Θέση εργασίας στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος

Για τη θέση: Τεχνικό για την στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας του ΚΔΕΜΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων υποδομών του ΚΔΕΜΤ 4/2020-3/2021» (Α1)

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των ν. 4130/2014 «Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258/8-12-2014), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83/11-5-2016) και ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα συντηρήσεων και αποκαταστάσεων υποδομών του ΚΔΕΜΤ 3/2020-2/2021» (στο εξής «το Πρόγραμμα») με τους κάτωθι όρους:

Δείτε την προκήρυξη 

σχετικά άρθρα

Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκινάει νέο κύκλο σεμιναριακής μοριοδοτούμενης επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή στις 24 Φεβρουαρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις...
Η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αρχίζει πανελλαδικά 24 Φεβρουαρίου