Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Αναζητά Γενικό Διευθυντή - Προκήρυξη
Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία.

Την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), για τετραετή θητεία, προκήρυξε η Αρχή.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου (ΑΣΥ) και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ), συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ορίζονται ως εξής:

α) Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών ή διοικητικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

β) Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αρχής και συγκεκριμένα, σε θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής.

γ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.

δ) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η γνώση και εμπειρία αποδεικνύεται από την επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα ή εισηγήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια που αποδεικνύονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό έγγραφο.

ε) Δεκαετής επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική θέση με αντικείμενο συναφές με θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή/και ποιότητας σπουδών ή/και διαχείρισης έργων στην ανώτατη εκπαίδευση

Τα ανωτέρω υπό α) έως ε) απαιτούμενα προσόντα τίθενται, λόγω σπουδαιότητας και καθηκόντων ευθύνης της προκηρυσσομένης θέσης, επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού ΑΕΙ πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (ή πράξη αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Γενικής Διεύθυνσης ή διοικητικής μονάδας οιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και των Ανεξάρτητων Αρχών).

Άριστη γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Δείτε όλη την προκήρυξη

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα