Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
pan aigaiou
Εκ των κορυφαίων μεταπτυχιακών του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων και επιστημονισσών στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών και στελεχών επιστημονικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.


Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 1. σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης,
 2. σε στελέχη της εκπαίδευσης και
 3. σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης.


Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την κτήση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση δέκα (10) μαθήματων κατά το Α’ και Β’ εξάμηνο και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το Γ’ εξάμηνο.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο του νόμου και των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, τα δύο εξάμηνα των μαθημάτων του προγράμματος υλοποιούνται (με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Ν. 4559/18, ΦΕΚ 142.3.8.2018):

 1. κατά 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και τη μακροχρόνια εμπειρία των διδασκόντων/ουσών και στελεχών του Π.Μ.Σ. στην εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική μάθηση και
 2. κατά 50% με τη δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια τριών (3) εντατικών πενθήμερων συναντήσεων που περιλαμβάνουν Σαββατοκύριακα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους τους, από την Επιτροπή Εξέτασης / Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.

Τα απαιτούμενα προσόντα που αξιολογούνται κατά την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας τους για ένταξη στο Π.Μ.Σ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://nfel.aegean.gr/registration/, μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 11:55 μ.μ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν και επισυναφθούν σε ψηφιακή μορφή στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης και που αναφέρονται αναλυτικότερα στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση -- πλήρως συμπληρωμένη και με συνημμένα τα παρακάτω παραστατικά/τεκμήρια:
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών)
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο)
 5. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 7. Δύο συστατικές επιστολές
 8. Αποδεικτικό επάρκειας στη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (βλέπε παρακάτω Παράρτημα)
 9. Για τους/τις αλλοδαπούς/ές τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας
 10. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου ή αποδεικτικά αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.
 11. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 12. Αποδεικτικά Ερευνητικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 14. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της παρούσας σχετικής Αίτησης- Βιογραφικού σημειώματος (λοιπά πτυχία και τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ.) Σε άλλη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη για αυτόν/ήν.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων – Επιλογή

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία αξιολόγησης της Αίτησης και των υποβληθέντων σε αυτήν δικαιολογητικών (1η Φάση αξιολόγησης) και, εφ’ όσον προκριθούν, την παρουσία των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη (2η Φάση αξιολόγησης), η οποία μπορεί να διεξαχθεί και με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος και με τηλεδιάσκεψη.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού του Π.Μ.Σ..
Τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και όλες και όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του προγράμματος.
Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.600 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του τέλους φοίτησης ως εξής:
• 15 ημέρες μετά την έγγραφη αποδοχή φοίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας για δέσμευση θέσης στο Π.Μ.Σ. -- 500 Ευρώ
• 1η Δεκεμβρίου (Α’ εξαμήνου) -- 1.000 Ευρώ
• 1η Φεβρουαρίου (Β’ εξαμήνου) -- 500 Ευρώ
• 1η Μαΐου (Β’ εξαμήνου) -- 600 Ευρώ

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και πάντα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό των 500 ευρώ για δέσμευση θέσης στο Π.Μ.Σ..
Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
τηλ.: 22410 99130 και ώρες 10:00-15:00 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://nfel.aegean.gr/ .
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού

Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε

ΑΣΕΠ - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις - Που κάνετε αίτηση

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

emvolio koronoiou
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού η τρίτη δόση του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Ξέσπασε η Τάνια Τσανακλίδου για το αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου
Τσανακλίδου: Ένα τηλεσκουπίδι μπήκε λέει με μπράβους σε παράσταση και τη διέκοψε
Μάριος Θεμιστοκλέους
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
Τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για τους 18 και άνω
Εμβόλιο κορονοϊού: Τρίτη δόση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού
Συμβούλιο της Επικρατείας - ΣΤΕ
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματική την αναμόρφωση του εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που έγινε με τον νόμο 4713/2020 - Είχε...
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών