Το «μπαλάκι» στην Νίκη Κεραμέως πέταξε το ΝΣΚ. Της ζητά να του απευθύνει ερώτηση προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν η αύξηση στους κατώτατους μισθούς επηρεάζει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΕΙ, που είχε συναφθεί πριν από αυτήν

Τα πάνω-κάτω στις συμβάσεις του δημοσίου τομέα με ενδεχόμενες σοβαρές αυξήσεις των συμφωνημένων τιμημάτων, οι οποίες θα επιφέρουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, ξεκίνησαν ήδη αιτήσεις εταιριών που είχαν κάνει συμβάσεις με το δημόσιο προ της αύξησης -και πριν επέλθει καν η δεύτερη αύξηση που έχει προαναγγελθεί ήδη- για αναπροσαρμογή των τιμημάτων των συμβάσεων, ειδικά όταν αυτές αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, επειδή στο μεταξύ αυξήθηκαν οι μισθοί.

Μάλιστα μια πρώτη από αυτές τις αιτήσεις παραπέμφηκε για κρίση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που καλείται να πληρώσει 103.000 ευρώ επιπλέον για μια σύμβαση υπηρεσιών φύλαξης, γι αυτό τον λόγο.

Το ΝΣΚ έκρινε ότι η περίπτωση αυτή έχει γενικότερο ενδιαφέρον «καθόσον η απάντηση σε αυτό αφορά και επηρεάζει ένα ευρύτατο αριθμό εκτελούμενων συμβάσεων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας, που έχουν συνάψει Φορείς του δημόσιου τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., κλπ.) και, ως εκ τούτου, μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες»

Για τον λόγο αυτόν ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ στο ερώτημα, αλλά γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι  το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου «εγείρει ζήτημα με γενικότερη σημασία, δυνάμενο να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ. μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Καλεί δηλαδή την κ.Κεραμέως να υποβάλει εκ νέου το ερώτημα. Η γνωμοδότηση αυτή του ΝΣΚ εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου και αναμένονται οι ενε΄ργειες της υπουργού Παιδείας. Αναλυτικά.

Το ερώτημα

Με  έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το ΝΣΚ ερωτάται, αν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της από 29-12-2021 Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με αριθμό 38866/21-04-2022 (Β΄ 2030) Στο ανωτέρω ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών) γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως ακολούθως:

Ιστορικό

Από το έγγραφο του ερωτήματος και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτει το ακόλουθο ιστορικό:

1. Με τη Διακήρυξη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με αριθμό πρωτ. 20216698/05-10-2021, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο τη φύλαξη των κτηρίων του Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2022 έως 31-12-2024, και συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000) (καθαρό ποσό 967.741,94 ευρώ και Φ.Π.Α. 232.258,65 ευρώ). Κατά τον διενεργηθέντα στις 18-11-2021 διαγωνισμό προσήλθε μόνο η εταιρία με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», η οποία υπέβαλε την από 12-11-2021 οικονομική προσφορά, με συνολικό τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (1.199.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967.500,00€ και Φ.Π.Α. 24% 232.200,00) στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την από 08-12-2021 απόφαση της Συγκλήτου (εφεξής Ανάδοχος ή η εταιρεία). Κατόπιν αυτών, με τη με αριθμό 46/29-12-2021 Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Αναδόχου ανατέθηκε στη δεύτερη η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του πρώτου.

2. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 38866/21-04-2022 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 2030), από 01-05-2022, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων στο ποσό των 713,00 ευρώ και των εργατοτεχνιτών στο ποσό των 31,85 ευρώ.

3. Μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης η Ανάδοχος, επικαλούμενη την υποχρεωτική και, την, κατά τη γνώμη της, απρόβλεπτη αναπροσαρμογή των μισθών των υπαλλήλων που επήλθε με αυτή, καθώς και τη συμμόρφωσή της με την εν λόγω απόφαση, ζήτησε με την από 03-06- 2022 αίτησή της προς τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, προς αποκατάσταση της ζημίας που, κατά τους ισχυρισμούς της, προκλήθηκε από την εκ του ως άνω λόγου ανατροπή της ισορροπίας της Σύμβασης, την τροποποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4412/2016, ενημερώνοντας το Πανεπιστήμιο, ως Αναθέτουσα Αρχή ότι «προβαίνει στην αναπροσαρμογή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών..», η οποία το δεσμεύει. Η αύξηση του συμβατικού τιμήματος, κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφο του ερωτήματος, ανέρχεται στο ποσό των 103.319,72 ευρώ με ΦΠΑ, αντιστοιχεί δε στη διαφορά του εργατικού κόστους, για το χρονικό διάστημα από 01-05- 2022 έως 31-12-2024.

Η απάντηση

Στη προκείμενη υπόθεση το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ερωτά, εάν είναι δυνατό, με βάση τις παραπάνω διατάξεις του ν. 4412/2016, να γίνει δεκτό το αίτημα της Αναδόχου για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της μεταξύ αυτών εκτελούμενης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, για το λόγο ότι, με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 38866/21-04-2022, αυξήθηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός των υπαλλήλων και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, για πλήρη απασχόληση, από 01-05-2022, κατά ποσοστό 7,55%, περίπου, σε σχέση με τα προηγούμενα κατώτατα όρια.

Επί του ζητήματος αυτού, παρατηρείται κατ’ αρχήν, ότι, ανεξάρτητα από το εάν η αύξηση αυτή στο κατώτατο μισθό, αποτελεί, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων και κατ’ εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, γεγονός απρόβλεπτο και ικανό να δικαιολογήσει την τροποποίηση της Σύμβασης, δηλαδή την αντίστοιχη προς την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, το εξεταζόμενο ερώτημα εγείρει προφανώς ζήτημα γενικότερης σημασίας και ενδιαφέροντος, καθόσον η απάντηση σε αυτό αφορά και επηρεάζει ένα ευρύτατο αριθμό εκτελούμενων συμβάσεων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας, που έχουν συνάψει Φορείς του δημόσιου τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., κλπ.) και, ως εκ τούτου, μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες.

Ενόψει τούτων, επειδή το εξεταζόμενο ερώτημα εγείρει νομικό ζήτημα το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που το υποβάλλει δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησής του (Πρύτανης), αλλά γενικότερης σημασίας, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ, από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 1 του ν. 4485/2017, Α΄114) , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 περ. γ΄ του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. Περαιτέρω δε, επειδή μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η δημοσιονομική δαπάνη των συμβάσεων καθαριότητας ή/και φύλαξης των Α.Ε.Ι. ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα, βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γνώμη του Υπουργού των Οικονομικών.

Η γνωμοδότηση

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με τη με αριθμό 38866/21-04-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εγείρει ζήτημα με γενικότερη σημασία, δυνάμενο να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ. μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

syllalitirio_poreia_kinitopoiiseis_ntountouka.jpg
Αξιολόγηση: Αύριο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Α’ Αθήνας
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων και την κατάργηση της ατομικής αξιολόγησης
Αξιολόγηση: Αύριο η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Α’ Αθήνας
Φωτιά Φθιώτιδα
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Δερβένι Κορινθίας και Μενδενίτσα Φθιώτιδας - Μαίνονται τα μέτωπα
Ισχυροί άνεμοι στις περιοχές- Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή κατοικημένες περιοχές
Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Δερβένι Κορινθίας και Μενδενίτσα Φθιώτιδας - Μαίνονται τα μέτωπα
anagnostopoulos
Γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά: Δικάζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος
Ενώπιον του ΜΟΕ θα βρεθεί ξανά σήμερα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για να κριθεί σε δεύτερο βαθμό για τη γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά
Γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά: Δικάζεται σήμερα σε δεύτερο βαθμό ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος