Thumbnail
Μετά από τις πρόσφατες απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης, με τις οποίες έκαναν «ποδαρικό» τα βιομηχανικά διδακτορικά χθες δημοσιεύθηκε νέα απόφαση, με την οποία έρχεται και η πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης σε...41 σημεία

Δεν αρχίζει και πολύ καλά από όσο φαίνεται η υπόθεση με τα πολυσυζητημένα Βιομηχανικά διδακτορικά που ξεκίνησε η πρώην υπουργός Παιδείας (και νυν Εσωτερικών) Νίκη Κεραμέως και συνεχίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά από τις πρόσφατες απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης, με τις οποίες έκαναν «ποδαρικό» τα βιομηχανικά διδακτορικά, καθώς ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης υπέγραψε απόφαση απόρριψης 25 αιτήσεων χρηματοδότησης ως μη επιλέξιμων, χθες δημοσιεύθηκε νέα απόφαση, με την οποία έρχεται και η πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» όχι σε ένα, ούτε σε δύο η τρία, αλλά σε...41 σημεία, αποδεικνύοντας έτσι ότι η αρχική πρόσκληση-προκήρυξη που είχε δημοσιοποιηθεί από την κ.Κεραμέως, έπασχε από σοβαρές προχειρότητες...

Θυμίζουμε ότι ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων προτάσεων των έργων ανέρχεται σε 36.234.195,92 ευρώ.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των έργων σύμφωνα με την  πρόσκληση ανέρχεται σε 20.366.069,00 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.   Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται σε 14.447.724,16 ευρώ. Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ- ΦΠΑ: 1.420.402,76 ευρώ.

Δείτε το έγγραφο με όλες τις τροποποιήσεις

Υπενθυμίζεται ότι το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για:  

• Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022) η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022 και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1827/22.03.2023) ή  

• Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος  στο πρόγραμμα και δύναται η διδακτορική τους διατριβή να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (βιομηχανικό διδακτορικό).  

Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου. 

Ακολούθως, ας δούμε ενδεικτικά γιατί πρέπει να γίνουν οι τροποποιήσεις στην πρόσκληση για τα Βιομηχανικά διδακτορικά:

Οι τροποποιήσεις

Αποφασίζουμε την Τροποποίηση της με ΑΠ 1729/29.03.2023 Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων έργων «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΑΔΑ: ΨΡΗΟ46ΜΤΛΗ-0ΧΕ), λόγω:

 • της ανάγκης να επικαιροποιηθεί στην ενότητα «ΟΡΙΣΜΟΙ» της Πρόσκλησης ο ορισμός της «Βιομηχανικής έρευνας», σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023
 • της ανάγκης να τεθεί στο κεφάλαιο 3 της Πρόσκλησης με τίτλο «Φορείς Υλοποίησης του Έργου» η πρόσφατη τροποποίηση της με αριθ. απόφασης 4696/23-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ4Δ346ΜΤΛΗ-Ξ72) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προσδιορισμός φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
 • της ανάγκης στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις» να διευκρινισθεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων από μια προτάσεων από τον ίδιο/ίδια υποψήφιο/α διδάκτορα,

 • της ανάγκης να επισημανθεί η εφαρμογή του κανόνα που τίθεται με την παράγραφο 2.1.1 σημείο 20, περ. β) του Πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, C (2022) 7388 final/19-10-2022), σύμφωνα με τον οποίο το ΑΕΙ σε περίπτωση που αποκτήσει οικονομικό όφελος από την ενισχυόμενη δραστηριότητα μεταφοράς γνώσης, υποχρεούται να το επενδύσει σε κύρια δραστηριότητά του, προκειμένου να διατηρείται η μη οικονομική φύση της ενισχυόμενης δραστηριότητας αυτής και να τεθεί η εν λόγω διευκρίνιση με την προσθήκη νέου εδαφίου στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης (Όροι & Προϋποθέσεις) και στην ενότητα 16.2 (Υποχρεώσεις μετά την Ολοκλήρωση του Έργου),

 • της ανάγκης στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις» να διευκρινιστεί ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών των υποψήφιων διδακτόρων εκκινεί από την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης,

 • της ανάγκης στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης με τίτλο «Όροι και Προϋποθέσεις» να διευκρινιστεί ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας συνυπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης και αποτελεί προϋπόθεση καταβολή της ενίσχυσης,

 • της ανάγκης να επισημανθεί στην ενότητα 6.1 «Επιλέξιμες Δαπάνες», καθώς και στο Παράρτημα V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και της Υπουργικής Απόφασης 114947 (ΦΕΚ 6132/Β΄/01.12.2022) με θέμα: «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027», όπως ισχύουν, όσον αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και της επιλεξιμότητας των δαπανών, κατά περίπτωση, για όσα ζητήματα δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στον Κανονισμό της (ΕΕ) 651/2014,

 • της ανάγκης στην Ενότητα 6.1 της Πρόσκλησης με τίτλο «Επιλέξιμες δαπάνες» να διευκρινιστεί ότι ο Υποψήφιος/α Διδάκτορας προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και ότι στην επιχορηγούμενη αμοιβή του/της έχουν προϋπολογιστεί και τυχόν επιδόματα που αναλογούν στον χρόνο απασχόλησης καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη και να συμπληρωθεί η παράγραφος «Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα»,

 • της απόφασης να τεθεί, προς αποφυγή παρερμηνειών, επισήμανση στην ίδια παράγραφο Ι. «Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα της ως άνω ενότητας 6.1 (Επιλέξιμες Δαπάνες) ότι η διάρκεια του έργου που κατ’ ελάχιστον καλύπτεται από τη σύμβαση εργασίας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα με την επιχείρηση/βιομηχανία, δε μπορεί να υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2025, με την προσθήκη της φράσης «έως την 31.12.2025 το αργότερο»,
 • της ανάγκης να γίνει η επισήμανση στην παράγραφο VI «Έμμεσες δαπάνες» της ενότητας 6.1. (Επιλέξιμες δαπάνες) ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. προκειμένου να λαμβάνουν το ποσό του Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις κατηγορίες άμεσων δαπανών, θα πρέπει να δηλώνουν απολογιστικά την αναλογούσα δαπάνη, κατά την υποβολή των αιτημάτων καταβολής, με την προσθήκη του σχετικού εδαφίου,
 • της ανάγκης να διευκρινισθεί ότι για τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες σε πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, οι δαπάνες των κατηγοριών I. έωςVI. της Ενότητας 6.1 είναι επιλέξιμες μετά την έγκριση της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης του έργου
 • της απόφασης να ορισθεί στην ενότητα 9.1 με τίτλο «Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης» ότι οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης και οι τυχόν ανακλήσεις τους υποβάλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
 • της απόφασης να εναρμονισθεί η ρύθμιση στην άνω ενότητα 9.1 με τη δυνατότητα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ να ζητά από τους δυνητικούς δικαιούχους συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, ενώ παράλληλα να διευκρινισθεί ότι στα έγγραφα που υποβάλλονται μέσω ΠΣΚΕ στην Αίτηση Χρηματοδότησης πρέπει να επισυναφθεί το έντυπο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης όπως εξάγεται από το σύστημα σε αρχείο τύπου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Α.Ε.Ι,
 • της απόφασης να ορισθεί στην ενότητα 9.3 «Έλεγχος Πληρότητας-Επιλεξιμότητας Αιτήσεων» ότι ο έλεγχος πληρότητας και συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων θα διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘA, η οποία συστήνεται προς το σκοπό αυτό,
 • της ανάγκης να τροποποιηθεί στην ενότητα 9.3 «Έλεγχος Πληρότητας-Επιλεξιμότητας Αιτήσεων» η λίστα των δικαιολογητικών που προβλέπονται ως κριτήριο ελέγχου πληρότητας- επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατόπιν τροποποίησής τους στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης,
 • της ανάγκης να διορθωθεί στην ίδια ενότητα 9.3 η παράγραφος που αναφέρει ότι ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργείται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων με τη διαγραφή της φράσης «από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ»,
 • της απόφασης να διευκρινισθεί στην ενότητα 9.3 «Έλεγχος Πληρότητας-Επιλεξιμότητας Αιτήσεων» ότι η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘA κατά τη διαδικασία ελέγχου δύναται να ζητά από τους δυνητικούς δικαιούχους πληροφορίες, διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ και τα δικαιολογητικά που έχουν επισυναφθεί,
 • της ανάγκης να διευκρινισθεί στην ενότητα 10.1 με τίτλο «Έλεγχος δικαιολογητικών για την Έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης» ότι η Επιτροπή Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ διενεργεί τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση (έλεγχο δικαιολογητικών),
 • της απόφασης να ορισθεί στην ενότητα 10.2 με τίτλο «Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης ή Απόφασης Απόρριψης» ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας, συντάσσει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση ή την απόρριψη κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης,
 • της ανάγκης να διευκρινισθεί στην ενότητα 10.2 «Έκδοση Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης ή Απόφασης Απόρριψης» ότι σε περίπτωση έκδοσης Απόφασης Απόρριψης παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής νέας Αίτησης Χρηματοδότησης, μέχρι της εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων,
 • της απόφασης να ορισθεί στην ενότητα 10.3 με τίτλο «Υποβολή και εξέταση ενστάσεων» ότι αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων,
 • της απόφασης να ορισθεί στην παράγραφο 1 (Παρακολούθηση στοιχείων προόδου των έργων) του κεφαλαίου 12 με τίτλο «Παρακολούθηση έργων - Επαληθεύσεις» ότι η παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων της Δράσης αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η οποία συστήνεται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνώμονα, καθώς και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και οι κανόνες τήρησης των αρχείων του έργου,
 • της απόφασης να ορισθεί στην παράγραφο 3 (Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου/ επαλήθευση πιστοποίησης δαπανών) του κεφαλαίου 12 ότι για την έγκριση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης η συνταχθείσα από το αρμόδιο όργανο «Έκθεση Επαλήθευσης» υποβάλλεται στην ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η οποία τη διαβιβάζει προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μαζί με σχετική εισήγηση,
 • της απόφασης να ορισθεί ίδια ως άνω παράγραφο 3 (Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου/ επαλήθευση πιστοποίησης δαπανών) του κεφαλαίου 12 η συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με σκοπό να διεξάγει την παραλαβή κάθε έργου και να καθορισθούν οι αρμοδιότητες αυτής,
 • της απόφασης να ορισθεί στο κεφάλαιο 14 με τίτλο «Διαδικασία Τροποποιήσεων» ότι οι τροποποιήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων της Δράσης,
 • της απόφασης να προστεθεί στην παράγραφο Α (Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας) του κεφαλαίου 14 η περίπτωση με τον αριθμό 7 που αφορά στην τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου που επηρεάζει επιμέρους στοιχεία του αρχικώς εγκεκριμένουσυνολικού προϋπολογισμού του έργου και να διαγραφούν τα εδάφια που προέβλεπαν την εξέταση των τροποποιήσεων από την Επιτροπή Τροποποιήσεων των Έργων της Δράσης,
 • της απόφασης να τροποποιηθεί η παράγραφος Β (Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας) του κεφαλαίου 14 δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων της Δράσης και εν συνεχεία εγκρίνονται ή απορρίπτονται ή γίνονται εν μέρει δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
 • της ανάγκης να καταργηθεί το κεφάλαιο 17 της πρόσκλησης με τίτλο «Διαδικασία Υλοποίησης- Παρακολούθησης Έργων» δεδομένου ότι το περιεχόμενό του έχει αντικατασταθεί από τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 12 (Παρακολούθηση έργων - Επαληθεύσεις)
 • της ανάγκης το κεφάλαιο 20 της Πρόσκλησης «Δημοσιότητα-Διαφάνεια Ενισχύσεων» να εναρμονιστεί στην τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 και ειδικότερα στην πρόβλεψη ότι για τη χορήγηση κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει το ποσό 100.000 ευρώ θα πρέπει τα στοιχεία της που αναφέρονται στο Παράρτημα 3 του ΓΑΚ να δημοσιεύονται εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγησή της,
 • της ανάγκης να τροποποιηθεί το σημείο 19 του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» η λίστα των συνημμένων εγγράφων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατόπιν τροποποίησης τους στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης και να προστεθεί η υπόδειξη ότι η ονομασία κάθε επισυναπτόμενου αρχείου ενδείκνυται να ακολουθεί την αρίθμηση εκάστου εγγράφου όπως αριθμείται στην ενότητα αυτή,
 • της ανάγκης στο Παράρτημα ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης (Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης/βιομηχανίας που συμμετέχει στο έργο) να δηλωθεί ότι δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική μορφή για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 40 του ν.4488/2017,
 • της ανάγκης στο Παράρτημα ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» να διευκρινιστεί ότι ο φορέας του ερευνητικού έργου είναι σε συμφωνία με τον ΕΕ 651/2014 και το μέγεθός του προσδιορίζεται με βάση την εταιρική του σύνθεση κατά το χρόνο έναρξης εργασιών του ερευνητικού σχεδίου,
 • της ανάγκης στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» να προστεθεί στην υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης/βιομηχανίας ότι αποδέχεται τους ειδικότερους όρους συνεργασίας όπως αποτυπώνονται στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.
 • της απόφασης να προστεθεί στο Παράρτημα ΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» νέο υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης με τίτλο «ΥΔ 5 : Υπεύθυνη Δήλωση εταίρου/μετόχου/ νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης», με σκοπό τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων στην συμπλήρωση και στην υποβολή των στοιχείων για τον έλεγχο της προβληματικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Καν. 651/2014,
 • της απόφασης να τροποποιηθεί και το Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης (Δικαιολογητικά για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενίσχυσης) με σκοπό την αναλυτικότερη περιγραφή τους και την διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων στην ορθή υποβολή των δικαιολογητικών,
 • της ανάγκης να διευκρινισθεί στο σημείο Ι-2 του Παραρτήματος IV «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» ότι η «βεβαίωση αρμόδιας ΔΟΥ ή εκτύπωση Στοιχείων και Δραστηριοτήτων Εγκατάστασης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr» έχει αντικατασταθεί από την «εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου - Επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας myAADE» και να προστεθεί στο ίδιο Παράρτημα εδάφιο Ι-8 που προβλέπει να προσκομίζονται στο στάδιο της καταβολής της χρηματοδότησης οι δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου έτους, σε περίπτωση που δεν είχαν προσκομιστεί κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης,
 • της ανάγκης να επισημανθεί στο Παράρτημα V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ η συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4914/2022 (Α’ 61) και της Υπουργικής Απόφασης 114947 (ΦΕΚ 6132/Β΄/01.12.2022) για την επιλεξιμότητα των δαπανών συμπληρωματικά της υπ’ αριθμ. 119126/28.09.2021 (ΦΕΚ Β 4498) υπουργικής απόφασης (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και του Κανονισμού της (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,
 • της ανάγκης να διευκρινισθούν στην παράγραφο 2 «Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού» του Παραρτήματος V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ οι οριζόντιοι κανόνες που αφορούν τους ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. και τις επιχειρήσεις και να εξειδικευθούν οι λοιποί κανόνες επιλεξιμότητας, όσον αφορά τις αποσβέσεις των παγίων, για τα Α.Ε.Ι. και τις επιχειρήσεις,
 • της ανάγκης να ορισθεί στην παράγραφο 3 «Αναλώσιμα» του Παραρτήματος V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ότι για τις δαπάνες της υποκατηγορίας αυτής που πραγματοποιούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. απαιτείται και η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 249 έως 251 του Ν. 4957/2022 καθώς και στο ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
 • της ανάγκης να επισυναφθεί στο Παράρτημα X - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ το κείμενο του με αριθμό πρωτοκόλλου 42649/ΕΥΚΕ 5351/10.04.2017 εγγράφου της ΕΥΚΕ, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 651/2014 όσον αφορά το χαρακτηρισμό μίας επιχείρησης ως προβληματικής, προς περαιτέρω διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων
 • της απόφασης να προστεθεί, προς διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων, μετά το Παράρτημα Χ νέο Παράρτημα ΧΙ με τίτλο « «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜμΕ»,
 • της απόφασης να προστεθεί νέο Παράρτημα XII με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΙΚΤΩΝ» που αφορά τον έλεγχο της προβληματικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό την καθοδήγηση των δυνητικών δικαιούχων στην ορθή δήλωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης μέσω αναλυτικής μεθόδου συμπλήρωσης των δεδομένων και επισήμανσης των κρίσιμων σημείων που αφορούν την προβληματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τα εφαρμοζόμενα Ε.Λ.Π.

Πολλές οι ανάγκες αλλαγών και τροποποιήσεων για έναν τόσο προβεβλημένο νέο θεσμό, που έχει μάλιστα επικριθεί έντονα από αρκετούς πανεπιστημιακούς...

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη