ΙΕΠ
 Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη, 01-11-2023 και ώρα 13.00.

Το ΙΕΠ δημοσιοποίησε Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προβολή και Δημοσιότητα της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» (MIS 5158662)», η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Πιλοτική Εφαρμογή Δράσης ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για τη συνολική προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα το έργο του Αναδόχου αφορά τις εξής επιμέρους ενέργειες/εργασίες:

• Παραγωγή, εκτύπωση και διάχυση ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (αφίσα, banner, video)
• Ανάρτηση του υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Δελτία Τύπου (2)
• Οργάνωση μιας (1) Διαδικτυακής Ημερίδας (προσκλήσεις, συντονισμός, βεβαιώσεις). Η διεξαγωγή της Διαδικτυακής Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2023, θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών από 16:00-20:00.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Π1. BANNER + συνοδευτικό κείμενο
Δημιουργία banner για περαιτέρω δημοσιότητα της Πράξης στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. και σε ιστοσελίδες σχετικού περιεχομένου. Επίσης πρέπει να συνταχθεί συνοδευτικό κείμενο και επικεφαλίδες με τις κατάλληλες προδιαγραφές για κάθε μέσο που θα προβλέπεται στις καμπάνιες.
Π2. VIDEO
Ένα (1) βίντεο με σκοπό την ενημέρωση για το αντικείμενο και τους στόχους της Πράξης.
Π3. Δελτία Τύπου
Δημιουργία δύο (2) ψηφιακών δελτίων τύπου: Το πρώτο θα είναι ενημερωτικό για τη διεξαγωγή της ημερίδας με σύνδεσμο για την εγγραφή σε αυτήν και το δεύτερο θα είναι απολογιστικό για την ημερίδα.
Π4. Αναρτήσεις
Αναρτήσεις σε ενημερωτικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ι.Ε.Π.
Π5. Οργάνωση Διαδικτυακής Ημερίδας (προσκλήσεις, συντονισμός, βεβαιώσεις)

Διοργάνωση μίας (1) διαδικτυακής ημερίδας δημοσιότητας και ενημέρωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2023.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 24-11-2023.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:
1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τετάρτη, 01-11-2023 και ώρα 13.00.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

pontiakos_ellinismos
Μορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για θέματα Ποντιακού Ελληνισμού
«Ένας τρόπος υπάρχει για να μπορούν οι νεότερες γενιές να συνδεθούν με τον Πόντο κι αυτός ο τρόπος είναι η γνώση. Η γνώση της ιστορίας και του...
Μορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για θέματα Ποντιακού Ελληνισμού