Υποτροφίες για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό: Τα επιστημονικά πεδία, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες
Οι οικονομικές παροχές και οι Αιτήσεις

Υποτροφίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) οι οποίες αφορούν σπουδές στη Φλωρεντία και στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2024-25.

Επίσης το  ίδρυμα Μποδοσάκη παρέχει υποτροφίες σε 17  επιστημονικά αντικείμενα, για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι υποτροφίες του ΙΚΥ

Το Ι.Κ.Υ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένοι στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών υπό την αίρεση της υποβολής του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έως τις αρχές μηνός Σεπτεμβρίου 2024.
  • Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1. Ιστορίας και Πολιτισμού 2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3. Νομικών Επιστημών 4. Οικονομικών Επιστημών .

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, European University Institute, www.eui.eu) είναι ένα ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και έρευνας σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες. Για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες. Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής απαιτείται να έχει ήδη υποβληθεί, έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, ηλεκτρονικώς αίτηση στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και, στην συνέχεια, να υποβληθεί στο Ι.Κ.Υ., το αργότερο έως τις 9 Φεβρουαρίου 2024, αντίγραφο της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Πληροφορίες: Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 3726328, 210 3726330 Ε-mail: [email protected] . Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ι.Κ.Υ. ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Γ.

Οικονομικές παροχές

Κατά την διάρκεια της υποτροφίας τού Ι.Κ.Υ., χορηγούνται:

  1. Τροφεία: Μηνιαίο ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων πέντε ευρώ (€ 1.505) για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης. Καταβάλλεται μηνιαίως ή, κατά προτίμηση, τριμηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  2. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ετήσιο ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500,00, κατ’ ανώτατο όριο, για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας υποτρόφους οι οποίοι παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή και το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  3. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700,00) για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών. Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας. Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 .Νέα Ιωνία .Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 3726328, 210 3726330 Ε-mail: [email protected]

Υποτροφίες για το Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτος 2024, ανακοίνωσε το ΙΚΥ. Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση αποδοχής από βρετανικό ΑΕΙ. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του IKY (www.iky.gr),  κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

Υποτροφίες ιδρύματος Μποδοσάκη

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα ξεκίνησε η περίοδος αιτήσεων για το τρίπτυχο των Προγραμμάτων για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, για Μεταδιδακτορική Έρευνα και για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές μέσω υποτροφιών από το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Βιοϊατρική Τεχνολογία και η Πληροφορική Επιστημών Ζωής, η Κβαντική Μηχανική και η Ενεργειακή Τεχνολογία, η Αναγεννητική Ιατρική και άλλοι από τους πλέον επίκαιρους επιστημονικούς κλάδους συνυπάρχουν με περισσότερες από 20 ακόμη επιλογές επιστημονικών πεδίων στα νέα Προγράμματα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Υποτροφιών ξεκινούν καλύπτοντας την ανάγκη για επιστημονική εξειδίκευση σε τρία διαφορετικά στάδια, των Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών, της Μεταδιδακτορικής Έρευνας και της μελέτης σύγχρονων ερευνητικών τάσεων διεθνώς μέσα από το Πρόγραμμα για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές.

Στις υποτροφίες του Ιδρύματος, προστίθενται πλέον και οι υποτροφίες που δωρίζονται από ιδιώτες, οι οποίοι εμπνέονται από το όραμα του Ιδρύματος και τα όνειρα των νέων και υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. Έτσι, έως τρεις από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν φέτος για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο Ιατρικής-Βιοϊατρικής αποτελούν «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού». Το 52ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, με προθεσμία υποβολής την 15η Φεβρουαρίου 2024, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι., καλύπτει περί τις 60 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 17 διαφορετικά επιστημονικά πεδία:

1.            Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

2.            Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική

3.            Ανάλυση Δεδομένων - Επιστήμη Δεδομένων

4.            Ψηφιακές Τεχνολογίες

5.            Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία

6.            Επιστήμη Υλικών, Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

7.            Περιβαλλοντικές Επιστήμες

8.            Γεωπονία

9.            Βιολογία

10.         Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων

11.         Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής

12.         Αναγεννητική Ιατρική

13.         Μοριακή Ιατρική - Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία

14.         Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου

15.         Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική

16.         Προστασία Μνημείων

17.         Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Τα ίδια επιστημονικά πεδία καλύπτονται και από το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές, μέσω του οποίου το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει τους ερευνητές που εκπονούν έρευνα ή δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στην προσπάθειά τους να μελετήσουν διεθνείς ερευνητικές τάσεις και επιστημονική μεθοδολογία επισκεπτόμενοι πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης και η περίοδος των αιτήσεων λήγει στις 29 Μαρτίου 2024.

Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου», το οποίο από το 2008 χορηγεί σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στα επιστημονικά πεδία:

1.            Ενεργειακή Τεχνολογία

2.            Περιβάλλον

3.            Υλικά - Νανοτεχνολογία

4.            Κβαντική Μηχανική - Οπτοηλεκτρονική

5.            Ψηφιακές Τεχνολογίες, Επιστήμη Δεδομένων, Ρομποτική, Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη

6.            Βιοτεχνολογία - Αγροτική Ανάπτυξη

7.            Ανοσοβιολογία

8.            Αναγεννητική Ιατρική

9.            Γενετική

10.         Γονιδιωματική Υπολογιστική

11.         Καρκινογένεση

12.         Νευροεπιστήμες

13.         Φαρμακολογία

Η περίοδος αιτήσεων για τη μεταδιδακτορική έρευνα λήγει στις 15 Μαρτίου 2024.

Οι προκηρύξεις των Προγραμμάτων Υποτροφιών, ακαδ. έτους 2024-2025, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη μαζί με το πλήρες υποστηρικτικό υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Επικοινωνίας & Ανάπτυξης Ιδρύματος Μποδοσάκη Ε-mail: [email protected],  T: 210 6820970, M: 6936152007, Μαριλένα Μάκρη, E-mail: [email protected],  T: 210 7225823, M: 6942554459

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα