Αποκάλυψη: «Βόμβα» στις συμβάσεις ΑΕΙ (και Δημοσίου) η αύξηση του κατώτατου μισθού - Η αρχή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
Το «μπαλάκι» στην Νίκη Κεραμέως πέταξε το ΝΣΚ. Της ζητά να του απευθύνει ερώτηση προκειμένου να γνωμοδοτήσει εάν η αύξηση στους κατώτατους μισθούς επηρεάζει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ΑΕΙ, που είχε συναφθεί πριν από αυτήν

Τα πάνω-κάτω στις συμβάσεις του δημοσίου τομέα με ενδεχόμενες σοβαρές αυξήσεις των συμφωνημένων τιμημάτων, οι οποίες θα επιφέρουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα το alfavita.gr, ξεκίνησαν ήδη αιτήσεις εταιριών που είχαν κάνει συμβάσεις με το δημόσιο προ της αύξησης -και πριν επέλθει καν η δεύτερη αύξηση που έχει προαναγγελθεί ήδη- για αναπροσαρμογή των τιμημάτων των συμβάσεων, ειδικά όταν αυτές αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, επειδή στο μεταξύ αυξήθηκαν οι μισθοί.

Μάλιστα μια πρώτη από αυτές τις αιτήσεις παραπέμφηκε για κρίση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που καλείται να πληρώσει 103.000 ευρώ επιπλέον για μια σύμβαση υπηρεσιών φύλαξης, γι αυτό τον λόγο.

Το ΝΣΚ έκρινε ότι η περίπτωση αυτή έχει γενικότερο ενδιαφέρον «καθόσον η απάντηση σε αυτό αφορά και επηρεάζει ένα ευρύτατο αριθμό εκτελούμενων συμβάσεων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας, που έχουν συνάψει Φορείς του δημόσιου τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., κλπ.) και, ως εκ τούτου, μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες»

Για τον λόγο αυτόν ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ στο ερώτημα, αλλά γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι  το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου «εγείρει ζήτημα με γενικότερη σημασία, δυνάμενο να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ. μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Καλεί δηλαδή την κ.Κεραμέως να υποβάλει εκ νέου το ερώτημα. Η γνωμοδότηση αυτή του ΝΣΚ εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου και αναμένονται οι ενε΄ργειες της υπουργού Παιδείας. Αναλυτικά.

Το ερώτημα

Με  έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το ΝΣΚ ερωτάται, αν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της από 29-12-2021 Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, με αριθμό 38866/21-04-2022 (Β΄ 2030) Στο ανωτέρω ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών) γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως ακολούθως:

Ιστορικό

Από το έγγραφο του ερωτήματος και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτει το ακόλουθο ιστορικό:

1. Με τη Διακήρυξη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με αριθμό πρωτ. 20216698/05-10-2021, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με αντικείμενο τη φύλαξη των κτηρίων του Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2022 έως 31-12-2024, και συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000) (καθαρό ποσό 967.741,94 ευρώ και Φ.Π.Α. 232.258,65 ευρώ). Κατά τον διενεργηθέντα στις 18-11-2021 διαγωνισμό προσήλθε μόνο η εταιρία με την επωνυμία «M. G. S. A.E.», η οποία υπέβαλε την από 12-11-2021 οικονομική προσφορά, με συνολικό τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (1.199.700,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967.500,00€ και Φ.Π.Α. 24% 232.200,00) στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την από 08-12-2021 απόφαση της Συγκλήτου (εφεξής Ανάδοχος ή η εταιρεία). Κατόπιν αυτών, με τη με αριθμό 46/29-12-2021 Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Αναδόχου ανατέθηκε στη δεύτερη η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του πρώτου.

2. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 38866/21-04-2022 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β΄ 2030), από 01-05-2022, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων στο ποσό των 713,00 ευρώ και των εργατοτεχνιτών στο ποσό των 31,85 ευρώ.

3. Μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης η Ανάδοχος, επικαλούμενη την υποχρεωτική και, την, κατά τη γνώμη της, απρόβλεπτη αναπροσαρμογή των μισθών των υπαλλήλων που επήλθε με αυτή, καθώς και τη συμμόρφωσή της με την εν λόγω απόφαση, ζήτησε με την από 03-06- 2022 αίτησή της προς τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, προς αποκατάσταση της ζημίας που, κατά τους ισχυρισμούς της, προκλήθηκε από την εκ του ως άνω λόγου ανατροπή της ισορροπίας της Σύμβασης, την τροποποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 132 ν. 4412/2016, ενημερώνοντας το Πανεπιστήμιο, ως Αναθέτουσα Αρχή ότι «προβαίνει στην αναπροσαρμογή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών..», η οποία το δεσμεύει. Η αύξηση του συμβατικού τιμήματος, κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφο του ερωτήματος, ανέρχεται στο ποσό των 103.319,72 ευρώ με ΦΠΑ, αντιστοιχεί δε στη διαφορά του εργατικού κόστους, για το χρονικό διάστημα από 01-05- 2022 έως 31-12-2024.

Η απάντηση

Στη προκείμενη υπόθεση το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ερωτά, εάν είναι δυνατό, με βάση τις παραπάνω διατάξεις του ν. 4412/2016, να γίνει δεκτό το αίτημα της Αναδόχου για την αντίστοιχη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της μεταξύ αυτών εκτελούμενης Σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, για το λόγο ότι, με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμό 38866/21-04-2022, αυξήθηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός των υπαλλήλων και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, για πλήρη απασχόληση, από 01-05-2022, κατά ποσοστό 7,55%, περίπου, σε σχέση με τα προηγούμενα κατώτατα όρια.

Επί του ζητήματος αυτού, παρατηρείται κατ’ αρχήν, ότι, ανεξάρτητα από το εάν η αύξηση αυτή στο κατώτατο μισθό, αποτελεί, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων και κατ’ εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, γεγονός απρόβλεπτο και ικανό να δικαιολογήσει την τροποποίηση της Σύμβασης, δηλαδή την αντίστοιχη προς την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, το εξεταζόμενο ερώτημα εγείρει προφανώς ζήτημα γενικότερης σημασίας και ενδιαφέροντος, καθόσον η απάντηση σε αυτό αφορά και επηρεάζει ένα ευρύτατο αριθμό εκτελούμενων συμβάσεων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας, που έχουν συνάψει Φορείς του δημόσιου τομέα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι., κλπ.) και, ως εκ τούτου, μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες.

Ενόψει τούτων, επειδή το εξεταζόμενο ερώτημα εγείρει νομικό ζήτημα το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που το υποβάλλει δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησής του (Πρύτανης), αλλά γενικότερης σημασίας, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ, από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 1 του ν. 4485/2017, Α΄114) , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 περ. γ΄ του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. Περαιτέρω δε, επειδή μπορεί να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η δημοσιονομική δαπάνη των συμβάσεων καθαριότητας ή/και φύλαξης των Α.Ε.Ι. ή άλλων Φορέων του δημόσιου τομέα, βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γνώμη του Υπουργού των Οικονομικών.

Η γνωμοδότηση

Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 Διακοπών) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι το ερώτημα για την αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Πανεπιστημίου, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, με τη με αριθμό 38866/21-04-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εγείρει ζήτημα με γενικότερη σημασία, δυνάμενο να επιφέρει και ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί προς το Ν.Σ.Κ. μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αναπληρώτρια εκπ/κός: Γιατί ανακλήθηκε η πρόσληψη της και πως σχετίζεται με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

κινητοποιησεισ
Φοιτητικοί Σύλλογοι: Κλιμάκωση με πανελλαδικό συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη
«Η κυβέρνηση τόλμησε να καταθέσει το νομοσχέδιο! Δεν κάνουμε βήμα πίσω! Θα βουλιάξουμε την Αθήνα με νέα πανελλαδική κινητοποίηση την ημέρα ψήφισης...
Φοιτητικοί Σύλλογοι: Κλιμάκωση με πανελλαδικό συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη
πιερρακακης
Πρωτολογία και δευτερολογία του Κ. Πιερρακάκη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Πιερρακάκης: «Οποιοσδήποτε λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε ιδιωτική, ιδιωτική, όχι μη κερδοσκοπική, ιδιωτική πρακτικά τριτοβάθμια, ό,τι και να...
Πρωτολογία και δευτερολογία του Κ. Πιερρακάκη στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
Και τώρα οι εκπαιδευτικοί… ως βοηθοί εισαγγελέα στην εκπαίδευση της υποκρισίας!
Προφανώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, να τα συζητάει, να συμπαραστέκεται στα προβλήματά τους, να τα βοηθάει, να τα εμψυχώνει....
Και τώρα οι εκπαιδευτικοί… ως βοηθοί εισαγγελέα στην εκπαίδευση της υποκρισίας!