Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δημοσίευσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα παράτασης. Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο, θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου,) και θα καλυφθεί από το έργο με Κωδικό: 92.25.0000.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), έτος ίδρυσης 1919, είναι Ερευνητικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ινστιτούτων Παστέρ. Εποπτεύεται από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, ενώ η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 και του Ν. 4528/2018.

Προσόντα υποψηφίων

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ON / OFF

 • Πτυχίο Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνείου ή Δίπλωμα Κολλεγίου σε τομέα Πληροφορικής / Δικτύου Υπολογιστών ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. τομέα Πληροφορικής / Δικτύου Υπολογιστών
 • Ένα [1] χρόνο εμπειρίας την τελευταία τριετία αντίστοιχης προς το αντικείμενο της θέσης (διαχειριστής/μηχανικός Windows Server Συστημάτων (Junor ή Senior) ή διαχειριστής/μηχανικός Linux Server Συστημάτων (Junor ή Senior) ή διαχειριστής/μηχανικός Δικτύου (Junor ή Senior) ή τεχνικός δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων)
 • Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Καλή γνώση διαχείρισης Windows server, Windows Clients, Δικτυακών συσκευών (Managed switches, Routers, Firewalls)
 • Βασικές γνώσεις σε Linux και scripting Languages , διαχείριση βάσεων Δεδομένων (MS SQL, Mysql) και backup διαδικασιών.
 • Συνολική εικόνα του υποψηφίου βάσει προσωπικής συνέντευξης, η οποία θα περιλαμβάνει γραπτό ερωτηματολόγιο γνώσεων του αντικειμένου. Σκοπός της συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για τις γνώσεις επί του αντικειμένου και τις δεξιότητες των υποψηφίων.

Να σημειωθεί ότι:

 • Σε περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Για την απαιτούμενη εμπειρία χρειάζεται η υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού [δηλ: βεβαίωση εργοδότη ή Υπευθύνου]
 • Οι ανωτέρω γνώσεις δύνανται να προκύπτουν είτε από επαγγελματική εμπειρία, είτε από πρακτική άσκηση ή μαθητεία είτε από σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές, είτε από πιστοποιήσεις, είτε από συνδυασμό αυτών.
 • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι και 15 Αυγούστου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected]

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: “Υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ για τη θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων ”.

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Παράλληλα το ΑΣΕΠ έχει δημοσιεύσει την προκήρυξη 5Ε/2021 που αφορά την πρόσληψη, μεταξύ άλλων, έξι ατόμων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. 

Συγκεκριμένα η προκήρυξη 5Ε/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε τρεις Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και αναλυτικά:

 • Πέντε (5) θέσεις, για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» - Ν.Π.Ι.Δ.,
 • Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) - Ν.Π.Δ.Δ.,
 • Έξι (6) θέσεις, για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) - Ν.Π.Ι.Δ.

Περισσότερα εδώ...

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Προσλήψεις σε 20 ειδικότητες στην Skroutz με υψηλό μισθό

ΟΑΕΔ: Και νέες θέσεις εργασίας για ελληνόφωνους στη Μάλτα με μισθό 23.500 ευρώ

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

εκπαιδευτικός
Συνταξιοδοτικό: Πάνω από 8.000 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για παραίτηση φέτος
Ως γνωστόν φέτος οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου...
Συνταξιοδοτικό: Πάνω από 8.000 εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για παραίτηση φέτος
Μουσείο Ακρόπολης
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί: Άδικος ο αποκλεισμός τους από την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία
Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί έχουν αποκλειστεί από την ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
Συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί: Άδικος ο αποκλεισμός τους από την ελεύθερη είσοδο σε μουσεία