Να μην περάσει η επαναφορά των χουντικών διατάξεων για την απαγόρευση των διαδηλώσεων!
Σύλλογος ΠΕ Αθηνά

Να μην περάσει η επαναφορά των χουντικών διατάξεων για την απαγόρευση των διαδηλώσεων!

Οι κυβερνώντες αυτό που δεν πέτυχαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, να σταματήσουν τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζόμενων, επιδιώκουν να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο που προωθεί νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης των διαδηλώσεων και του βασικού εργατικού και κοινωνικού δικαιώματος του συνέρχεσθαι, που κατακτήθηκε με πολλούς, διαχρονικούς κι αιματηρούς αγώνες. Με νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρείται μια αντιδραστική τομή στην ύπαρξη και ανάπτυξη των κοινωνικοπολιτικών και εργατικών αγώνων και αντιστάσεων και στην ουσία καταλύεται το δικαιώμα του συνέρχεσθαι.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για ένα “νομοσχέδιο”, αντιγραφή του χουντικού νόμου του 1971, που ορίζει την αστυνομία και τους μηχανισμούς της ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει διευρυμένο και επιτελικό ρόλο στην “ερμηνεία του νόμου”. Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των προτέρων αν θα επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη, ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται. Φέρνουν ξανά το χωροφύλακα μέσα στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στις διαδηλώσεις, στις συνελεύσεις.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο αφορούν τα άρθρα 2, 3 και 9 που εισάγουν τις εξής «καινοτομίες»:

  1. Υποχρεωτική γνωστοποίηση εκ των προτέρων και εγκαίρως προς την αστυνομία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σκοπούμενη πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, τον σκοπό καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της συνάθροισης. Αυτή η υποχρέωση αφορά το σύνολο των υπαίθριων συναθροίσεων, σταθερών (συγκεντρώσεων) ή κινούμενων (πορειών), με την εξαίρεση των διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και της 17ης Νοεμβρίου.

  2. Καταρχήν απαγόρευση των αυθόρμητων υπαίθριων συναθροίσεων, ενώ δύνανται κατ’ εξαίρεση να επιτραπούν από την αστυνομική αρχή εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με την επιβολή των ειδικά προβλεπόμενων περιορισμών (περιορισμός σε συγκεκριμένο τμήμα του οδοστρώματος, αλλαγή δρομολογίου κ.ά.).

  3. Υποχρεωτικός ορισμός Οργανωτή, δηλαδή υπεύθυνου προσώπου για την πραγματοποίηση εκάστης διαδήλωσης ο οποίος φέρει τις υποχρεώσεις της προσήκουσας γνωστοποίησης και αποτελεί το πρόσωπο στο οποίο γνωστοποιούνται οι αποφάσεις της αστυνομίας για απαγόρευση ή εισαγωγή περιορισμών σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.

  4. Πρόβλεψη για αστική ευθύνη στο πρόσωπο του οργανωτή για πράξεις τρίτων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της συνάθροισης.

1) Επαναφορά της χουντικής διάταξης για διαδήλωση κατόπιν αδείας

Με την εισαγωγή της προϋπόθεσης προγενέστερης γνωστοποίησης για την πραγματοποίηση συνάθροισης, κατ’ ουσίαν επαναφέρεται δια νόμου η διάταξη του άρθρου 18 του Συντάγματος της χούντας 1968/73 σύμφωνα με την οποία «Αι δημόσιαι συναθροίσεις πρέπει να γνωστοποιούνται δεόντως εις την αστυνομικήν αρχήν τεσσαράκοντα οκτώ ώρας πρό της πραγματοποιήσεώς των. Αι εν τω υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθούν αν εκ τούτων επίκειται κίνδυνος για την δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν».

Η διάταξη του νομοσχεδίου είναι επανάληψη των §4 και 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 794/71 και είναι παράνομη, επαναφέροντας διατάξεις νόμου που ανήκαν στο ρητά καταργηθέν, «ανώμαλο» συνταγματικό καθεστώς που επέβαλε η χούντα με το γνωστό «δημοψήφισμα» παρωδία του 1968 και μάλιστα με πιο αντιδραστικές διατάξεις από το χουντικό εφαρμοστικό νομοθετικό διάταγμα 794/71!

Στη βάση αυτή η υποχρέωση προηγούμενης έγκαιρης γνωστοποίησης της συνάθροισης είναι πρόδηλα παράνομη, καθώς η υπαίθρια δημόσια συνάθροιση δεν μπορεί να τεθεί υπό σύστημα αδείας.

2) Οργανωτής – υπεύθυνος για αποζημίωση για πράξεις αόριστου αριθμού τρίτων προσώπων

Εξίσου παράνομη είναι και η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής ύπαρξης οργανωτή και ο οποίος θα φέρει αστικές- αποζημιωτικές ευθύνες για ενδεχόμενες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της συνάθροισης.

Η ισχύουσα διάταξη δεν προβλέπει ως εννοιολογικό στοιχείο της συνάθροισης (που μπορεί να είναι και αυθόρμητη) την ύπαρξη ηγετών ή προέδρων της συνάθροισης. Συνεπώς, η υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρχές του προέδρου ή των οργανωτών της συνάθροισης και η συνακόλουθη πολλαπλή νομική προσωπική ευθύνη αυτών, είναι εκτός των κείμενων διατάξεων. Πρόκειται για επαναφορά επί τα χείρω των διατάξεων των άρθρων 3 και 9 του ν.δ. 794/71.

Αντίστοιχα ξένη είναι η διάταξη με το ισχύον σύστημα αστικής ευθύνης, που δε γνωρίζει αποζημιωτικές ευθύνες για πράξεις τρίτων και δη για αόριστο αριθμό προσώπων, παρά μόνο σε περιορισμένες περιστάσεις που επουδενί δεν πληρούνται στην συγκεκριμένη περίσταση όπως λχ στη σχέση εργοδότη – εργαζόμενου.

3) Απεριόριστη εξουσία της αστυνομίας για διάλυση διαδηλώσεων με κάθε μέσο

Με τη συγκεκριμένη διάταξη όχι απλώς θεσμοθετείται η σε κάθε περίπτωση δυνατότητα διάλυσης της συνάθροισης από την αστυνομία, αλλά προβλέπεται επιπλέον η άσκηση κάθε μέσου για τη διάλυσή της. Έτσι το άρθρο 12 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι για την διάλυση δημόσιας συνάθροισης η αστυνομική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί απεριόριστη εξουσία και κάθε μέσο, ενώ ακόμη και το χουντικό νομοθέτημα προσδιόριζε τουλάχιστον συγκεκριμένα ενδεικτικά μέσα διάλυσης συναθροίσεων.

Η εξουσία της αστυνομίας να αποφασίζει για την διεξαγωγή ή μη συναθροίσεων καθίσταται απεριόριστη. Το νομοσχέδιο προβλέπει δήθεν δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη με αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ κατά αναιτιολόγητων ή εσφαλμένων αποφάσεων απαγόρευσης. Επαφίεται, δηλαδή η μη εφαρμογή της αστυνομικής απαγόρευσης σε μία χρονοβόρα και δυσκίνητη δικαιοδοτική διαδικασία, καθιστώντας άνευ ουσίας τη σχετική δυνατότητα.

4) Ποινική αντιμετώπιση της διαδήλωσης και ιδιώνυμο αδίκημα

Το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρή ποινική μεταχείριση της ανυπακοής, δηλαδή της συμμετοχής σε απαγορευθείσα από την αστυνομία συνάθροιση με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Μάλιστα εισάγει ιδιώνυμο αδίκημα που κολάζει ποινικά αυτοτελώς την «πρόθεση», με τη διάταξη σύμφωνα με την οποία «Στην περίπτωση που παρεισφρέουν σε αυτήν πρόσωπα με σκοπό να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα της συνάθροισης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εκτός αν οι πράξεις τους τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη». Ρητά η διάταξη αποσυνδέει την ποινική τιμωρία από οποιαδήποτε πράξη, προβλέποντας φυλάκιση μέχρι 2 ετών σε περίπτωση απλώς μετάβασης σε διαδήλωση με σκοπό αλλοίωσης του ειρηνικού χαρακτήρα! Τέτοια διάταξη δεν υφίστατο ούτε στο σχετικό χουντικό νομοθετικό πλαίσιο.

5) Αναγκαία η καταδίκη και αντίσταση ενάντια στην επαναφορά χουντικών διατάξεων!

Το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια μια σειράς αντιδραστικών νομοθετημάτων, όπως ο προηγηθείς Ποινικός Κώδικας, οι νέες διατάξεις του οποίου στόχευσαν συγκεκριμένα στην ποινικοποίηση συγκεκριμένων αγωνιστικών συλλογικών δράσεων και πρακτικών, που κατά τα περασμένα έτη πέτυχαν όταν υιοθετήθηκαν μαζικά από το κοινωνικό και εργατικό κίνημα, να ασκήσουν πίεση στις μνημονιακές κυβερνήσεις και να αναδείξουν δρόμους υπεράσπισης και διεύρυνσης των λαϊκών-κοινωνικών, εργατικών δικαιωμάτων και συμφερόντων (όπως οι αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς, στις εξώσεις, στις διακοπές ρεύματος-νερού- τηλεφώνου κλπ).

Η κυβέρνηση από την αρχή της εκλογής της έχει επενδύσει την «επιτυχία» της διακυβέρνησής της στην αυταρχική θωράκιση του κράτους και των μηχανισμών του με την όξυνση της κρατικής καταστολής και της αστυνομικής βίας. Το επιβαλλόμενο δόγμα του «νόμου και της τάξης» εφαρμόζεται με την όξυνση ακραίας κατασταλτικής βίας απέναντι σε εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές και την κανονικοποίηση των αυθαιρεσιών και παραβιάσεων δικαιωμάτων, των μαζικών «προληπτικών» συλλήψεων και ελέγχων που απειλούν κάθε εργαζόμενο.

Όμως, αυτό το νομοσχέδιο επιχειρεί να θεσμοθετήσει την κατάλυση του θεμελιώδους δικαιώματος στη διαδήλωση και την κοινωνική διαμαρτυρία μέσα από την εισαγωγή αποτρεπτικών μηχανισμών, όπως η ποινική αντιμετώπιση της συμμετοχής σε απαγορευμένη διαδήλωση ή η αστική ευθύνη του οργανωτή, αλλά και μηχανισμών «νόμιμης» απαγόρευσης ή διάλυσης κατά το δοκούν, διαδηλώσεων που δεν είναι πολιτικά επιθυμητές.

Με αυτό το νομοσχέδιο η ΝΔ αποκαλύπτει τον πραγματικό, μακροπρόθεσμο, σκοπό της πολιτικής της που είναι να τεθεί εκτός νόμου και προληπτικά το ίδιο το δικαίωμα της διεκδίκησης και της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Επιχειρεί ένα αποφασιστικό χτύπημα στους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες. Εφόσον ένα τέτοιο νομοθέτημα περάσει και εφαρμοστεί, θα σημάνει καταλυτικό περιορισμό της δυνατότητας του κοινωνικού και εργατικού κινήματος να συγκροτείται αποφασιστικά και μαχητικά και σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Συνεπώς, οι εν λόγω ρυθμίσεις εντάσσονται στην λογική της επιπλέον θωράκισης των κρατικών μηχανισμών, κάτι που αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα των κρατούντων και του κεφαλαίου που τα προηγούμενα χρόνια των μεγάλων αντιμνημονιακών και νεολαιίστικων αναμετρήσεων και αγώνων είδαν συχνά να κλονίζονται κυβερνήσεις και στρατηγικές επιλογές του.

Το βάθος του αντιδραστικού χαρακτήρα του νομοσχεδίου πρέπει να βρει απέναντί του όλη την κοινωνία, το σύνολο των συνδικάτων και κάθε εργαζόμενο. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να ψηφιστεί.. Παλλαϊκός ξεσηκωμός και πλατιά μαζική ανυπακοή πρέπει να είναι η απάντηση. Είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τα κοινωνικά- εργατικά δικαιώματα και ελευθερίας που κερδήθηκαν με τους αντιδικτατορικούς και μεταπολιτευτικούς κοινωνικούς αγώνες οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα!

***

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ !

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ !

Η xρονιά που τελείωσε, εκτός από την υγιειονομική κρίση και τις συνέπειές της, σημαδεύτηκε από την σκληρή επίθεση εφ' όλης της ύλης, που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί και η δημόσια εκπαίδευση από Κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας. Μια επίθεση που ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη, συνεχίστηκε με την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων ως ισότιμων για το διορισμό εκπαιδευτικών, με την δρομολόγηση του προσοντολόγιου για τις προσλήψεις αναπληρωτών και στη Γενική Αγωγή, που αξιοποίησε με ανήθικο τρόπο την πανδημία για να ετοιμάσει το σχολείο της επόμενης μέρας και τον πανοπτικό έλεγχο της εκπαιδευτικής ζωής- με την ντροπολογία για τις κάμερες στην τάξη και τη μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - και ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του άθλιου νομοθέτηματος για την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, την αλλοίωση του νηπιαγωγείου, τη ναρκοθέτηση του μαθητικού βίου με διαρκείς εξεταστικούς φραγμούς και αναχρονιστικούς κανόνες, την πριμοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως και με μέτρα που στοχεύουν στη συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου, στην αξιολόγηση- κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, στις περικοπές, στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τμημάτων αλλά και στην απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών.

Η κυβέρνηση σε αυτή τη σκληρή αντιδραστική κούρσα που επέλεξε και παρά τις πρωτόγνωρες για το κίνημα συνθήκες, δεν έκανε περίπατο. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που έδωσαν τη μάχη ενάντια στις αντιδραστικές εξελίξεις, απήργησαν, διαδήλωσαν, διαμαρτυρηθήκαν με όλες τους τις δυνάμεις, κόντρα σε «θεούς και δαίμονες». Αυτός ο αγώνας ματαίωσε τους πολιτικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης που θεωρούσε ότι ο αντιεκπαιδευτικός οδοστρωτήρας θα έκανε περίπατο αιφνιδιάζοντας και απομονώνοντας τους εκπαιδευτικούς. Οι μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις, η γενική κοινωνική κατακραυγή απονομιμοποίησαν την αντιεκπαιδευτική πολιτική, ακύρωσαν τα σχέδια για κάμερες στις τάξεις, ισχυροποίησαν το ηθικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού κινήματος και έθεσαν τη βάση για τη συνέχιση του αγώνα για την ακύρωση του νόμου 4692/2020 στην πράξη. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, που μαζικά και μαχητικά συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την οργή τους για την πολιτική της Κυβέρνησης και της κ. Υπουργού, που κοινωνικά απομονωμένη συνεχίζει με ψέματα το αντιεκπαιδευτικό της παραλήρημα, έχοντας ως συμμάχους μόνο τους σχολάρχες, τους φροντιστηριάρχες και τους λοιπούς εμπόρους της γνώσης. Τους συναδέλφους που βρέθηκαν στους δρόμους του αγώνα απονομιμοποιώντας την κυβερνητική ρητορική ότι τάχα οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τα μέτρα, και δε θα ξεχάσουν ούτε τα έργα και τις ημέρες της Κυβέρνησης ούτε τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΔΟΕ, που κορύφωσε την απαράδεκτη στάση όλου του τελευταίου τριμήνου, κηρύσσοντας μία τρίωρη στάση εργασίας απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που διαλύει τη Δημόσια εκπαίδευση.

Ο νόμος Κεραμέως ήδη δείχνει το αποκρουστικό του πρόσωπο. Τα τμήματα της Α΄Δημοτικού συρρικνώνονται, μαθητές μετακινούνται και στοιβάζονται σε τμήματα των 25, ενώ η δίχρονη προσχολική αγωγή απαξιώνεται με εμβαλωματικές λύσεις που στριμώχνουν νήπια και προνήπια σε τμήματα των 25 μαθητών σε ακατάλληλες αίθουσες επιταγμένες με αυταρχισμό από Δημοτικά σχολεία ή σε ακατάλληλους χώρους Νηπιαγωγείων.

Νέα φουρνιά μετακινούμενων, διαθέσιμων και ομήρων εκπαιδευτικών γεννά η αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων στη Βθμια με την έξωση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, της Τέχνης, του Πολιτισμού και της Κοινωνιολογίας από τη Β/μια. Η φετινή απόλυση των αναπληρωτών συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση των νέων πινάκων στη Γενική Αγωγή με βάση το προσοντολόγιο, όπου χιλιάδες θέσεις κατρακυλούν συνάδελφοι των οποίων συντρίβεται η προϋπηρεσία.

Mε την ψήφιση του νόμου οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες βρίσκονται πλέον μπροστά σε άμεσες και ιστορικές ευθύνες! Ο κλάδος τίθεται από τον Σεπτέμβρη αντιμέτωπος με την κορωνίδα της κυβερνητικής στρατηγικής, που είναι η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Με βάση αυτό το στρατηγικό εργαλείο η κυβέρνηση θα οργανώσει τη μετάλλαξη του σχολείου και θα χτυπήσει τους εκπαιδευτικούς, για να δημιουργήσει υποβαθμισμένα, φθηνά για το κράτος και κατηγοριοποιημένα σχολεία. Είναι απόλυτα φανερό πως ή θα κηρυχθεί τώρα από τις Ομοσπονδίες απεργία-αποχή από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ή οι Ομοσπονδίες θα τεθούν με τη στάση τους επικεφαλής της στρατιάς των αξιολογητών, των εποπτών και όλων των μανδαρίνων που ακονίζουν τα ξίφη τους!

Με την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών επανέρχεται ο επιθεωρητισμός με έμφαση στην κατηγοριοποίηση- ανταγωνισμό των σχολικών μονάδων και την ατομική αξιολόγηση -χειραγώγηση-κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.

Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εκκρεμεί για να νομοθετηθεί σε επόμενη φάση, καθώς η κυβέρνηση εξήγγειλε την εφαρμογή της από τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας επιχειρείται να προωθηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2020. Στο νόμο 4692/2020 περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποτελείται από τον προγραμματισμό και από την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας που είναι διπλή: εσωτερική αξιολόγηση από το Σύλλογο Διδασκόντων  και εξωτερική αξιολόγηση από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι υπεύθυνος για κάθε σχολική μονάδα. Με έμφαση τονίζεται η συμβολή των δράσεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού – διδακτικού έργου ενώ στον ετήσιο προγραμματισμό εντάσσονται και οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η έκθεση προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και σε πλατφόρμα του ΙΕΠ, με πανοπτικό έλεγχο από την ΑΔΙΠΠΔΕ εκκινώντας έτσι μια διαδικασία ανταγωνισμού, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των σχολικών μονάδων με κριτήριο τη συμμόρφωσή τους με τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. Οι Υ.Α. που θα εξειδικεύουν τους θεματικούς άξονες των εκθέσεων αξιολόγησης και προγραμματισμού θα καταστήσουν ακόμα πιο ασφυκτικό το πλέγμα ελέγχου και πειθάρχησης των σχολικών μονάδων.

Το Σεπτέμβριο του 2020, οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να συμμετάσχουν στις ομάδες δράσεων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν για να συντάξουν αξιολογικούς προγραμματισμούς. Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να συμμετάσχει στις ομάδες – κανένας Σύλλογος Διδασκόντων δεν πρέπει να συνεδριάσει για θέμα σχετικό με την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση. Έχοντας την εμπειρία της νικηφόρας μάχης του 2013 – 2014 και με όπλο την απεργία – αποχή, σαν ένας άνθρωπος, η ζωντανή εκπαίδευση πρέπει να ορθώσει αδιαπέραστο τείχος αντίστασης απέναντι στους αξιολογητές. Ο κόσμος της ζωντανής εκπαίδευσης, η βάση των εκπαιδευτικών πρέπει να ανατρέψει κάθε τέτοιο σχέδιο με την αγωνιστική δυναμική του.

Ο σύλλογος Αθηνά με συντριπτικά πλειοψηφικές και διαρκώς επικαιροποιούμενες αποφάσεις τόσο των Γενικών Συνελεύσεων όσο και του Δ.Σ τάσσεται κατά της αξιολόγησης, που είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για τη μετάλλαξη και την αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης και χτυπήματος των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και υπέρ της απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικών και σχολικής μονάδας.

Ως εκπαιδευτικός σύλλογος, συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε θέση μάχης στη βάση των αποφάσεων των 77 Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ για "Απεργία–Αποχή" από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Tα εκπαιδευτικά σωματεία πρέπει να συνεχίσουν στον δρόμο της διεύρυνσης του μετώπου των σωματείων που συντονίζονται, οργανώνονται και αντιστέκονται και καλούνται να τεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μακράς διαδικασίας αντίστασης απέναντι στους νεοφιλελεύθερους και νεοσυντηρητικούς παγετώνες που απειλούν την εκπαίδευση.

Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να κηρύξει άμεσα απεργία-αποχή στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσει σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως η ΔΟΕ οφείλει να δρομολογήσει, να οργανώσει τη δράση της επόμενης περιόδου και να κηρύξει απεργία-αποχή από την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση που προβλέπει ο νόμος Κεραμέως, ώστε από τη νέα χρονιά να θωρακιστεί η αντίστασή μας σε κάθε σχολική μονάδα. Καλούμε, λοιπόν, το Δ.Σ. της ΔΟΕ να προγραμματίσει την 89η Γ.Σ. της ΔΟΕ στα τέλη Αυγούστου ώστε να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αγωνιστικές αποφάσεις.

Mε την ευχή σε όλους και όλες για υγεία και δύναμη, και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη μας στους συλλογικούς αγώνες που συνεχίζονται, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι!

***

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

Tην Πέμπτη 26 Ιούνη, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Γαλατσίου έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.

Η σύγκληση και η συνεδρίαση του ΔΣ ήταν αποτέλεσμα της αποφασιστικής δράσης του Συλλόγου μας, της Ένωσης γονέων και φορέων του Γαλατσίου που απαίτησαν μια δημόσια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος και οι Κυβερνήσεις πολιτεύτηκαν στο θέμα αυτό κι εξέφρασαν την εναντίωσή τους στη δρομολόγηση μέτρων που υποβαθμίζουν τόσο το Νηπιαγωγείο όσο και το Δημοτικό Σχολείο.

Η συνεδρίαση, που κατακλύστηκε από συναδέλφους των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής, από φορείς και συλλογικότητες γονέων και πολίτες του Γαλατσίου που διεκδίκησαν και πήραν το λόγο, ανέδειξε την απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνικής πλειοψηφίας για ένα δίχρονο δημόσιο νηπιαγωγείο και μια εκπαίδευση ποιότητας για όλα τα νήπια 4-6 ετών που διαβιούν στο Γαλάτσι, ενώ το εισηγητικό σημείωμα της Δημοτικής Αρχής που διακινήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, αοριστολογούσε για την τριετή αδράνεια και καλούσε σε πολιτική απόφαση για την επίταξη χώρων από Σχολεία και χρήση ακατάλληλων χώρων σε Νηπιαγωγεία όπως τελευταία στιγμή υπέδειξε η Α' Διεύθυνση.

Aπό την πλευρά του Συλλόγου Αθηνά και των εκπροσώπων του, τέθηκαν :

  • Οι σοβαρές ευθύνες τόσο του Δήμου όσο και των Κυβερνήσεων για τη μηδενική πρόοδο που υπήρξε σε χώρους στέγασης, υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό για την υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα τρία χρόνια που πέρασαν από τη θεσμοθέτησή της.

  • Το γεγονός ότι ακόμα και τη φετινή χρονιά, που είναι χρονιά της πλήρους εφαρμογής σε όλους τους Δήμους, δεν προβλέφτηκε ούτε μισό ευρώ στον προϋπολογισμό για υποδομές και διορισμούς νηπιαγωγών, ενώ ο Δήμος Γαλατσίου, αγνόησε για τρίτη χρονιά την υποχρέωση του να εξασφαλίσει, είτε με σχέδιο ανέγερσης είτε με προσωρινή ενοικίαση, περί τις 11-15 αίθουσες που απαιτούνται για να φοιτήσει με ασφάλεια και ποιότητα στο δημόσιο νηπιαγωγείο το σύνολο των νηπίων 4-6 και με χαρακτηριστικότερη των επιλογών και των προτεραιοτήτων του Δήμου Γαλατσίου την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση παιδικών σταθμών, την ώρα που τίποτα δεν προωθήθηκε για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

  • Η μεθόδευση της Α' Διεύθυνσης ΠΕ Αθηνών να αξιοποιήσει κατ’ εντολή του Υπουργείου Παιδείας τον άθλιο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα (από 22 στους 25), να προβεί σε εκτεταμένη επιχείρηση μετακινήσεων των νηπίων και προνηπίων που εγγράφηκαν (αγνοώντας ότι με ευθύνη του Δήμου και του Υπουργείου μεγάλο μέρος των μαθητών 4-6 ετών δεν έχει εγγραφεί εσκεμμένα παρά την υποχρεωτικότητα του νόμου) και να εισηγηθεί στο Δήμο την επίταξη αναγκαίων αιθουσών από Δημοτικά σχολεία, για να κλείσει με τους χειρότερους όρους ευτελισμού και απαξίωσης το κεφάλαιο της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Γαλάτσι. Η μεθόδευση αυτή επιχειρεί να ξελασπώσει το Δήμο και τις Κυβερνήσεις και να παγιώσει πληθωρικά τμήματα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, ώστε να εξευρεθούν (όπως-όπως κι όπως να΄ναι) χώροι από τα Δημοτικά σχολεία που τάχα θα "υλοποιήσουν" μια μόνο κατ’ ευφημισμό, δίχρονη προσχολική αγωγή.

  • Η καταγγελία της ακραίας αυθαιρεσίας του Δήμου Γαλατσίου και της Α΄ Διεύθυνσης να επιταχθούν χώροι που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των σχολικών μονάδων, μια επιλογή που υποβαθμίζει την εκπαίδευση τόσο των νηπίων όσο και των μαθητών των Δημοτικών σχολείων, αφού τα Δημοτικά στερούνται δια παντός αναγκαίους χώρους και εμποδίζεται αμετάκλητα η ανάπτυξη του μαθητικού δυναμικού που διαβιεί εντός των ορίων τους, ενώ εγείρονται και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, από την κοινή συνύπαρξη, είσοδο, αποχώρηση και προαυλισμό νηπίων και μαθητών του Δημοτικού, λόγω του υπάρχοντος σχεδιασμού των κτιριακών υποδομών.

Απαιτήσαμε :

  • Την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Δήμο Γαλατσίου και καλέσαμε το Δήμο να προβεί σε ενημέρωση όλων των κατοίκων για την υποχρεωτικότητα εγγραφής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο όλων των παιδιών από 4-6 ετών και να φροντίσει για την παράταση των εγγραφών, ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός αριθμός νηπίων και προνηπίων.

  • Αμέσως μετά να προβεί ο Δήμος σε ενοικιάσεις και διαμορφώσεις χώρων-ως παραρτήματα με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν σε κάθε νηπιαγωγείο και κάθε περιοχή. Ταυτόχρονα και χωρίς καμιά καθυστέρηση να ξεκινήσει ο σχεδιασμός, η δέσμευση χώρων και το πρόγραμμα ανέγερσης και ίδρυσης νέων νηπιαγωγείων. Να αναζητηθεί και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, να λυθούν άμεσα όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα στην εξασφάλιση και απόδοση οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων. Αναδείξαμε συνάμα την ανάγκη για μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών - εδώ και τώρα, όπως και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού σε κάθε νηπιαγωγείο.

Σε παράλληλες και αντίστοιχες τοποθετήσεις, διατυπώσεις και αιτήματα με το Σύλλογο μας, προχώρησαν οι εκπρόσωποι γονέων, φορέων, νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί που πήραν το λόγο.

Ύστερα από τις τοποθετήσεις των δημοτικών παρατάξεων, ο Δήμαρχος αγνοώντας το άρωμα Παιδείας που αναδύθηκε και κυριάρχησε στην αίθουσα, επέμεινε μέχρι τέλους, στη μοναδική συνεδρίαση που έγινε εδώ και τρία χρόνια, στη νομιμοποίηση των πολιτικών του επιλογών με τις οποίες πορεύτηκε όλο αυτό το διάστημα, που είναι εχθρικές με το Δημόσιο Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Αποκαλύπτοντας τη μεθόδευση της Α' Διεύθυνσης και του Υπουργείου για τορπιλισμό της πραγματικής και ποιοτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης , ζήτησε την αποδοχή της πρότασης για επίταξη χώρων και της στημένης εισήγησης της Α' Διεύθυνσης, πρόταση που υπερψηφίστηκε από τη δημοτική πλειοψηφία, στην οποία συμμετέχουν και τέσσερις εκπαιδευτικοί, χωρίς αντιρρήσεις.

Εμείς σαν Σύλλογος ξεκαθαρίζουμε ακόμα μια φορά προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν συμβιβαζόμαστε με μια τέτοια εξέλιξη και δε θα συναινέσουμε σε μία απόφαση της Δημοτικής Αρχής που όχι μόνο δεν αναβαθμίζει την Προσχολική Αγωγή, αλλά υποβαθμίζει όλη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Γαλάτσι. Η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση δε χαρίστηκε αλλά κατακτήθηκε με αγώνες και δε θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την υλοποίησή της με όρους που της αρμόζουν στο 2020, κόντρα στο λόμπι των δημάρχων που την εχθρεύονται και στο Υπουργείο Παιδείας που οδηγεί συνολικά την Παιδεία στον εκπαιδευτικό μεσαίωνα. Καλούμε τους συναδέλφους των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων, τους συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων να συνεχίσουμε τη συλλογική δράση για την πραγματική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, την αντίσταση στα σχέδια υπονόμευσης αλλά και τις αντιεκπαιδευτικές λύσεις, που αποφασίζονται. Η μάχη για το δημόσιο σχολείο συνεχίζεται!
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ALFAVITA.GR

Ακολουθήστε μας στο GoogleNews για να μάθετε πρώτοι μόνο τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ανακοίνωση για τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με φορείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ