ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Το alfavita.gr δημοσιεύει το ΦΕΚ που αφορά τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών 2023 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το ΦΕΚ οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διορισθούν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αιτήσεις εντός 5 ημερών από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Διορισμοί Εκπαιδευτικών 2023: Αιτήσεις - δηλώσεις προτιμήσεων

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία,  καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε  ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, το οποίο φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου.

Αναμένεται περεταίρω διευκρίνιση από το υπουργείο Παιδείας. 

Η πρόσκληση απευθύνεται στο πλαίσιο των 3.772 διορισμών εκπαιδευτικών που προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, λίγο πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη πρόσκληση που θα απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής. Να σημειωθεί ότι οι διορισμοί στην Ειδική θα γίνουν από τους νέους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, που είναι όμως ακόμα σε διαδικασία έκδοσης και αναμένονται έως τον προσεχή μήνα Ιούνιο του 2023. 

Δείτε το ΦΕΚ εδώ


Διαβάστε επίσης στο alfavita.gr:

Τι μοριοδοτεί τους διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση τη νομοθεσία- Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ

Ξεκινούν στις 8 Μαϊου τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών για διορισμούς και προσλήψεις από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορείτε να ενταχθείτε άμεσα με μόνο 12 ευρώ το μήνα μετά την εγγραφή για αιτήσεις έως 5 Μαϊου.

Πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Δείτε εδώ)
- Σχολική Ψυχολογία (Δείτε εδώ)
- Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2 Μόρια σε διορισμούς και προσλήψεις, 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ 

-------------------------------------------------------------------------

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για καθέναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν.

Για παράδειγμα, υποψήφιος ο οποίος είναι ενταγμένος στους πίνακες Α’ των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ06 Γενικής Εκπ/σης έχει δικαίωμα υποβολής 2 διαφορετικών αιτήσεων, εκάστη των οποίων θα αξιολογηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο, βάσει της σειράς του στους εν λόγω πίνακες και τις προτιμήσεις του στην κατά περίπτωση αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)

β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο). Ειδικά οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79, εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και σε περιοχές διορισμού Γενικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Οι αιτήσεις για τα Μουσικά Σχολεία υποβάλλονται ξεχωριστά ανά Μουσική Ειδίκευση. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα προηγηθεί η εξέταση της αίτησής τους για τα Μουσικά Σχολεία και στη συνέχεια της αντίστοιχης της Γενικής Εκπαίδευσης.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019).

Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Δευτεροβάθμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Πρωτοβάθμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΕΜΠ - Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: «Όχι» στην εξεταστική εντός εαρινού εξαμήνου
Η γνωμοδότηση ΝΣΚ για την εξεταστική της σχολής Μεταλλειολόγων-Μηχανουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: «Όχι» στην εξεταστική εντός εαρινού εξαμήνου
podilato
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος ποδηλάτης- Αυτοκίνητο τον παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο τον ανήλικο
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονος ποδηλάτης- Αυτοκίνητο τον παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά
αξιολόγηση
Αξιολόγηση: «Νέο μοντέλο για τα σχολεία που υποβαθμίζει τη μόρφωση και αδειάζει την τσέπη των γονιών»
Αξιολόγηση: Τι είναι πραγματικά - Ένα κείμενο για γονείς… και όχι μόνο
Αξιολόγηση: «Νέο μοντέλο για τα σχολεία που υποβαθμίζει τη μόρφωση και αδειάζει την τσέπη των γονιών»