Πιερρακάκης
«Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να λάβει μέρος σε οιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής του διαδικασίας και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές»

«Αξίζει να αναφερθεί ότι απεργίες που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν από τοπικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με αίτημα την αποχή απ’ την διαδικασία αξιολόγησης των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων δεν είναι σύννομες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. β της παρ. 8 του αρ. 30 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)».

Τα παραπάνω σημειώνονται στο Έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το οποίο επικαλείται τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ.

Μετά τις πιέσεις, τους εκβιασμούς, την τρομοκρατία, τα δικαστήρια νάσου τώρα και η απειλή φυλάκισης! Στην εκπαίδευση όλα αυτά, για τους εκπαιδευτικούς, που κατά τα άλλα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, επιθυμούν να αξιολογηθούν αλλά δεν το έχουν καταλάβει! 

Δείτε το Έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ

Τι λέει το Εγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης τόσο του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) όσο και του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων, κοινοποιούνται οι εξής αποφάσεις: α) η υπ’ αρ. 255/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) διά της οποίας αναγνωρίσθηκε και κρίθηκε παράνομη η κηρυχθείσα και γνωστοποιηθείσα από 12.03.2024 απεργία- αποχή της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Ο.Λ.Μ.Ε.) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Παράλληλα, με την ως άνω απόφαση απαγορεύεται στην ως άνω Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση η έναρξη της ανωτέρω κηρυχθείσας απεργίας,

β) η υπ’ αρ. 254/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα Εργατικών Διαφορών) δια της οποίας αναγνωρίσθηκε και κρίθηκε παράνομη (ως καταχρηστική) η γνωστοποιηθείσα από 08.03.2024 απεργία-αποχή της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Δ.Ο.Ε.) από κάθε ενέργεια συνδεόμενη με τη διαδικασία της αξιολόγησης που προβλέπεται από τον ν. 4823/2021 και την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 (Β΄ 388) υπουργική απόφαση,

γ) η υπ’ αρ. 227/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών-Απεργιακή Διαφορά), διά της οποίας αναγνωρίσθηκε τελεσιδίκως ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας της από 29.02.2024 γνωστοποιηθείσας απεργίας – αποχής εκ μέρους της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), κρίνοντας ότι η ανωτέρω συνιστά «πολιτική» απεργία, αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί επί ζητημάτων που ανήκουν στην αποκλειστική ρυθμιστική εξουσία της, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό στάσιμο το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο προς βλάβη των μαθητών και των οικογενειών τους ενώ λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση προκειμένου να βελτιώνεται και να επικαιροποιείται, και

δ) η υπ’ αρ. 195/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικά), δια της οποίας αναγνωρίσθηκε και κρίθηκε τελεσιδίκως ως παράνομη η κηρυχθείσα απεργία – αποχή:

α) της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Δ.Ο.Ε.) και

β) της Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Ο.Λ.Μ.Ε.) που κοινοποιήθηκαν αντίστοιχα την 08.02.2023 και 14.02.2023, από κάθε ενέργεια/ καθήκον που σχετίζεται με την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως αυτές εξειδικεύθηκαν και ρυθμίστηκαν από την υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/2023 υπουργική απόφαση (Β΄ 388) και των σχετικών εφαρμοστικών τούτων εγκυκλίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι απεργίες που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν από τοπικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με αίτημα την αποχή απ’ την διαδικασία αξιολόγησης των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων δεν είναι σύννομες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. β της παρ. 8 του αρ. 30 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79).

Κατόπιν των ανωτέρω σημειώνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και τα στελέχη εκπαίδευσης που δεν συμπράττουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

Συγκεκριμένα, η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να λάβει μέρος σε οιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής του διαδικασίας και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

Επίσης, οι ως άνω παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους ΕΕΠ και ΕΒΠ, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021, ενώ πέραν των ανωτέρω αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του αντικαθίσταται και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4823/2021.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πρότυπα σχολεία, μαθητές, τάξη, σχολείο
Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία: Θέματα και απαντήσεις γραπτής δοκιμασίας
Τα φετινά θέματα και οι απαντήσεις της γραπτής δοκιμασίας για Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία
Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία: Θέματα και απαντήσεις γραπτής δοκιμασίας