Υπουργείο Παιδείας
INTIME NEWS/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Αξιολόγηση υπαλλήλων και προϊσταμένων οργανικών μονάδων Υπουργείου Παιδείας-Στοχοθεσία 2023

Από το Α’ Στάδιο της αξιολόγησης 2023 θα περάσουν οι υπάλληλοι και οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του υπουργείου Παιδείας και ο υπηρεσιακός γραμματέας του υπουργείου Ιωάννης Βλάσσης έστειλε έγγραφο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) για την υποχρέωση ενημέρωσης με θέμα την εκκίνηση της προθεσμίας διενέργειας του Α’ Σταδίου της Αξιολόγησης 2023.

Το χρονικό διάστημα του Α’ σταδίου ορίζεται από 13-02-2023 έως 31-03-2023 και θέτουν τους στόχους και  αξιολογούν:

 • Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.
 • Οι Διευθυντές των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Αυτοτελών Διευθύνσεων.
 • Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 •  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. Αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου Θέμα: «Αξιολόγηση 2023»  Σχετ. Η υπ’ αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.2290/10-02-23 ΑΔΑ: 6ΣΩ846ΜΤΛ6-Τ2Μ εγκύκλιος του ΥΠΕΣ  Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, σας ενημερώνουμε ότι έχει εκκινήσει η προθεσμία διενέργειας του Α’ Σταδίου της Αξιολόγησης 2023.

Οι ενέργειες του Α’ σταδίου της Αξιολογικής περιόδου του έτους 2023 διενεργούνται χωρίς τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ανάπτυξης (παρ.2 του αρ.63 του ν.4940/22).

Σύμφωνα με την παρ.8 της υπ’ αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/23/οικ.18708/25-11-2022 (Β’ 6176) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112)», «Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσονται «Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου ή Υπαλλήλου», «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου», με τα συνοδευτικά αυτών έντυπα καθώς και Σχέδιο Ανάπτυξης για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4940/2022.

Στο έντυπο «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου» ο στόχος της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης του άμεσα υφισταμένου βαθμολογείται μόνο εφόσον ο προϊστάμενος προΐσταται αυτού για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες»».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 4940/22, «Ως αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους», και φέρει την υποχρέωση να διενεργεί την αξιολόγηση των άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενών του (αρ. 8 του ν. 4940/22).

Κατά συνέπεια, θέτουν τους στόχους και  αξιολογούν:

 • Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης. Οι Διευθυντές των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Αυτοτελών Διευθύνσεων.
 • Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους.
 • Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ, τους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους. «Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως Αξιολογητής να διενεργήσει κάποιο από τα στάδια της αξιολόγησης των περ. α), β) και γ) της παρ.1 των άρθρων 10 και 12, αντιστοίχως, οι επιμέρους ενέργειες πραγματοποιούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον αυτός εκτελεί χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του έτους αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι επιμέρους ενέργειες πραγματοποιούνται, κατ’ εξαίρεση, από τον άμεσο προϊστάμενο του Αξιολογητή» (παρ.9 του αρ.7 του ν.4940/22).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/οικ.386/09-01-2023 (B’ 46) ΥΑ, «Στην περίπτωση μετακίνησης προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή παύσης άσκησης των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης ευθύνης για οιονδήποτε λόγο πριν τη διενέργεια του τρίτου σταδίου της αξιολόγησης, διενεργούνται υποχρεωτικά στην υπηρεσία προέλευσης του προϊσταμένου, κατά το μέρος που αφορούν στην αξιολόγησή του, οι ενέργειες που προβλέπονται κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οποίες, καταλήγουν στη σύνταξη και στην υποβολή «Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου», με τα συνοδευτικά αυτής έντυπα και στη σύνταξη και στην υποβολή του Σχεδίου Ανάπτυξης. Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες λαμβάνουν χώρα πριν την 31η Αυγούστου του έτους αναφοράς, καταλήγουν στη σύνταξη και στην υποβολή αντί της «Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου», εντύπου που φέρει τον τίτλο «Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου», και έχει το περιεχόμενο της «Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 11 της ίδιας ΥΑ, «Υπάλληλοι που αποχωρούν από τη θέση τους λόγω μετακίνησης, μετάθεσης, απόσπασης ή μετάταξης κατά το έτος αναφοράς και πριν τη διενέργεια του τρίτου σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης, υποχρεούνται, πριν την αποχώρησή τους, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο σφυγμού ομάδας, εφόσον» υπάγονται στον ίδιο Αξιολογητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

 Τέλος, σύμφωνα με την παρ.7. του άρθρου 11 της ίδιας ΥΑ, «Σε περίπτωση μετακίνησης ή μετάθεσης προϊσταμένου ή υπαλλήλου ή απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, μετά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης και εφόσον δεν έχει παρέλθει η 31η Αυγούστου, οι ενέργειες που προβλέπονται κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργούνται υποχρεωτικά στην υπηρεσία υποδοχής του προϊσταμένου ή του υπαλλήλου, κατά το μέρος που αφορούν στην αξιολόγησή του, εντός δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση στη νέα οργανική μονάδα. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλου».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Κάθε Προϊστάμενος οφείλει να προβεί, έως την 31η-03-2023, στις ενέργειες του Α’ σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023 για τους Προϊσταμένους που υπάγονται άμεσα σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, καλείται να:

 1. Συμπληρώσει το Έντυπο Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένων, όπως είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.apografi.gov.gr του Υπουργείου Εσωτερικών, (ακολουθώντας τη διαδρομή «Αξιολόγηση > «Έντυπα Αξιολόγησης» -> «Αξιολογικό Σύστημα του ν.4940/22» -> «Έντυπο Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου») με τα ατομικά υπηρεσιακά στοιχεία του Αξιολογούμενου Προϊσταμένου (ονοματεπώνυμο/πατρώνυμο του αξιολογούμενου, κατηγορία/κλάδο/βαθμό (για μόνιμο υπάλληλο), εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα/βαθμό (για ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο) και τη θέση ευθύνης.
 2. Να προβεί σε όλες τις ενέργειες της περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4940/22, με εξαίρεση την υποπερ. iii που αφορά στο Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, ήτοι:
 3. Να προγραμματίσει την υποχρεωτική Συζήτηση του Α’ Σταδίου της διαδικασίας Αξιολόγησης για το έτος 2023 με τους άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενούς του και να τους αποστείλει εγχάρτως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική Πρόσκληση σε Συζήτηση.
 4. Να καταχωρίσει στο Έντυπο Επίτευξης Στόχων τους προς αξιολόγηση στόχους.
 5. Να υποβάλει στο οικείο Τμήμα Προσωπικού το πρωτότυπο, συμπληρωμένο κατά το μέρος Α’ και υπογεγραμμένο Έντυπο Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου, με σχετικό Διαβιβαστικό Σημείωμά του. Τον αριθμό πρωτοκόλλου του Διαβιβαστικού Σημειώματος και την Ημερομηνία Υποβολής συμπληρώνει στα σχετικά πεδία του Εντύπου Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένων.
 6. Στην περίπτωση που η υποχρεωτική Συζήτηση της υποπερ. αα της περ. α της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4940/22 δεν έχει πραγματοποιηθεί, για λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλει στο οικείο Τμήμα Προσωπικού έγγραφο σχετικό Σημείωμά του, με ειδική αιτιολόγηση της μη πραγματοποίησής της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύμφωνα με την ως άνω σχετική εγκύκλιο, κάθε Προϊστάμενος οφείλει να προβεί, έως την 31η-03- 2023, στις ενέργειες του Α’ σταδίου της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023 για τις περιπτώσεις των υπαλλήλων που υπάγονται άμεσα σε αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα, καλείται :

 1. Να προβεί σε όλες τις ενέργειες της περ. α της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4940/22, με εξαίρεση την υποπερ. iii που αφορά στο Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, ήτοι:
 2. Να προγραμματίσει την υποχρεωτική Συζήτηση του Α’ Σταδίου της διαδικασίας Αξιολόγησης για το έτος 2023 με τους άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενούς του και να αποστείλει εγχάρτως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη σχετική Πρόσκληση σε Συζήτηση.
 3. Να υποβάλει στο οικείο Τμήμα Προσωπικού Βεβαίωση ότι πραγματοποίησε την υποχρεωτική Συζήτηση του Α’ Σταδίου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023, αναφέροντας υποχρεωτικά και τη συγκεκριμένη ημερομηνία πραγματοποίησής της.
 4. Στην περίπτωση που η υποχρεωτική Συζήτηση της υποπερ. αα της περ. α της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4940/22 δεν έχει πραγματοποιηθεί, για λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλει στο οικείο Τμήμα Προσωπικού, αντί της Βεβαίωσης, έγγραφο σχετικό Σημείωμά του, με ειδική αιτιολόγηση της μη πραγματοποίησής της.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία Αξιολόγησης του Α’ Σταδίου για κάθε αξιολογούμενο θα πρέπει να διενεργηθεί, αφού έχουν ολοκληρωθεί προηγουμένως οι αντίστοιχες ενέργειες για την αξιολόγηση του Προϊσταμένου του από τον Αξιολογητή του. (σχετ. εγκύκλιος ΥΠΕΣ) Επιπλέον, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ.9 του ν.4940/22, «Ορίζεται ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός τριών (3) στόχων ανά οργανική μονάδα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, εκ των οποίων ένας (1) σε κάθε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

α) Παρεχόμενες υπηρεσίες της οργανικής μονάδας, β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της οργανικής μονάδας, γ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας».

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 του ν. 4940/22, «Αν για τη βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11, συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) η συνολική βαθμολογία του δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5), β) η επιμέρους βαθμολογία του στην επίτευξη στόχων δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5), γ) η επιμέρους βαθμολογία του στην αποτύπωση δεξιοτήτων προϊσταμένου δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5), ο Αξιολογητής υποχρεούται, συμπληρωματικά, στην έκθεση αξιολόγησης να παραθέσει, ανά στόχο και δεξιότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν τη βαθμολογική του κρίση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται Σχέδιο Ανάπτυξης.

Η ανωτέρω περίπτωση αξιολόγησης συνιστά σοβαρό υπηρεσιακό λόγο απαλλαγής του προϊσταμένου από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και την παρ. 8 του άρθρου 89 του ν.3584/2007 (Α΄ 143).

Αν ευδοκιμήσει ένσταση του αξιολογούμενου προϊσταμένου, η οποία έχει ασκηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. β) της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος, ο Αξιολογητής, μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης, συντάσσει αναδρομικά για το έτος αναφοράς, Σχέδιο Ανάπτυξης».

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - ΜΟΝΟ 50 ευρώ εγγραφή έως 4-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ipourgeio_paideias
Ύπ. Παιδείας: Νέος πίνακας επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τροποποίηση απόφασης κύρωσης τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ύπ. Παιδείας: Νέος πίνακας επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
xamogelopaidiou_5 (1).jpg
Νέα Σμύρνη: Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικα κορίτσια από δομή
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για...
Νέα Σμύρνη: Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικα κορίτσια από δομή