ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Τι συμβαίνει με τα Tμήματα Μηχανικών;
Γράφει o Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός - ερευνητής

Σύγχυση έχει δημιουργηθεί με τα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάποια από αυτά έγιναν πενταετούς φοίτησης, αλλά όχι αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών. Οι υποψήφιοι και οι γονείς τους δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν όλα αυτά και δεν ξέρουν πώς να δηλώσουν τις σχολές στο Μηχανογραφικό. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Οι σχολές Μηχανικών των παραπάνω Πανεπιστημίων ιδρύθηκαν ως 4ετούς φοίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών (εγγραφή στο ΤΕΕ, υπογραφή μελετών, αναγνώριση του πτυχίου ως μάστερ). Δίνεται η δυνατότητα να γίνουν ισότιμα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών με δύο προϋποθέσεις.

Η πρώτη προϋπόθεση είναι να υπογράψει ο υπουργός Παιδείας απόφαση που να ορίζει τις σπουδές στο τμήμα διάρκειας 10 εξαμήνων, 5έτη δηλαδή. Αυτό είναι το εύκολο και γρήγορο και έγινε ήδη για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Ο ορισμός της διάρκειας σπουδών σε 5 έτη δεν αρκεί για να κάνει τα τμήματα αντίστοιχα με τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι μία επταμελής επιτροπή να αποφανθεί ότι το κάθε τμήμα χωριστά είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν τις ίδιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και… χρονοβόρα. Η σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει δύο εκπροσώπους του ΤΕΕ, ένα εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων και εκπροσώπους των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών (πρόεδρος), Παιδείας και Περιβάλλοντος. Τέλος υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή η επιτροπή θα αποφασίσει αν το κάθε τμήμα χωριστά μπορεί να είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά τμήματα. Μόνο τότε θα έχουν οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών των Πολυτεχνείων και θα υπάρχει η δυνατότητα μετεγγραφών μεταξύ αυτών των τμημάτων και των Πολυτεχνείων.

Τα κριτήρια, την εκπλήρωση των οποίων θα ελέγξει η επιτροπή, έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν έχει υπογραφεί κάποια απόφαση, που να τα κάνει οριστικά και επίσημα. Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

«Το ΥΠΠΕΘ σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέληξε στα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένα τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4610/2019. Τα κριτήρια έχουν ως εξής:

1. Τμήματα μηχανικών Πανεπιστημίων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, προκειμένου να θεωρούνται αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής και να απονέμουν διπλώματα μηχανικών.

α. Το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου να είναι πενταετές.

β. Το περιεχόμενο σπουδών και επομένως και ο τίτλος του διπλώματος που απονέμεται να αντιστοιχεί σε βασική ειδικότητα μηχανικού.

γ. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: 

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες, 

ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, 

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, 

δδ) η απόκτηση γνώσεων ως προς τη μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων και τη μεθοδολογία ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών 

εε) η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων

δ. Στο πρόγραμμα σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος .

ε. Τουλάχιστον το 80% των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος να έχει γνωστικό αντικείμενο σε αντικείμενα μηχανικού.

στ. Το Τμήμα να έχει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού.

2. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 πιστοποιείται βάσει του εγκεκριμένου από την οικεία Σύγκλητο προγράμματος σπουδών και βεβαίωση της Συγκλήτου για την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών για τη λειτουργία των εργαστηρίων. Η επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), προκειμένου να υποβάλει την πρότασή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς, μπορεί να ζητά και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο για την πιστοποίηση των ως άνω προϋποθέσεων, αν κρίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών και η βεβαίωση Συγκλήτου δεν επαρκούν.

Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η απόφαση των δύο υπουργείων για τα παραπάνω κριτήρια και αμέσως μετά θα αποσταλούν οι προσκλήσεις προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να ορίσουν εκπροσώπους στην Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019.

Το ΥΠΠΕΘ θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών βάζει ένα οριστικό τέλος στις σπουδές μηχανικών δύο ταχυτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και θέτει γερά θεμέλια για την ουσιαστική αναβάθμιση όλων των Σχολών σε Επιστήμες Μηχανικών στην Επικράτεια»

Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κανένα από τα προηγούμενα τμήματα δεν είναι αντίστοιχο με τα Πολυτεχνικά. Αυτό μπορεί να γίνει μετά τη συγκρότηση και την έγκριση της επιτροπής και μόνο τότε.

Είναι λυπηρό, λοιπόν, να ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ότι το τμήμα είναι αντίστοιχο με τα τμήματα Μηχανολόγων των Πολυτεχνικών Σχολών. Είναι κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει και η καλύτερη απόδειξη είναι οι αντιστοιχίες των τμημάτων για μετεγγραφή, που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Εκεί τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος είναι απολύτως διαχωρισμένα από τα Πολυτεχνικά τμήματα και δεν επιτρέπεται μετεγγραφή από ένα τμήμα των τριών Πανεπιστημίων προς οποιοδήποτε Πολυτεχνικό.

Είναι κατανοητή η χαρά των Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ γιατί πλησιάζουν στη λύση του προβλήματος που τους ταλαιπωρεί 35 χρόνια τώρα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο τέλος. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη που μπορεί να κρατήσει και περισσότερο από ένα χρόνο.

Η κατάσταση φέτος με το Μηχανογραφικό είναι πολύ δύσκολη και έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί για να μην μπερδέψουμε και άλλο τους υποψηφίους, που είναι ήδη πελαγωμένοι.

Πηγή: Naftemporiki.gr

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.163 μόνιμες προσφορές σε τρία υπουργεία

28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί στα σχολεία - Τι ισχύει για τις μάσκες στην παρέλαση

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδοτεί και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ τον μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

άνοιγμα σχολείων 2021 κορονοιος
Κορονοϊός-Σχολεία: Τι ισχύει από σήμερα στα σχολεία και στις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές
Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στα σχολεία και στις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές
Κορονοϊός-Σχολεία: Τι ισχύει από σήμερα στα σχολεία και στις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές
teacher 1280
1.600 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ζητούν μείωση του χρόνου υπηρέτησης στην οργανική θέση (Ονόματα)
Μείωση της υπηρέτησης στην οργανική θέση από δύο έτη σε ένα ζητούν 1.600 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - «Θα...
1.600 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ζητούν μείωση του χρόνου υπηρέτησης στην οργανική θέση (Ονόματα)
28η Οκτωβρίου - Παγώνη: Ορθώς δεν θα γίνουν παρελάσεις σε Ημαθία και Πιερία
Υπέρ της απόφασης να μην γίνουν παρελάσεις σε Ημαθία και Πιερία για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τάσσεται η Ματίνα Παγώνη
28η Οκτωβρίου - Παγώνη: Ορθώς δεν θα γίνουν παρελάσεις σε Ημαθία και Πιερία