υπουργειο Παιδείας
Οι Πίνακες με τις διαθέσιμες περιοχές διορισμού - Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα

Εκδόθηκε (εστάλη στο τυπογραφείο) από το υπουργείο Παιδείας η Πρόσκληση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με  ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας  για το περιεχόμενό της, καθώς και την ακριβή προθεσμία εντός της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το διορισμό τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες

Αναλυτικά

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ161 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28- 7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές ή/και Μουσικά Σχολεία επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά πουεπιθυμούν, από τον πίνακα των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας, που επιθυμεί ο υποψήφιος.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́του ΑΣΕΠ περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση περιοχών διορισμού για καθέναν εκ των κλάδων, στον οποίο είναι ενταγμένοι και επιθυμούν να διορισθούν. Για παράδειγμα, υποψήφιος ο οποίος είναι ενταγμένος στους πίνακες Α ́ των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ06 Γενικής Εκπ/σης έχει δικαίωμα υποβολής 2 διαφορετικών αιτήσεων, εκάστη των οποίων θα αξιολογηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο κλάδο, βάσει της σειράς του στους εν λόγω πίνακες και τις προτιμήσεις του στην κατά περίπτωση αίτηση. Υπενθυμίζεται ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38)

β) δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου.

Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο).
Ειδικά οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79, εφόσον επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για διορισμό στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και σε περιοχές διορισμού Γενικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Οι αιτήσεις για τα Μουσικά Σχολεία υποβάλλονται ξεχωριστά ανά Μουσική Ειδίκευση. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα προηγηθεί η εξέταση της αίτησής τους για τα Μουσικά Σχολεία και στη συνέχεια της αντίστοιχης της Γενικής Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ ́ της περ. ζ ́ της παρ.4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019). Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Δευτεροβάθμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Πρωτοβάθμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών.

Καθ ́ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και η απενεργοποίηση αυτής.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς οι ίδιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

p2

s

s

s


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ALFAVITA.GR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 2023 - Τα σεμινάρια που μοριοδοτούν τους διορισμους εκπαιδευτικώ με μόνο 12 ευρώ από Πανεπιστήμιο με Παιδαγωγικό τμήμα

Ξεκινούν στις 8 Μαϊου τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών για διορισμούς και προσλήψεις από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μπορείτε να ενταχθείτε άμεσα με μόνο 12 ευρώ το μήνα μετά την εγγραφή για αιτήσεις έως 5 Μαϊου.

Πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Δείτε εδώ)
- Σχολική Ψυχολογία (Δείτε εδώ)

2 Μόρια σε διορισμούς και προσλήψεις, 10 μόρια για διορισμούς και προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ 


 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

π2

πινακες

πιανκες

πινακες

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

πινακες

πινακες

πινακες

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες

Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα

Μετά την κοινοποίηση του ΦΕΚ Β 2705/24-4-2023 της ΚΥΑ με τον καθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των 3.772 κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και την Πρόσκληση στο ΦΕΚ  /τ. Α.Σ.Ε.Π./5-5-2023 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης αναμένουμε:

1. Την Πρόσκληση-Υπουργική Απόφαση από την Υπουργό ΠΑΙΘ με την κατανομή των θέσεων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή.

2. Την Εγκύκλιο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας ΥΠΑΙΘ με την προθεσμία αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

3. Το εγχειρίδιο αίτησης υποψηφίων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Στη συνέχεια θα έχουμε την κατάθεση αιτήσεων από τους υποψήφιους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, για να ακολουθήσουν οι Πίνακες με τα ονόματα των διορισθέντων και το σχετικό ΦΕΚ. 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης
Εκπαιδευτική πολιτική που στρεβλώνει τις σχέσεις και μεταξύ των εκπαιδευτικών και με τα παιδιά, που μαραίνει την όποια ζωντάνια, αλήθεια, αυθορμησία,...
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης