υπουργειο Παιδείας
ΑΣΕΠ - Ξεκινούν οι αιτήσεις αναπληρωτών στην 1ΓΕ και 2ΓΕ

Ξεκινά αύριο Τρίτη 7 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση των νέων Πινάκων Κατάταξης των εκπαιδευτικών, η οποία λήγει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. 

Όπως είναι ήδη γνωστό το ΑΣΕΠ εξέδωσε τις δύο προκηρύξεις βάσει των οποίων «ανοίγουν» οι πίνακες κατάταξης των δασκάλων και καθηγητών Γενικής Παιδείας. Οι πίνακες «ανοίγουν» ξανά μετά από τρία ολόκληρα χρόνια για να δώσουν την ευκαιρία στους νέους απόφοιτους να συμμετάσχουν στην διαδικασία και στους παλαιότερους εκπαιδευτικούς να προσθέσουν τα νέα τους «προσόντα». 

Η Προκήρυξη 1ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. (Δείτε την 1ΓΕ/2023 πατώντας ΕΔΩ)

Η Προκήρυξη 2ΓΕ/2023 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας  Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91. (Δείτε την 2ΓΕ/2023 πατώντας ΕΔΩ)

Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών;

Κάθε υποψήφιος/α, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής/διορισμού, κατατάσσεται, κατά κλάδο/ειδικότητα, σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 57 σε συνδυασμό με την παρ 4 του άρθρου 61 του ν.4589/2019, όπως ισχύει), με μέγιστο όριο τις 120 μονάδες που κατανέμονται ως εξής:

 1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών. Βαθμός × 2,5
 2. Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Επτά (7) μονάδες
 3. Διδακτορικό δίπλωμα Σαράντα (40) μοναδες
 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις κείμενες διατάξεις. Είκοσι (20) μοναδες (ΠΑΡΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ)
 5. Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή δεύτερος ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Οκτώ (8) μονάδες
 6. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Επτά (7) μονάδες (ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ)
 7. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας. Πέντε (5) μονάδες
 8. Καλή γνώση ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες
 9. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΑΥΤΗ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ)
 10. Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. τουλάχιστον επτά (7) μηνών. Δύο (2) μονάδες (ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
 11. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες. Μία (1) μονάδα ανά μήνα και έως εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

12. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και εξήντα (60) μήνες Δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, όπως καθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941),όπως ισχύει, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

13. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας Μιάμιση (1,5) μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 11 και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) και τρεις (3) μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την περ. 12 και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022).

14. Αριθμός τέκνων. Τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο.

15. Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου. Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Πάνω από 8.000 αιτήσεις σε λίγες μέρες για τα 13 μόρια που ορίζει η Προκήρυξη - Δείτε αναλυτικά

Πάνω από 8.000 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ για τα 13 μόρια στον εκπαιδευτικό οργανισμό golearn ώστε να καλύψουν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που ζητούν τα ΦΕΚ των προκηρύξεων για τους πίνακες των εκπαιδευτικών

Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ στην Ελλάδα να λάβουν τα 7 μόρια της Πιστοποίησης Αγγλικών είναι η εύκολη και γρήγορη Πιστοποίηση Αγγλικών του goLearn που μπορείτε να την δώσετε ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΤΕ και μέσα σε 2 ημέρες παίρνετε το πτυχιο στα χέρια σας

Δηλαδή αν αποφασίσετε σήμερα μπορείτε π.χ. να δώσετε το βράδυ και μέσα σε 2 ημέρες να πάρετε το πτυχίο

Δίνετε τηλεξέταση ΜΟΝΟ ΣΕ READING - LISTENING με μόνο 111 ευρώ

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ - Αυτός ειναι ο μόνος τρόπος στην Ελλάδα

Εκτός όμως από την αίτηση στο ΑΣΕΠ, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να «ανεβάσουν» και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ).

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να «ανέβουν» στο ΟΠΣΥΔ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΟΠΣΔΥ όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται στην ηλεκτρονική τους αίτηση στο ΑΣΕΠ. 

Να σημειωθεί ότι ΔΕΝ απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ, εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη.

Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που τα ονόματα τους βρίσκονται στους υπάρχοντες πίνακες και κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν αποκτήσει κανένα πρόσθετο προσόν, δεν έχουν υποχρέωση για να ανεβάσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους στο ΟΠΣΥΔ.

Στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει ή «αναβαθμίσει» κάποια από τα «προσόντα» τους (πχ. είχαν πτυχίο Lower στα Αγγλικά και απέκτησαν και Profieciency), θα πρέπει να «ανεβάσουν» μόνο τις νέες πιστοποιήσεις τους. 

Αντίθετα, οι νέοι απόφοιτοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διαδικασία, θα πρέπει να μεταφορτώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ (Πτυχία, ξένες γλώσσες, κλπ).

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, ελέγχουν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων όπως αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη και εφόσον αυτά συνάδουν με τα ρητώς αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στο ΟΠΣΥΔ.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει το ΑΣΕΠ για την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ.

Πώς  θα εκδώσετε το ηλεκτρονικό παράβολο

Το παράβολο κοστίζει τρία ευρώ και το proson.gr παρουσιάζει αναλυτικές οδηγίες βήμα - βήμα για να το εκδώσετε σωστά! Να επισημάνουμε ότι σε περίπτωση ακύρωσης και υποβολής εκ νέου της Ηλεκτρονικής Αίτησης του ΑΣΕΠ δεν απαιτείται νέο παράβολο.

Σε περίπτωση ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ και μη υποβολής εκ νέου στη διαγωνιστική διαδικασία της προκήρυξης το παράβολο είναι δυνατό να

 1. Χρησιμοποιηθεί σε άλλη προκήρυξη
 2. Επιστραφεί το αντίτιμο των τριών (3) ευρώ σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Αναλυτικά οι οδηγίες για να εκδώσετε το παράβολο:

Είσοδος στην εφαρμογή

Πληκτρολογήστε την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr και μετά κλικ στην επιλογή e-paravolo.

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Επιλέξτε «Είσοδος» στην κατηγορία «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet»

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Καταχωρίστε τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και πατήστε «ΣΥΝΔΕΣΗ»

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Πατήστε κλικ στην επιλογή «Χορήγηση Παραβόλου»

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Ελέγξτε τα στοιχεία του παραβόλου

Σε περίπτωση που καταχωρίσατε εσφαλμένα κάποιο στοιχείο πατήστε «Διόρθωση Στοιχείων» αλλιώς πατήστε «Οριστική Υποβολή Αιτήματος»

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Πατήστε «Πληρωμή με κάρτα» προκειμένου να πληρώσετε άμεσα το παράβολο

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Πατήστε «Συνέχεια» προκειμένου να μεταβείτε στην οθόνη πληρωμής

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Ολοκληρώστε την πληρωμή

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής κάρτας και πατήστε: «Ολοκλήρωση πληρωμής» 

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Το παράβολο στη στήλη «Κατάσταση» πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πληρωμένο» στην επιλογή «Τα παράβολά μου 

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Πώς θα υποβάλλετε το παράβολο στο ΑΣΕΠ

Αντιγράψτε (copy) και επικολλήστε (paste) τα είκοσι (20) ψηφία του ηλεκτρονικού παραβόλου χωρίς κενά στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης του ΑΣΕΠ: «Ηλεκτρονικό Παράβολο» 

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Αντιγραφή 20 ψηφίων από τη Λίστα Παραβόλων TAXISnet 

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

Για να αποθηκεύσετε σε μορφή pdf το παράβολο πατήστε «Προβολή»

Πώς θα εκδώσετε το παράβολο για το ΑΣΕΠ

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα