Ελληνική PISA (ΦΕΚ) : Εξετάσεις μαθητών ΣΤ’ τάξης Δημοτικών και Γ’ τάξης Γυμνασίων
ΦΕΚ 2174/8-4-2024 Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2174/8-4-2024 η υπ. αριθ. πρωτ. 36276/ΓΔ4 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων (Ελληνική PISA). 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Άρθρο 1

Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για το σχολικό έτος 2023-2024

1. Το σχολικό έτος 2023-2024 θα διενεργηθούν σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/ τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

2. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία της υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο με βασική μονάδα ανάλυσης τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επικεντρώνονται στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, των ικανοτήτων μάθησης και κριτικής σκέψης καθώς και των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών.

3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και δε λαμβάνονται υπόψη από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 2

Οργάνωση και συντονισμός διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα

1. Για την προετοιμασία και την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων, συγκροτείται άμισθη Επιστημονική Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) μετά από εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την επιστημονική ευθύνη και υποστήριξη της διενέργειας των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα καθώς και την εποπτεία: (α) Της επικαιροποίησης του υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου της, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης, (β) της συνακόλουθης επικαιροποίησης ορισμένων ερωτημάτων κλειστού και ανοικτού τύπου με ανάδειξη των διαστάσεων της κριτικής σκέψης, (γ) της διαμόρφωσης του περιεχομένου των ειδικών εντύπων (απαντητικών φύλλων), (δ) της διαδικασίας διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και της υποστήριξης υλοποίησής τους.

2. Η οργάνωση και ο συντονισμός της διεξαγωγής των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα καθώς και η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που άπτονται των ανωτέρω υποχρεώσεων, ανατίθενται στο Ι.Ε.Π. 3. Τα θέματα επιλέγονται την ημέρα των εξετάσεων από το Αποθετήριο Θεμάτων (Τράπεζα Θεμάτων), το οποίο υπάρχει σε ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. και η Επιστημονική Επιτροπή έχει την τελική ευθύνη διαμόρφωσής τους.

Άρθρο 3

Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες

1. Κατά τα σχολικό έτος 2023-2024, οι εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/τριών, το οποίο ορίζεται σε τουλάχιστον 6.000 μαθητές/τριες για τη ΣΤ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/τριες για τη Γ’ Γυμνασίου.

2. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (τουλάχιστον 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της Xώρας και ορίζονται με υπουργική απόφαση.

3. Οι Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής τους και έχουν την υποχρέωση επίλυσης τυχόν διαδικαστικών προβλημάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που επιλεγείσα σχολική μονάδα αιτιολογημένα αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις (π.χ. τοπικοί εορτασμοί/αργίες, σοβαρά κωλύματα ασθένειας), αντικαθίσταται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από άλλη σχολική μονάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά και ενημερώνεται το Ι.Ε.Π. και η Επιστημονική Επιτροπή.

4. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης για κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στις εξετάσεις ορίζεται ένας/μία Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθοδηγεί και υποστηρίζει τις διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, έχει την ευθύνη της διενέργειας των εξετάσεων στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών σε κάθε αίθουσα εξετάσεων, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας επιτηρητής.

6. Οι εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) εντός του ωραρίου της σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/τριες.

7. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε εβδομήντα πέντε (75) λεπτά ανά γνωστικό αντικείμενο, με ενδιάμεσο εσωτερικό ολιγόλεπτο διάλειμμα τριάντα (30) λεπτών. Προβλέπεται, επίσης, η συμπλήρωση σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου συλλογής κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων από τους/τις μαθητές/τριες μετά το τέλος της εξέτασης.

8. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών σημειώνονται σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα οποία αποστέλλονται νωρίτερα στις σχολικές μονάδες.

9. Τα απαντητικά δελτία που συγκεντρώνονται σε κάθε σχολική μονάδα αποστέλλονται άμεσα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με σκοπό οι απαντήσεις να καταχωριστούν σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων, στην οποία έχει πρόσβαση και η Επιστημονική Επιτροπή.

Άρθρο 4

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο

1. Την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων έχει η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αξιοποιούνται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για προτάσεις βελτιώσεων στα Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στη διδακτική μεθοδολογία, για προσεγγίσεις συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων. Επίσης, διαμορφώνονται και υποβάλλονται εν γένει προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

8 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Οικονομικών και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα