υπουργειο Παιδείας
Αποτελείται από 54 άρθρα

Κοινοποιήθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις”.

Το νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από 54 άρθρα ψηφίστηκε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ 

Ο πίνακας περιεχομένων του νομοσχεδίου

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθρο 3 Δράσεις και προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Άρθρο 4 Ορισµοί

Άρθρο 5 Δράσεις και προγράµµατα που εκτελούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Άρθρο 6 Ειδική ψηφιακή πλατφόρµα

Άρθρο 7 Υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική µονάδα

Άρθρο 8 Αρµόδια όργανα εξέτασης αναφορών και περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Άρθρο 9 Αρµοδιότητες για την αντιµετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Άρθρο 10 Οµάδες δράσης – Σύσταση και συγκρότηση

Άρθρο 11 Δράσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» µέσω της λειτουργίας ψηφιακής πλατφόρµας

Άρθρο 12 Ανώνυµη και επώνυµη αναφορά περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Άρθρο 13 Επιστηµονική επιτροπή αξιολόγησης και εκπόνησης πρωτοκόλλων χειρισµού και αντιµετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισµού

Άρθρο 14 Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρµα και στη βάση δεδοµένων της σχολικής µονάδας

Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ- ΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 17 Σύσταση Κέντρου Διαστηµικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 18 Σύσταση Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δηµόσια Υγεία

Άρθρο 19 Σύσταση Κέντρου Έρευνας Φυσικών Κατα- στροφών και Διαχείρισης Κρίσεων

Άρθρο 20 Ερευνητικό προσωπικό

Άρθρο 21 Εσωτερικός κανονισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥ- ΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 31Α ΕΩΣ 31Ε ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 22 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκ- παιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 23 Σχεδιασµός δράσης και προγραµµατισµός του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτού- των Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 4763/2020

Άρθρο 24 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Γ στον ν. 4763/2020

Άρθρο 25 Περιοδικότητα, αρµόδια όργανα, διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Δ στον ν. 4763/2020

Άρθρο 26 Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων – Προσθήκη άρθρου 31Ε στον ν. 4763/2020

Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 14 και προσθήκη παρ. 20 στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 28 Θέµατα οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 92, άρθρου 110, περ. η) παρ. 1 άρθρου 115 και 416 ν. 4957/2022 και παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2552/1997

Άρθρο 29 Θέµατα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 154, παρ. 8 άρθρου 157, παρ. 8 άρθρου 160, άρθρου 162, παρ. 1 άρθρου 173, άρθρου 426 και άρθρου 465 ν. 4957/2022

Άρθρο 30 Ρυθµίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 51, άρθρων 232 και 237, παρ. 1 άρθρου 241, παρ. 1 άρθρου 242, άρθρου 243, παρ. 3 άρθρου 246 και άρθρων 252, 255 και 473 ν. 4957/2022

Άρθρο 31 Θέµατα υπηρετούντων λεκτόρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 463, παρ. 1 άρθρου 464 και άρθρου 467 ν. 4957/2022

Άρθρο 32 Ρυθµίσεις σχετικά µε την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 54 ν. 4589/2019, περ. α) παρ. 3 άρθρου 99, άρθρου 419 και παρ. 2 άρθρου 456 ν. 4957/2022

Άρθρο 33 Ρυθµίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης    –    Τροποποίηση    παρ.    1    άρθρου    5 ν. 4653/2020

Άρθρο 34 Ακαδηµαϊκή ταυτότητα – Τροποποίηση άρ- θρου 287 και παρ. 1 άρθρου 441 ν. 4957/2022

Άρθρο 35 Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας ο- ρισµένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων των πανεπιστηµίων

Άρθρο 36 Ρυθµίσεις θεµάτων του Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 301, παρ. 4 άρθρου 304, άρθρου 313 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022

Άρθρο 37 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 241 ν. 4823/2021

Άρθρο 38 Αποζηµίωση εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού που συµµετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων για την εισαγωγή µαθητών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Άρθρο 39 Ιδιωτική Επαγγελµατική Σχολή Κατάρτισης και ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή

Άρθρο 40 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012

Άρθρο 41 Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 1566/1985

Άρθρο 42 Στελέχωση των Πρότυπων Σχολείων και των Πειραµατικών Σχολείων – Τροποποίηση παρ. 3 και 18 άρθρου 19 ν. 4692/2020 και παρ. 5 άρθρου 62 ν. 4589/2019

Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό

Άρθρο 44 Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό του ύψους των δαπανών της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης στις Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 15 ν. 4763/2020

Άρθρο 46 Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό του ύψους της αµοιβής των Συντονιστών Συµβούλων στα Γραφεία Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και Σταδιοδροµίας στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 47 Σύµβουλοι Εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 10 του ν. 4823/2021

Άρθρο 48 Μεταβατική διάταξη για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4823/2021 στους Συµβούλους Εκπαίδευσης µέχρι την τοποθέτηση Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 2Β άρθρου 231 ν. 4823/2021

Άρθρο 49 Ρύθµιση για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και για τις θέσεις Συντονιστών Εκ- παιδευτικού Έργου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 233 ν. 4823/2021

Άρθρο 50 Συγκρότηση της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 ν. 3699/2008

Άρθρο 51 Δαπάνες µετακίνησης των µελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4653/2020

Άρθρο 52 Θητεία του Προέδρου και των µελών του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4186/2013

Άρθρο 53 Μεταβατική διάταξη Κεφαλαίου Α΄ Μέρους

Γ΄ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 27-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

κλειστά σχολεία
Κακοκαιρία Elias: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη
Πώς θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Elias
Κακοκαιρία Elias: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Τετάρτη