Τα τρία πρώτα ακίνητα που θα πλειστηριαστούν αλά "e-bay"
Στο σφυρί μέσω internet

Στο σφυρί μέσω internet βγήκαν από σήμερα τα ακίνητα που μπαίνουν σε διαδικασία πλειστηριασμού από το ελληνικό δημόσιο. Η ανάρτηση γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης της γγ. Εσόδων (www.publicrevenue.gr), και αφορά όλους όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 300 χιλιάδων ευρώ.

Στον ιστότοπο θα δημοσιοποιούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του οφειλέτη σε βάρος του οποίου γίνεται η αναγκαστική εκτέλεση.

Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια συνοπτική περιγραφή του ακινήτου θα καθορίζεται η τιμή της πρώτης προσφοράς, το όνομα και η διεύθυνση του υπάλληλου του πλειστηριασμού καθώς και ο τόπος και η ημέρα των πράξεων.

Ήδη στην ιστοσελίδα έχουν ανέβει τα πρώτα ακίνητα προς ξεπούλημα:

 

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ' ου η εκτέλεση,

β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,

γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,

δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς,

ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,

στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

σχετικά άρθρα