Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας-Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Τι αλλάζει στην απασχόλησή τους
Δείτε τις αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο Πιερρακάκη

Αλλαγές στην απασχόληση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού επέρχονται με το άρθρο 157 του νέου νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η  παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί ίδρυσης, αδειοδότησης και πιστοποίησης ποιότητας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για δράσεις Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) απασχολούνται πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με βάση το σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας Συμβούλων σταδιοδρομίας/ επαγγελματικού προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

α) Ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α., αν δεν επαρκεί ο αριθμός των πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 13173/ Κ6/7.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 617), επιτρέπεται η απασχόληση μη πιστοποιημένων συμβούλων, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον ενδιαφερόμενο φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενοι πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά υποψήφιο, που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τον τρόπο που αποφασίζεται από τον Οργανισμό και δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Δ.Σ.. Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας, ως εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρείται η κατοχή:

αα) είτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα,

αβ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό,

αγ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίου/πιστοποιητικού, ή οποιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), αδ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και:

αδα) πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδβ) βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ. στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδγ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ή

αδδ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου.

β) Τα προγράμματα των υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α) έχουν διάρκεια, τουλάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) ωρών κατάρτισης και στο αρχείο του φορέα υφίστανται για κάθε πρόγραμμα: βα) ωρολόγιο πρόγραμμα, ββ) κατάλογος εκπαιδευτών και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών κατάρτισης σε αναγνωρισμένους φορείς της Συ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013 (Α’ 18), από τους οποίους βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικό προσανατολισμό στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Στις υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) της περ. α), εκτός του ανωτέρου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεων, προσκομίζεται και βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

γ) Η επαγγελματική εμπειρία του ενός (1) έτους αποδεικνύεται από τα παρακάτω αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: γα) Για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον δημόσιο τομέα απαιτείται: βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), από την οποία προκύπτουν η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας, καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες αυτή διανύθηκε.

γβ) Για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται: σύμβαση εργασίας στην οποία αναφέρονται το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση του Συμβούλου, στην οποία δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

γγ) Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

δ) Τα ανωτέρω προσόντα και η παρεχόμενη έγκριση δεν ισοδυναμούν με πιστοποίηση των εγκεκριμένων ως συμβούλων σταδιοδρομίας.

ε) Όλα τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως προς την πληρότητα και τη συμβατότητά τους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και προσόντα, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση, αφού έχει προηγηθεί προέλεγχος του φορέα απασχόλησης. Ο έλεγχος γίνεται από έναν αξιολογητή του Υπομητρώου Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η έγκριση που παρέχεται δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση των συμβούλων σταδιοδρομίας.

στ) Οι φορείς που υλοποιούν πράξεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη και συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με τα προσόντα των συμβούλων που προέβλεπε η εκάστοτε πρόσκληση.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πανελλαδικες
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία και να αντιμετωπίζουμε την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ως εφαλτήριο μιας επιστημονικής σταδιοδρομίας...
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Σαλάτα με φακές
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη
Η κλασική συνταγή για φακοσαλάτα, υγιεινή, θρεπτική και άκρως καλοκαιρινή περιέχει εκτός από τις φακές, τοματίνια ή ντομάτες, αγγούρι, κόκκινο...
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη