πρότυπα σχολεία, μαθητές, τάξη, σχολείο
Προθεσμία αιτήσεων από σήμερα 9 Οκτωβρίου 2023 έως τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων ΚΑΛΕΙ τους μόνιμους επί θητεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις άρθρου 31 του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 110579/Δ6/03.10.2023 (Β’ 5760)  Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία της θέσης του/της Υποδιευθυντή/ντρίας του Πειραματικού (ΠΕΙ.Σ.) ή Προτύπου Σχολείου (Π.Σ.) στο οποίο υπηρετούν με θητεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ή https://www.iep.edu.gr/services/pps subdirectors/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών του/της προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλουν αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν με θητεία. 

Δείτε όλη την πρόσκληση

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 Υποψήφιοι/φιες για τις θέσεις υποδιευθυντών/ντριών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι: α) υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά το χρόνο επιλογής β) συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της υποδιευθυντή/ντριας στην ως άνω σχολική μονάδα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Κωλύματα επιλογής  

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ούτε να τοποθετηθούν σε θέση υποδιευθυντή/ντριας Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙΣ) : Ι) εκπαιδευτικοί που διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία, ΙΙ) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, ΙΙΙ) εκπαιδευτικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα, ΙV)  εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθ.44 του ν. 4823/2021). Επιπλέον, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων (άρθ. 33 έως 35 ν.4823/21), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή οι οποίοι/ες υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

Θητεία Υποδιευθυντή  

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Οι Υποδιευθυντές/ντριες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογούνται: α) ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α' 111) και την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4823/2021 (Α΄136) και β) ως υποδιευθυντές/ντριες των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατά τις αξιολογικές περιόδους της θητείας τους ως υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την περ. ιδ') του άρθρου 58 του ν. 4823/2021 (Α΄136). Αν η θητεία υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ως εκπαιδευτικών, λήξει λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 ή αν δεν υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους ως εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 τότε λήγει αυτοδικαίως και η θητεία τους ως υποδιευθυντών/ντριών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Γεροβασίλη γ
Γεροβασίλη για εκλογές-ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση του συνεδρίου είναι απολύτως σεβαστή
Τα πρώτα λόγια της Όλγας Γεροβασίλη μετά την ανακοίνωση της μη πραγματοποίησης εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ
Γεροβασίλη για εκλογές-ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση του συνεδρίου είναι απολύτως σεβαστή