10 νέες θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος στην Αθήνα
Εύρεση εργασίας 

Το Σωματείο ‘ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ’, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Οργάνωση & Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης σε  Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 0-5 ετών στην Αθήνα» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για απασχόληση στην Αθήνα:

Α. Μερικής Απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου ( 24 μήνες )

2 Ψυχολόγοι

Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες

Με σύμβαση έργου

1 Παιδοψυχίατρος

1 Λογοθεραπευτής

1 Εργοθεραπευτής

3 Ειδικοί θεραπευτές (Μουσικοθεραπείας, Δραματοθεραπείας, Παιγνιοθεραπείας )

1 Επόπτης

Γ. Πλήρους Απασχόλησης

Ορισμένου Χρόνου  ( 24 μήνες )

1 Γραμματέα

Για την κατηγορία Α  απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών.

Για την κατηγορία Β  απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και ειδικότερα για τον επόπτη απαιτείται      προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών

Για την κατηγορία Γ απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποβολής

Συνοδευτική επιστολή/αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας που να αφορά στην συγκεκριμένη πρόσκληση και την αντίστοιχη θέση.

Αντίγραφα Πιστοποιητικών/ Βεβαιώσεων

Βιογραφικό Σημείωμα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ www.sos-villages.gr ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου  που περιλαμβάνει α.  προεπιλογή των αιτήσεων και β. διενέργεια συνεντεύξεων.

Η αποστολή δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 8/11/2013, μέσω φαξ 210 86.49 946,  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ταχυδρομικά στη διεύθυνση  Τμήμα  Ανθρωπίνων Πόρων, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος , Μεγίστης 23, 113.61, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία επιλογής υποψηφίων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα   www.sos-villages.gr ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), η επικοινωνήστε με τον Ν. Καίτσα  τηλ 210 86 50 111

best of network

σχετικά άρθρα