Σημειωτέον ότι στα 62 παίρνουν όλοι πλήρη, αρκεί να έχουν 40 έτη ασφάλισης.

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ανδρες με 25ετία έως το 2010

Ηλικία 60 ετών

Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη

Εως 31/12/2022

60 οποτεδήποτε

Από 1ης/1/2023

62

Γυναίκες με 25ετία έως το 2010

Ηλικία 55 ετών

Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη

Εως 31/12/2022

55 οποτεδήποτε

Από 1ης/1/2023

62

Ανδρες-γυναίκες με 25ετία το 2011

Ηλικία 56 ετών

Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη

Εως 31/12/2022

56 οποτεδήποτε

Από 1ης/1/2023

62

Ανδρες-γυναίκες με 25ετία το 2012

Ηλικία 58 ετών

Οριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη

Εως 31/12/2022

58 οποτεδήποτε

Από 1ης/1/2023

62

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα