κολεγια
Μόνο λίγα ελληνικά κολλέγια έχουν διακριθεί στην παγκόσμια ακαδημαϊκή διαβάθμιση Webometrics στη δεκαετία 2013-2023.

Σύμφωνα με τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για το έτος 2023, συνολικά 36 κολλέγια έχουν αδειοδοτηθεί για να λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα.1

Τα περισσότερα εξ αυτών όμως, ήτοι 25 κολλέγια, το 70% των κολλεγίων, ΔΕΝ κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν, κατά την τελευταία δεκαετία 2013-2023, στην επίλεκτη παγκόσμια κατάσταση («WORLD») όπου καταχωρούνται τα κορυφαία 12.000 ΑΕΙ στον Κόσμο (Higher Education Institutions ή ΗΕΙs), η οποία επικαιροποιείται ανά εξάμηνο ως μέρος της παγκόσμιας κατάταξης (32.000) πανεπιστημίων και κολλεγίων «Webometrics Ranking of World Universities» ή «Webometrics».

Ακαδημαϊκή διχοτόμηση του κολλεγιακού κλάδου

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο απολογισμού της τελευταίας δεκαετίας (2013-2023), συνολικά 32.000 πανεπιστήμια και κολλέγια στον Κόσμο κατατάσσονται σήμερα από τη Webometrics σε δύο μείζονες διακριτές κατηγορίες βάσει του ενδείκτη Παγκόσμιας Κατάταξης (World Rank ή W.R.). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα παγκοσμίως κορυφαία 12.000 ΑΕΙ (ΗΕΙs), ενώ στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται τα υπόλοιπα 18.000 ΑΕΙ, ως εξής:

1. Τα παγκοσμίως κορυφαία (12.000) πανεπιστήμια και κολλέγια κάθε εξάμηνο (top 37,5%) περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη (εξαμηνιαία) παγκόσμια κατάσταση «WORLD» της Webometrics.

2. Απεναντίας, τα υπόλοιπα (18.000) πανεπιστήμια και κολλέγια στον Κόσμο στο ίδιο εξάμηνο (bottom 62,5%) ΔΕΝ περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατάσταση (WORLD), ήτοι παρατίθενται από την Webometrics μόνο σε εθνικό ή ηπειρωτικό επίπεδο (ανά χώρα ή ήπειρο), ΟΧΙ όμως και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τα 36 κολλέγια που έχουν αδειοδοτηθεί από το ΥΠΑΙΘΑ, μόνον 11 κολλέγια (30% των κολλεγίων) κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν έστω μία φορά στην παγκόσμια κατάσταση (WORLD) της Webometrics κατά την τελευταία δεκαετία 2013-2023, ήτοι πέτυχαν τουλάχιστον άπαξ World Rank κατώτερη (καλύτερη) της W.R. 12.000. Υπ' αυτή την εννοιολόγηση, τα εν λόγω (11) κολλέγια θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «αξιόλογα» (άξια λόγου από την Webometrics).

Απεναντίας, τα υπόλοιπα 25 κολλέγια (70% των κολλεγίων) ΔΕΝ κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν ούτε καν μία φορά σε αυτήν την κατάσταση κατά την ίδια δεκαετία, ήτοι δεν πέτυχαν, ουδ' άπαξ, World Rank κατώτερη της W.R. 12.000. Υπ' αυτή την εννοιολόγηση, αυτά τα (25) κολλέγια θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «αναξιόλογα» (ανάξια λόγου από την Webometrics).2

Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων αξιόλογων κολλεγίων και όλων των αναξιόλογων κολλεγίων, είναι ότι στους κολλεγιακούς τους ιστότοπους ελλείπουν οποιεσδήποτε αναφορές στη Webometrics, ωσάν αυτή η διαβάθμιση να μην υφίσταται, παρότι είναι η μοναδική παγκόσμια ακαδημαϊκή διαβάθμιση κολλεγίων. Ο λόγος αυτού του φαινομένου είναι ενδεχομένως ότι τα μεν περισσότερα από τα (11) αξιόλογα κολλέγια θεωρούν μάλλον επισφαλή (αβέβαιη) τη θέση τους στη Webometrics στο εγγύς μέλλον, τα δε (25) αναξιόλογα κολλέγια αναγκαστικά δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αποφεύγουν αναφορές στη Webometrics συστηματικά, για προφανείς λόγους, «όπως ο διάβολος το λιβάνι» κατά την λαϊκή ρήση.

Δαμόκλειος σπάθη της Webometrics

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα (11) αξιόλογα κολλέγια, τρία είναι ιδρυματικά (μη κερδοσκοπικά), ενώ οκτώ είναι εταιρικά (κερδοσκοπικά), ως εξής κατά σειρά διαχρονικής κλαδικής κατάταξης στη δεκαετία 2013-2023 σύμφωνα με την Webometrics (Πίνακας 1):

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ3

 

1ο: American College of Greece (ACG-DEREE)

2ο: American College of Thessaloniki (ACT)

3ο: American Farm School (Perrotis College)

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

 

1ο: New York College

2ο: Metropolitan College

3ο: CITY College

4ο: Aegean College

5ο: Mediterranean College

6ο: BCA College

7ο: IST College

8ο: City Unity College

 

Σημειωτέον ότι αυτός ο πίνακας (Πίνακας 1), παραθέτει τρεις διακριτούς κλάδους ελληνικών φορέων πανεπιστημιακών σπουδών, ήτοι ΔΗΜΟΣΙΑ Α.Ε.Ι., ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ και ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ, ως εξής:

κολεγια

1. ΔΗΜΟΣΙΑ Α.Ε.Ι. Παρατίθενται (9) δημόσια πανεπιστήμια, που έκαστο συμπεριελήφθη τουλάχιστον άπαξ στα 1.000 κορυφαία ΑΕΙ στον Κόσμο από την Webometrics στην περίοδο 2013-2023. Στις πρώτες δύο κλαδικές θέσεις εναλλάσσονται δύο πανεπιστήμια: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1ο), και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2ο), με 13 και 8 κλαδικές πρωτιές αντίστοιχα σε εξαμηνιαίες παγκόσμιες κατατάξεις Webometrics στη δεκαετία 2013-2023.

2. ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ. Παρατίθενται πέντε μη κερδοσκοπικά κολλέγια, Στην πρώτη κλαδική θέση σε αυτόν τον κλάδο, εναλλάσσονται το Athens Information Technology (1ο)—που όμως έχει διακόψει τη λειτουργία του από το 2020—και το American College of Greece (2ο, ή 1ο εν λειτουργία σήμερα), με 11 και 10 κλαδικές πρωτιές αντίστοιχα σε εξαμηνιαίες παγκόσμιες κατατάξεις Webometrics το 2013-2023.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ. Παρατίθενται 8 κερδοσκοπικά κολλέγια, που έκαστο συμπεριελήφθη τουλάχιστον άπαξ στην κατάσταση WORLD των κορυφαίων 12.000 πανεπιστημίων και κολλεγίων στον Κόσμο από την Webometrics το 2013-2023. Στην πρώτη κλαδική θέση σε αυτόν τον κλάδο, εναλλάσσονται τα εξής (4) κολλέγια: New York College (1ο), Metropolitan College (2ο), CITY College (3ο), και Aegean College (4ο), με 8, 7, 4 και 2 κλαδικές πρωτιές αντίστοιχα σε εξαμηνιαίες παγκόσμιες κατατάξεις Webometrics το 2013-2023.

Από τα ως άνω (11) αξιόλογα κολλέγια, μόνον τα εξής τρία (3) εταιρικά κολλέγια προβάλλουν τις επιδόσεις τους στη παγκόσμια κατάταξη Webometrics κατά την τελευταία δεκαετία: Το New York College, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Aegean College.4

Αντιθέτως, τα υπόλοιπα (8) από τα (11) αξιόλογα κολλέγια φέρονται να ταυτίζονται με τα αναξιόλογα (25) κολλέγια, όσον αφορά στη συστηματική παρασιώπηση των επιδόσεών τους στη Webometrics, δηλαδή ΔΕΝ προβάλλουν στο διαδίκτυο και στα Μ.Μ.Ε. τις δικές τους επιδόσεις στη παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη Webometrics.

Εγκυρότητα και χρησιμότητα της Webometrics

Εντούτοις, παρά την παρασιώπηση της Webometrics από σχεδόν όλα τα ελληνικά κολλέγια, με εξαίρεση μόνο τα ως άνω τρία κολλέγια (New York College, Μητροπολιτικό Κολλέγιο και Aegean College), η μεν ακαδημαϊκή εγκυρότητα της Webometrics είναι θεωρητικά αναγνωρισμένη σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η δε χρησιμότητά της είναι πρακτικά αποδεδειγμένη σε πολιτικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο.

Ενδεικτικά, στην από 05-08-2022 επίσημη ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, υπογεγραμμένη από τον Πρύτανη Θάνο Δημόπουλο, επισημαίνεται ότι η Webometrics, που καταρτίζεται από τo Cybermetrics Lab του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Higher Council for Scientific Research – CSIC)—του κορυφαίου δημόσιου ερευνητικού οργανισμού της Ισπανίας—“θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό [Οι έντονοι χαρακτήρες είναι του Πρυτάνεως].

Σε επίπεδο δε άσκησης πολιτικής, η Webometrics είναι χρήσιμο εργαλείο, διότι είναι η μοναδική που αξιολογεί όλα τα (32.000) πανεπιστήμια και κολλέγια στον Κόσμο, και όχι μόνον τα κορυφαία 1000 - 2000 που καταχωρούνται σε άλλες ακαδημαϊκές διαβαθμίσεις όπως π.χ. στις:

Επομένως η Webometrics αποτελεί μοναδικό αναλυτικό εργαλείο στη διάθεση του ΥΠΕΘΑ, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων (μαθητών, φοιτητών, γονέων, καθηγητών κ.ο.κ.), προκειμένου να «ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι» στον κολλεγιακό κλάδο (και όχι μόνο) της μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Επί πλέον η Webometrics αποτελεί πολύτιμο αναλυτικό εργαλείο στη διάθεση επενδυτών προκειμένου να είναι σε θέση να αποτιμούν την υπεραξία (goodwill) ενός ΑΕΙ ή κολλεγίου. Ενδεικτικά, πρώτα το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αναβαθμίσθηκε από W.R. 14.882 το Ιούλιο 2018, σε W.R. 5.587 τον Ιανουάριο 2021, και W.R. 6.040 τον Ιούλιο 2021 (Πίνακας 2), και μετά (από το 2022) ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις για την πώληση ενός πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του σε διεθνές επενδυτικό fund.

κολεγια

Δηλαδή πρακτικά, από οικονομική άποψη, ισχύει αποδεδειγμένα το «Webometrics is money», αφού η παγκόσμια διαβάθμιση Webometrics παρέχει βασικούς αριθμητικούς συντελεστές αξιολόγησης—Παγκόσμια Κατάταξη (World Rank), Κατάταξη Απήχησης (Impact Rank), Κατάταξη Ετεροαναφορών (Openness Rank) και Kατάταξη Αριστείας (Excellence Rank)—που καθιστούν ευχερέστερη και αντικειμενικότερη την αποτίμηση της υπεραξίας κάθε πανεπιστημίου ή κολλεγίου.

Το ΥΠΑΙΘΑ ενώπιον του κολλεγιακού γόρδιου δεσμού

Σε αυτό το πολυδιάστατο πλαίσιο (ακαδημαϊκό, πολιτικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό), και βάσει του εν λόγω αντικειμενικού κριτηρίου για τον χαρακτηρισμό κάθε κολλεγίου ως αξιόλογου ή αναξιόλογου, το ΥΠΑΙΘΑ ενδείκνυται να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης κολλεγίων στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ακαδημαϊκά αξιόλογων κολλεγίων και παράλληλα να μειωθεί το ποσοστό των ακαδημαϊκά αναξιόλογων κολλεγίων:

Διότι, όσον αφορά στη Webometrics, όσον μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των φορέων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κάθε χώρας που συγκαταλέγονται στα 12.000 παγκοσμίως κορυφαία πανεπιστήμια και κολλέγια, τόσο περισσότερο ακαδημαϊκά ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ και εκπαιδευτικά ΣΟΒΑΡΟ είναι το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Επομένως το ΥΠΑΙΘΑ πρέπει επιτέλους να λύσει, με τον ένα ή άλλο νόμιμο τρόπο, αυτόν τον γόρδιο δεσμό, ήτοι το μπλεγμένο κουβάρι της ακαδημαϊκά στρεβλής συνύπαρξης (λίγων) αξιόλογων και (πολλών) αναξιόλογων κολλεγίων. Διότι, σε κάθε περίπτωση, αυτό που δεν πρέπει να συνεχίζει να συμβαίνει στην Ελλάδα, ή και στην Κύπρο, είναι το σημερινό θλιβερό φαινόμενο δεκάδων κολλεγίων που συνωθούνται σωρηδόν στην «εκτός νυμφώνος» περιοχή της Webometrics, ήτοι στην κατηγορία των διαχρονικά αναξιόλογων κολλεγίων σε χρονικό επίπεδο δεκαετίας—φαινόμενο που προφανώς δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για το εκπαιδευτικό σύστημα ούτε της Ελλάδος, ούτε της Κύπρου,5 ούτε και οποιασδήποτε άλλης χώρας.

John D Pappas

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επακριβώς, τα αδειοδοτημένα κολλέγια είναι 37, δεδομένου ότι ένα εξ αυτών, το Nomiki BiBliothiki College, είναι μεν αδειοδοτημένο από το ΥΠΑΙΘΑ αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη στον εν λόγω κατάλογο.

2 Εννοιολογικά επομένως, σε αυτό το άρθρο, ένα κολλέγιο χαρακτηρίζεται ως «αξιόλογο» [«αναξιόλογο»] κατά το παρόν, εάν έχει [δεν έχει] συμπεριληφθεί έστω μία φορά στην παγκόσμια κατάσταση WORLD της Webometrics στην δεκαετή περίοδο που λήγει στο παρόν.

3 Από τον Ιούλιο 2023, η Webometrics έπαψε να διαβαθμίζει το Athens Information Technology, ιδρυθέν από τον Όμιλο INTRACOM ως ιδρυματικό (μη κερδοσκοπικό) κολλέγιο, διότι αυτό διέκοψε τη λειτουργία του από το 2020. Όσον αφορά δε το επίσης ιδρυματικό ALBA, η Webometrics έπαψε να το διαβαθμίζει από τον Ιούλιο 2018 λόγω ενσωμάτωσής του με το American College of Greece (ACG-DEREE).

4 Προφανώς, ο λόγος που το New York College, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Aegean College προβάλλουν ευρέως—στον ιστότοπό τους, σε social media και σε Μ.Μ.Ε.—τις επιδόσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics, σε αντίθεση με τα άλλα κολλέγια, οφείλεται στο ότι αυτά τα τρία κολλέγια, μαζί με το CITY College, εναλλάσσονται στην 1η κλαδική θέση μεταξύ των ελληνικών εταιρικών κολλεγίων όσον αφορά στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics κατά την τελευταία δεκαετία από Ιούλιο 2013 μέχρι Ιούλιο 2023 (Πίνακες 1-2).

5 Η Κύπρος, με περιωρισμένη πανεπιστημιακή εμπειρία (μόλις τριών δεκαετιών), ίσως δικαιολογείται—τουλάχιστον μερικώς και προσωρινώς—να εμφανίζει το εν πολλοίς φαιδρό φαινόμενο λειτουργίας δεκάδων αναξιόλογων κολλεγίων. Η Ελλάδα όμως, με μεγάλη πανεπιστημιακή εμπειρία και ακαδημαϊκή παράδοση (δύο αιώνων), δεν δικαιολογείται.

Για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, το παρόν άρθρο, με στατιστικούς πίνακες (Πίνακες 1-2), είναι ελεύθερα διαθέσιμο (freely readable/downloadble) σε μορφή 12σέλιδου εικονογραφημένου PDF εδώ:

https://www.academia.edu/106505074/Δίκοπο_Μαχαίρι_η_Webometrics_για_τα_Κολλέγια

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

iky-flag.jpg_501x267_q75_subsampling-2.jpg
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριων που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς...
ΙΚΥ: Πρόγραμμα επιβράβευσης διάκρισης φοιτητών/τριών Ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς έτους 2024
ΑΣΕΠ
Διορισμοί εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023
ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος επί των προσωρινών πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 για διορισμούς εκπαιδευτικών και...
Διορισμοί εκπαιδευτικών - ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος των ενστάσεων της προκήρυξης 2ΓΕ/2023
mousiko sxoleio
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου: Κτιριακό πρόβλημα με αφορμή τις εξετάσεις επιλογής
«Λυπούμαστε πάρα πολύ και εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στις οικογένειες των υποψηφίων μαθητών που δε θα φοιτήσουν στο ΜΣΗ φέτος, παρά την...
Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου: Κτιριακό πρόβλημα με αφορμή τις εξετάσεις επιλογής