7 Θέσεις για την καθαριότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας
Θέσεις εργασίας για προσωπικό νοσοκομείου

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  επτά ( 7 ) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ που εδρεύει στην Κυπαρισσία, του Δήμου Τριφυλίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Τ.Κ.: 24500), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ. Επικοινωνίας: 2761360 180 – 187 – 179). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα