Διαγωνισμός «Ελληνική PISA»: Το ΙΕΠ θα πληρώσει 37.200 ευρώ για εκτύπωση και συλλογή 20.000 απαντητικών δελτίων - Πρόσκληση
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη, 16-04-2024 και ώρα 15.00

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστηρικτικές ενέργειες για τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών και της Γ’Τάξης των γυμνασίων κατά το σχ.έτος 2023-24», δηλαδή για τη λεγόμενη «Ελληνική PISA», εξέδωσε σήμερα το ΙΕΠ.

Συγκεκριμένα το έργο του αναδόχου αφορά τις εξής Επιμέρους Ενέργειες/Εργασίες:

Εκτύπωση 20.000 απαντητικών δελτίων σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δοθεί από το Ι.Ε.Π.:

o 4χρωμη εκτύπωση δύο όψεων
o Διάσταση χαρτιού 21x34 cm
o Βάρος χαρτιού 120-140 gsm τύπου "Γραφής" (FSC)

• Διαμοιρασμός σε έως 660 πακέτα με προκαθορισμένες ποσότητες
• Αποστολή των απαντητικών δελτίων στα συμμετέχοντα σχολεία (κατανεμημένα σε όλη την επικράτεια), σε δύο χρόνους, με την μεγαλύτερη ποσότητα σε πρώτο χρόνο και συμπληρωματικές αποστολές σε δεύτερο, κατόπιν υπόδειξης του Ινστιτούτου
• Τεχνική υποστήριξη μέσω ticketing system καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (σχολεία, αξιολογητές, κλπ).
• Εφαρμογή παρακολούθησης πορείας και παράδοσης αποστολών
• Συλλογή (μετά τη διενέργεια των εξετάσεων) των απαντητικών δελτίων από τα σχολεία και παράδοση αυτών στο Ι.Ε.Π. προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική τους σάρωση και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων
• Ηλεκτρονική σάρωση των απαντητικών δελτίων (περίπου 12.000) από εργαζόμενους του αναδόχου στο χώρο του Ι.Ε.Π. και με τον εξοπλισμό του Ι.Ε.Π.
• Παράδοση:

o Αρχείου Excel με τις απαντήσεις κλειστού τύπου
o Απαντητικών δελτίων σε μορφή PDF
o Τμημάτων ανοιχτών απαντήσεων σε μορφή jpg σε 4 αρχεία (ισάριθμα με τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου και με κατάλληλη κωδικοποίηση ονόματος, π.χ. at1_d.xxxxxxxxx, atg2_d.xxxxxxxxx όπου το τμήμα xxxxxxxxx θα αντιστοιχίζεται μοναδικά με αντίστοιχη εγγραφή του αρχείου Excel

Προσοχή: τα αρχεία pdf και jpg θα πρέπει να εναρμονίζονται μέσω μοναδικού κωδικού με μία και μόνο καταχώρηση στο αρχείο Excel.

• Εφαρμογή για την διαδικτυακή διεξαγωγή της κωδικοποίησης των απαντήσεων ανοιχτού τύπου. Σε αυτήν ορίζονται οι ρόλοι και οι αναθέσεις των θεμάτων σε ομάδες.
• Αρχεία Excel με συνδυασμένα τα αποτελέσματα των απαντήσεων κλειστού τύπου με αυτά των απαντήσεων ανοιχτού τύπου, με βάση τα υποδείγματα που θα παραδώσει το Ι.Ε.Π. στον Ανάδοχο

Παραδοτέα Aναδόχου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής πέντε παραδοτέα:

Π1 Δείγμα εκτυπωμένων απαντητικών δελτίων βάσει προτύπου του Ι.Ε.Π.
Π2 Αρχείο Excel με αντιστοίχιση των απαντητικών δελτίων του δείγματος σε εγγραφές που προέρχονται από την σάρωση αυτών (Δοκιμαστική σάρωση και επιτυχή κωδικοποίηση των απαντήσεων κλειστού τύπου)
Π3 Ηλεκτρονικό αρχείο αποστολών και παραλαβών των απαντητικών δελτίων
Π4 Αρχεία:

α) Εxcel με τις απαντήσεις κλειστού τύπου

β) Απαντητικά δελτία σε μορφή PDF

γ) με τμήματα ανοιχτών απαντήσεων σε μορφή jpg ισάριθμα με τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου και με κατάλληλη κωδικοποίηση ονόματος, π.χ. at1_d.xxxxxxxxx, atg2_d.xxxxxxxxx όπου το τμήμα xxxxxxxxx θα αντιστοιχίζεται   μοναδικά με αντίστοιχη εγγραφή του αρχείου Excel

Π5 Αρχεία Excel με το σύνολο των απαντήσεων κλειστού και ανοικτού, με βάση τα υποδείγματα που θα παραδώσει το Ι.Ε.Π. στον Ανάδοχο
Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα που λαμβάνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού & Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ι.Ε.Π.

Διάρκεια

Η σύμβαση άρχεται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει διάρκεια έως και 30-09-2024, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή του έργου.
Τα απαντητικά φύλλα των εξετάσεων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες έως τις 13-05-2024.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως του συνολικού ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στο ανωτέρω συνολικό συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Για το εν λόγω έργο θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τρίτη, 16-04-2024 και ώρα 15.00

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ζωγράφος
Ρεκόρ Γκίνες: Παιδί θαύμα έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο πριν κλείσει τα δύο
Το παιδί-θαύμα, το οποίο κλείνει τα δύο του χρόνια τον Ιούλιο, έχει πουλήσει 15 πίνακες σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία του και πρόκειται να διοργανώσει...
Ρεκόρ Γκίνες: Παιδί θαύμα έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο πριν κλείσει τα δύο
φυλακή καθηγητής
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που κάρφωσε σπασμένο μπουκάλι στο κεφάλι 14χρονου
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου έκατσαν και οι γονείς του ανήλικου που καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος που κάρφωσε σπασμένο μπουκάλι στο κεφάλι 14χρονου
kausonas
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια
«Τα εγκεφαλικά είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως και αυτή η επιβάρυνση που προκαλείται από τις ακραίες θερμοκρασίες είναι πολύ...
Καμπανάκι επιστημόνων: Οι ακραίες θερμοκρασίες συνδέονται με θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια