Στο νέο σχολικό έτος συνεδριάσεις..."να φάνε και οι κότες": Περίπου 100 συνεδριάσεις - κάποιες εκτός ωραρίου!
Θα μπορούσαμε να μείνουμε (γιατί αυτό είναι το κύριο και το βασικό) στο περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις αυτών των συνεδριάσεων, ωστόσο, στο σημείωμα αυτό θα εστιάσουμε σε μια άλλη πλευρά, διόλου ευκαταφρόνητη, που αφορά στην απογείωση της εξουθένωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γρανάζια εξωεκπαιδευτικών αναθέσεων.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στους δυο τελευταίους νόμους για την σχολική εκπαίδευση (Νόμος 4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις" και Νόμος 4823/2021  "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις") θα τρομάξει πραγματικά με το πλήθος των συνεδριάσεων που προβλέπουν, ορίζουν και επιβάλλουν στους συλλόγους των εκπαιδευτικών. 

Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να μετατρέψει την εκπαιδευτική διαδικασία και τα ζωντανά της στοιχεία σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό ελέγχου και συμμόρφωσης έτσι ώστε να μπορεί να ξετυλίγει ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις την εκπαιδευτική του πολιτική.

Θα μπορούσαμε να μείνουμε (γιατί αυτό είναι το κύριο και το βασικό) στο περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις αυτών των συνεδριάσεων, ωστόσο, στο σημείωμα αυτό θα εστιάσουμε σε μια άλλη πλευρά, διόλου ευκαταφρόνητη, που αφορά στην απογείωση της εξουθένωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γρανάζια εξωεκπαιδευτικών αναθέσεων.

Περίπου εκατό (100) θα είναι οι συνεδριάσεις, επιμορφώσεις, συναντήσεις και συνεργασίες των εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στον νόμο 4692/2020  “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” και στο νόμο 4821/2021  “Αναβάθμιση του Σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών”.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως οι τουλάχιστον 10 παιδαγωγικές συναντήσεις, προβλέπεται ρητά ότι μπορούν να πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως, κάτι που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που  θα “ενδυναμώνονται” δουλεύοντας και μετά από το σχολείο.

Επίσης, για μια ακόμη φορά αποσιωπάται  η έλλειψη χρόνου και οι ήδη αυξημένες υποχρεώσεις   εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων  για να πραγματοποιήσουν πολλές από αυτές τις συνεδριάσεις εντός εργασιακού ωραρίου.

Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ A 136/3-8-2021) Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 86

Δέκα (10) τουλάχιστον παιδαγωγικές συναντήσεις

Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Άρθρο 95 - 96

Δεκαπέντε ώρες (15) ενδοσχολική επιμόρφωση

Το Άρθρο 95 με θέμα: «Ενδοσχολική επιμόρφωση» και το άρθρο 96 με θέμα: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση» ορίζουν ότι με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος, εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Άρθρο 100 και 107

Πέντε (5)  τουλάχιστον συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου.

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Το Άρθρο 107 με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», ορίζει ότι σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου.

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Μία (1) συνεδρίαση: Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης

Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος.

Πέντε (5) συνεδριάσεις για την πορεία υλοποίησης του προγραμματισμού

Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών

Μία (1) συνεδρίαση του Σ.Δ. για Ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομάδες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν.

Αδιευκρίνιστος αριθμός επιμορφώσεων για τις Ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων αναλαμβάνουν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας,  κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη.

Συνεργασίες των μελών κάθε ομάδας που πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού (Ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης)  

Οι μορφές συνεργασίας των μελών κάθε ομάδας δράσης επαγγελματικής ανάπτυξης πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου

Μία (1) συνεδρίαση για τον απολογισμό – αυτοαξιολόγηση στο τέλος του διδακτικού έτους

Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής και του εκπαιδευτικού έργου αυτής

Τρεις (3) συνεδριάσεις εκπαιδευτικών σε Ομάδες σχολείων

Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή κατόπιν αίτησης εκπαιδευτικού.  Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά ιδίως με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών κοινοτήτων τους.

Οι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τουλάχιστον τρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού έτους, μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της μεγαλύτερης σε αριθμό μαθητών σχολικής μονάδας της ομάδας, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν εμπειρίες, προτάσεις, καλές πρακτικές και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου  

Πέντε ( 5 ) τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων  

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου: α) πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (1-11 Σεπτεμβρίου) β) στο τέλος κάθε τριμήνου, γ) μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15- 21 Ιουνίου)

Περίπου σαράντα(40) άλλες συνεδριάσεις

Περίπου  σαράντα (40) συνεδριάσεις το σχολικό έτος για θέματα όπως επισκέψεις, εκδρομές, ΟΔΠ, μνημόνια ενεργειών, επιλογή ξενόγλωσσων βιβλίων, απουσίες μαθητών, ωρολόγια προγράμματα κλπ.

Πηγή: Με στοιχεία από το fresh-education.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 2023
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία
ekpaideusi-eksetaseis-panelladikes.jpg
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Οδηγός «τελευταίας στιγμής» για τις εξετάσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου

Εναν χρήσιμο οδηγό «της τελευταίας στιγμής» για τις Εξετάσεις της Α' περιόδου 2024 για το 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Οδηγός «τελευταίας στιγμής» για τις εξετάσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου
panelladikes_1.jpg
Πανελλήνιες 2024: Μύθος και πραγματικότητα για το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων
Αν τα θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων είναι ευκολότερα ή είναι δυσκολότερα θα πετύχουν περισσότεροι ή λιγότεροι υποψήφιοι στα ΑΕΙ;
Πανελλήνιες 2024: Μύθος και πραγματικότητα για το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων