Προσλήψεις στο Δήµο Νέας Ιωνίας
Εύρεση εργασίας

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τριών (3) µηνών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής:

 • 1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
 • 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
 • 3 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ
 • 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • 1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
 • 1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ
 • 2 ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
 • 1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
 • 1 ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
 • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ
 • 1 ∆Ε ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
 • 5 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙ∆ΕΣ/ΡΙΣΣΕΣΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
 • 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα