Thumbnail
Υπ. Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015»

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο είδη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

α) υποτροφίες, από το αρχαιότερο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στον Αραβικό κόσμο, το Αιγυπτιακό Πανεπιστήμιο του Al Azhar Al Sharif για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αλλοδαπούς πολίτες, μεταξύ αυτών Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και,

β) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου,  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

α). Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών του Πανεπιστημίου Al Azhar:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2. Το πτυχίο των φοιτητών θα πρέπει να είναι ισότιμο με Αιγυπτιακό.

3. Οι επιλεγμένοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν την εθνικότητα της χώρας τους και να μην προέρχονται από Αιγύπτιους γονείς.

4. Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν ξαναεπιλεγεί  για άλλη Αιγυπτιακή υποτροφία ή να έχουν χάσει κάποια άλλη υποτροφία για οποιοδήποτε λόγο.

5. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην: Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Φυσιοθεραπευτική, Μηχανική παντός είδους, Χωροταξία, Τεχνολογία, Καλές Τέχνες και Αρχιτεκτονική.

6. Θα πρέπει να είναι υγιείς και να μην πάσχουν από χρόνια ή μολυσματική ασθένεια. 

7. Το όνομα του υποψήφιου θα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλα τα έγγραφα.

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως εικοσιπέντε (25) ετών.

9. Μόνο ένα μέλος από κάθε οικογένεια μπορεί να επιλεγεί ανά ακαδημαϊκό έτος.

10. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα και να είναι συνταγμένα στα Αραβικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά. Ειδική Επιτροπή ορίζει το αριθμό των υποψηφίων από κάθε χώρα.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Al Azhar Αιγύπτου, μετά από πρόταση των κατά τόπους Πρεσβειών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου επιλέγει τους υποψηφίους για την χορήγηση πλήρους υποτροφίας.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να σταλούν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 3632824, φαξ: 210 3614622, e-mail: [email protected] , υπ’ όψιν του Μορφωτικού Ακολούθου Dr Hussein Marie Mahmoud. Οι αιτήσεις και ο φάκελος οφείλουν να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (κούριερ), εντός των απαιτουμένων ημερομηνιών.

12. Η υποτροφία καλύπτει 255 Λίρες Αιγύπτου (περίπου 25 €) μηνιαίως  με παράλληλη χορήγηση στέγης σε Φοιτητική Εστία και εξασφάλιση διατροφής ή 300 Λίρες Αιγύπτου ως επίδομα διαβίωσης αν δεν εξασφαλιστεί κατάλυμα.

13. Δεν επιτρέπεται να αλλάξουν οι υπότροφοι τον τομέα σπουδών τους για τον οποίο έλαβαν υποτροφία.

Έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την αποδοχή των υποψηφίων:

1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό επικυρωμένο από τις Αιγυπτιακές Πρεσβείες στο εξωτερικό ή τα Μορφωτικά Κέντρα των Αιγυπτιακών Πρεσβειών ή από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης με το όνομα μητρός και την εθνικότητά της επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του υποψηφίων και την Αιγυπτιακή Πρεσβεία. Εάν το όνομα μητρός και η εθνικότητα δεν αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης, μπορεί να επισυναφθεί οποιοδήποτε άλλο επικυρωμένο έγγραφο με τα ως άνω στοιχεία, που φέρει σφραγίδα.

3. Έξι (6) καινούργιες φωτογραφίες για κάθε υποψήφιο, με το όνομά του και την εθνικότητά του γραμμένα στο πίσω μέρος.

4. Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου με άδεια παραμονής για τουλάχιστον ένα μήνα.

5. Πιστοποιητικό καλής διαγωγής, το οποίο να έχει εκδοθεί από την ένωση που έχει προτείνει τον υποψήφιο.

6. Ιατρική βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας του υποψηφίου, ότι ο υποψήφιος είναι υγιής, δεν πάσχει από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια (HIV, ηπατίτιδα, φυματίωση, κλπ.), είναι σωματικά και ψυχικά υγιής και ότι δεν έχει οποιαδήποτε αναπηρία. Απαιτείται επικύρωσή της από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία.

7. Αίτηση.

8. Έγγραφο αποδοχής των όρων της υποτροφίας.

β). Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών εκμάθησης της αραβικής γλώσσας:

1.Η διάρκεια των μαθημάτων είναι οκτάμηνη (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου εκάστου έτους –τέλη Μαϊου επομένου έτους

2. Χρήσιμη  προηγούμενη στοιχειώδης γνώση αραβικών αλλά όχι απαραιτήτως

3. Η υποτροφία συνίσταται σε 255 Λίρες Αιγύπτου (περίπου 25 €) μηνιαίως, όλα τα υπόλοιπα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής, διαμονή και διατροφή) οφείλουν να καλυφθούν από τον υπότροφο.

Έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την αποδοχή των υποψηφίων:

Αντίγραφα Απολυτηρίου Λυκείου, Πιστοποιητικού Γέννησης, Διαβατηρίου, 6 πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου, Πιστοποιητικό Υγείας από Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να σταλούν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 3632824, φαξ: 210 3614622, e-mail: [email protected] , υπ’ όψιν του Μορφωτικού Ακολούθου Dr Hussein Marie Mahmoud. Οι αιτήσεις και ο φάκελος οφείλουν να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (κούριερ), εντός των απαιτουμένων ημερομηνιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών: 30 Μαΐου 2015 στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, στο τηλέφωνο 210 3632824, fax 210 3614622, email: [email protected] ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος.                                                                                            


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80  Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Ηλ. Δ/νση: [email protected]

                                                       
Πληροφορίες: Α.Ρούβαλη
Τηλέφωνο: 0030210 344 3129
Μαρούσι, 27/10/2014

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Επιβίβαση σε αεροπλάνο
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Το ρούχο που πρέπει να αποφεύγετε οπωσδήποτε στις πτήσεις σας, σύμφωνα με μία αεροσυνοδό - Γιατί δεν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μας στο...
Αυτά τα ρούχα πρέπει να αποφεύγετε στις πτήσεις σας - Τι λένε οι αεροσυνοδοί
Πιερρακάκης
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας
Πανελλαδικές 2024: Με σκοπό το υπουργείο Παιδείας να «διασκεδάσει» τον νέο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ανακοινώσει λίγες περισσότερες θέσεις...
Πανελλαδικές 2024: Τι σημαίνει η ήπια αύξηση του αριθμού εισακτέων που ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας