Μουσικά σχολεία: Τι αλλάζει στην προαγωγή των μαθητών
Μουσικά Σχολεία: Η νέα απόφαση για την προαγωγή των μαθητών

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αλλαγές στην προαγωγή των μαθητών,  ώστε μαθητές/ τριες Μουσικού Γυμνασίου που κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 10 να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Οι αλλαγές στην προαγωγή των μαθητών

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878) και συγκεκριμένα τις υποπερ. ii και iii της περ. γ’ της παρ. 9, την παρ. 10 και την παρ. 12 του Κεφαλαίου Θ’ της παραπάνω απόφασης ώστε μαθητές/ τριες Μουσικού Γυμνασίου που κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου αντίστοιχα, και το Κεφάλαιο Θ’ της απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟ- ΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα, την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, την παραπομπή, την απόρριψη, των μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων εφαρμόζονται τα εξής:

1. Για τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 12 «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» του π.δ. 126/2016.

2. Στα μαθήματα γενικής παιδείας της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) της ενότητας 1 του Κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

3. Για τα μουσικά μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομά- δα Α’) της ενότητας 1 του Κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης που εξετάζονται με ακρόαση ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της ανακεφαλαιωτικής εξέτασης δια ακροάσεως.

4. Για τα μουσικά μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α’) της ενότητας 1 του Κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και του Μ.Ο. των βαθμών της προφορικής και γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

5. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β’) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ’) της ενότητας 1 του Κεφαλαίου Ζ’ της παρούσας απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

6. Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της φοίτησής τους στο Μουσικό Σχολείο.

7. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

8. Στους αποφοίτους του Μουσικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

9. α. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

II. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ- αγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ- αγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από έξι (6) μαθήματα, εξειδικευμένα σε τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας και μέχρι τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση, μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας και επαναλαμβάνει την τάξη.

γ i. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής, ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 9α του παρόντος Κεφαλαίου, τότε μετεγγράφεται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνει την τάξη σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας.

ii. Αν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων κριθεί άξιος προαγωγής αλλά σε ένα (1) μάθημα μουσικής παιδείας έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10), τότε συνεχίζει τη φοίτησή του στο Μουσικό Γυμνάσιο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του. Στην περίπτωση που ο μαθητής του προηγούμενου εδαφίου έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) σε περισσότερα του ενός (1) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

iii. Μαθητής της Γ’ τάξης που μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου κριθεί άξιος απόλυσης, αλλά σε ένα (1) μάθημα μουσικής παιδείας έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10), έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο. Στην περίπτωση που ο μαθητής του προηγούμενου εδαφίου έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) σε περισσότερα του ενός (1) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά εγγράφεται σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

10. α. Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά σε ένα (1) μάθημα μουσικής παιδείας έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10), τότε συνεχίζει τη φοίτησή του στο Μουσικό Γυμνάσιο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του. Στην περίπτωση που ο μαθητής του προηγούμενου εδαφίου έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) σε περισσότερα του ενός (1) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα (1) μάθημα μουσικής παιδείας έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10), έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο. Στην περίπτωση που ο μαθητής του προηγούμενου εδαφίου έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) σε περισσότερα του ενός (1) μαθήματα μουσικής παιδείας, τότε δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά εγγράφεται σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

γ. Μαθητές που το τρέχον σχολικό έτος, 2022-2023, εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ και της περ. β’ της παρούσας δύνανται να συνεχίσουν να φοιτούν στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου αντίστοιχα, κατόπιν αίτησης των γονέων και κηδεμόνων τους μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

11. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

12. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Γυμνασίων, με εξαίρεση τους αποφοίτους του δευτέρου εδαφίου της υποπερ. iii της περ. γ’ της παρ. 9 και του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 10, του Κεφαλαίου Θ’ της παρούσας απόφασης, εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878).

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Γυμναστική
Πόσο συχνά πρέπει να γυμναζόμαστε
Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε, ανάλογα με τους στόχους σας και ποιες ασκήσεις μπορείτε να συμπεριλάβετε κατά τη...
Πόσο συχνά πρέπει να γυμναζόμαστε