Γεράσιμος Σιάσος
Αναλυτικά τα ονόματα

Ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος αποφάσισε για τους τομείς ευθύνης των αντιπρυτάνενων του ΕΚΠΑ και τους ανάθεσε τις αρμοδιότητές τους.

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος: Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας :

α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στη Σύγκλητο.

β) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, σχέδιο του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.).

γ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στο Σ.Δ.

δ) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Πρύτανη για την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Α.Ε.Ι.

ε) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για θέματα προστασίας του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ιδρύματος.

στ) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για την κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών.

ζ) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου, την εποπτεία της επάρκειας και καλής λειτουργίας των υποδομών, καθώς και των αναγκών σε συντηρήσεις και επισκευές.

η) Εποπτεύει θέματα ψηφιακών υποδομών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακού μετασχηματισμού, υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων.

θ) Εισηγείται τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού, ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με αναπηρία στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ι) Εποπτεύει τα θέματα διασφάλισης ποιότητας και την προώθηση της αξιολόγησης διοικητικών δομών και λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.

ια) Εποπτεύει και εισηγείται προς τον Πρύτανη για θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Διοικητικού Προσωπικού. Διενεργεί πειθαρχικό έλεγχο σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος.

ιβ) Αποφασίζει για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και εν γένει αδειών μετακίνησης όλων των κατηγοριών του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και χρηματοδότησης μετακινήσεων των ανωτέρω για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

ιγ) Εποπτεύει τα θέματα φοιτητικής μέριμνας, που αφορούν στη σίτιση, στη λειτουργία των εστιατορίων, στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη, στις υποτροφίες και τα βραβεία, στη μεταφορά φοιτητών και στη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Συντονίζει θέματα σχετικά με το Συνήγορο του Φοιτητή και δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης των φοιτητών καθώς και τις δομές συμβουλευτικής του Ιδρύματος.

ιδ) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θέματα για πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, εθελοντικές και άλλες δραστηριότητες.

ιε) Εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας.

ιστ) Εποπτεύει τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών.

ιζ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Χρήστος Καραγιάννης: Αντιπρύτανης Έρευνας Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης:

α) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

β) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

γ) Εισηγείται θέματα σχετικά με την εκπόνηση στρατηγικής για την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνογνωσίας (Αρχιμήδης) και της διά βίου μάθησης.

δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Σοφία Παπαϊωάννου: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας:

α) Εποπτεύει και εισηγείται σε συνεργασία με τον Πρύτανη στα αρμόδια όργανα τα ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στη λειτουργία όλων των ακαδημαϊκών μονάδων και ακαδημαϊκών δομών του Ιδρύματος.

β) Εποπτεύει και εισηγείται σε συνεργασία με τον Πρύτανη στα αρμόδια όργανα θέματα που αφορούν τα προγράμματα όλων των κύκλων σπουδών.

γ) Εποπτεύει όλα τα θέματα ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Ιδρύματος.

δ) Εποπτεύει την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

ε) Εποπτεύει όλα τα θέματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτητών και κατατάξεων πτυχιούχων και της παρακολούθησης των αποφοίτων.

στ) Εποπτεύει θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου.

ζ) Συνεργάζεται με Σχολές και Τμήματα του Ιδρύματος και συντονίζει τις διατμηματικές ενέργειες και πρωτοβουλίες για ακαδημαϊκά ζητήματα.

η) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

θ) Εποπτεύει σε συνεργασία με τον Πρύτανη τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα σε σχέση με την κινητικότητα φοιτητών, μελών ΔΕΠ και λοιπού ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

ι) Εποπτεύει θέματα διεθνών σχέσεων και των δραστηριοτήτων Erasmus.

ια) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης για στρατηγικές συνέργειες του Ιδρύματος με Ανώτατα Εκ- παιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού, με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και για πάσης φύσεως διεθνείς συνεργασίες.

ιβ) Μεριμνά για την προώθηση δράσεων σχετικά με την παιδεία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, την τεχνολογία, τους θεσμούς, την οικονομία και εν γένει την κοινωνία.

ιγ) Εποπτεύει θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων κοινωνικής ευθύνης του Ιδρύματος.

ιδ) Εισηγείται προς τον Πρύτανη για την υπογραφή διμερών συμφωνιών με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

ιε) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα θέματα που αφορούν τα μελη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για ακαδημαϊκά ζητήματα.

ιστ) Εισηγείται για θέματα σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ).

ιζ) Προεδρεύει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και εισηγείται για τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.

ιη) Μεριμνά για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ για την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και εργαστηρίων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας και την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε διεθνείς ενώσεις Πανεπιστημίων.

ιθ) Εποπτεύει τη λειτουργία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών.

κ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Αριστείδης Σάμιτας: Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης :

α) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προϋπολογισμού, Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και ίδιων πόρων), καθώς και τις αναμορφώσεις τους, ο οποίος υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στο Σ.Δ.

β) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Πρύτανη, τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Α.Ε.Ι., ο οποίος υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στο Σ.Δ.

γ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης, τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, διά βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλεται από τον Πρύτανη προς έγκριση στο Σ.Δ.

δ) Εποπτεύει την υλοποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

ε) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι.

στ) Συνεργάζεται με τον Πρύτανη για θέματα που αφορούν την Περιουσία του Ιδρύματος και τα κληροδοτήματα.

ζ) Εισηγείται θέματα σχετικά με τη φύλαξη, πυρασφάλεια και καθαριότητα των πανεπιστημιακών χώρων.

η) Εισηγείται θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και η χρηματοδότηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

θ) Εισηγείται θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων αύξησης των ίδιων εσόδων του Πανεπιστημίου και την προώθηση της πολιτικής χορηγιών.

ι) Εισηγείται θέματα πολιτικών που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας.

ια) Μεριμνά για τη συνεργασία και αλληλεπίδραση με παραγωγικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ιβ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Πρύτανης  Γεράσιμος Σιάσος, συντονίζει το έργο των Αντιπρυτάνεων, προεδρεύει και εισηγείται των θεμάτων στο Σ.Δ. και τη Σύγκλητο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, οι οποίες δεν μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση σε Αντιπρύτανη, και όσες δεν έχουν ρητά ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 23/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ioanninon
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συνέδριο «Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα»
Πάνω από 800 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετείχαν σε μια συνάντηση ακαδημαϊκών, επιστημόνων, νέων ερευνητών, φοιτητών...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συνέδριο «Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα»
πειραιας 1
Μαζική και δυναμική εκπαιδευτική συγκέντρωση και πορεία στη ΔΔΕ Πειραιά για τις διώξεις των καθηγητών
Παρά την ανυπόφορη ζέστη η συγκέντρωση μετατράπηκε σε μια βουερή από συνθήματα πορεία από τα γραφεία της ΔΔΕ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μαζική και δυναμική εκπαιδευτική συγκέντρωση και πορεία στη ΔΔΕ Πειραιά για τις διώξεις των καθηγητών
maxairi.jpg
Αλεξανδρούπολη: Ο 81χρονος είχε συλληφθεί για χτύπημα στον εγγονό του πριν 15 ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος
Είχε καβγαδίσει με τη σύζυγό του πριν από 5 ημέρες
Αλεξανδρούπολη: Ο 81χρονος είχε συλληφθεί για χτύπημα στον εγγονό του πριν 15 ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος