ΑΣΕΠ διορισμοί προσλήψεις εκπαιδευτικών
Η σειρά τοποθέτησης, οι λειτουργικά υπεράριθμοι, οι αποσπασμένοι, οι ειδικές κατηγορίες, οι νεοδιόριστοι σε γενική και ειδική αγωγή, τα μόρια

Εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ΥΠΑΙΘ ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των διοριζομένων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. 

Να σημειωθεί ότι όπως διευκρινίστηκε χτεςστην παρούσα φάση, δεν προκύπτει υποχρέωση των υπό διορισμό εκπαιδευτικών για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους.

Το alfavita.gr παρουσιάζει σήμερα έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων και όχι μόνο, που συνέταξε εξ ολοκλήρου ο Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας και πρώην Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά, κ.Γιώργος Δημητρακόπουλος. 

Οδηγός για τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων

Η σειρά τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά έχει ως εξής:

1. Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση (συγκρινόμενων μεταξύ τους με τα «μόρια μετάθεσης»).

3. Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (συγκρινόμενων μεταξύ τους με τα μόρια που προβλέπονται στο ΠΔ 144/97 (βλέπε αναλυτικά παρακάτω «Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων»).

4. Τοποθέτηση των αποσπασμένων (από άλλα ΠΥΣΠΕ) και των αιτηθέντων απόσπαση εκπαιδευτικών (εντός ΠΥΣΠΕ) συγκρινόμενων μεταξύ τους με τα «μόρια απόσπασης» (βλέπε σελίδες 9 έως 11 στην αρ. πρωτ. 38342/E2/4-4-2022, εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ).

5. Τοποθέτηση αναπληρωτών (σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ με την οποία έγινε και η πρόσληψη). Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων όσων τελούν στη Διάθεση, των Νεοδιόριστων και των αποσπάσεων, προηγούνται οι «ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών» (βλέπε παρακάτω), ξεχωριστά για κάθε υποκατηγορία (διαθεσιτών, νεοδιόριστων, αποσπασμένων).

2. Σε εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ (αρ. πρωτ. 108336/E2/21-8-2020, 100252/E2/12-8-2021) ορίζεται πως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση και οι Νεοδιόριστοι τοποθετούνται από κοινού. Πρόκειται ασφαλώς για πλάνη και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οφείλουν να μην ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, καθότι δεν είναι γνήσιες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, το περιεχόμενό τους - επί του προκειμένου ζητήματος - είναι αντίθετο με το ισχύον δίκαιο και στερούνται νομοθετικού ερείσματος.

Eιδικές κατηγορίες

Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους: 

1. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (άρθρο 13 του ΠΔ 50/96).

2. Oι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις (άρθρο 13 του ΠΔ 50/96).

3. Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% (άρθρο 39, παρ. 2 του Ν. 4403/2016).

4. Oι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση B/θμιας Yγειονομικής Eπιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (άρθρο 13 του ΠΔ 50/96).

5. Οι πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική μορφή αναιμίας τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία (άρθρο 17 του Ν. 3402/2005).

6. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από «σκλήρυνση κατά πλάκας» (άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194/03).

7. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από τις ασθένειες: «Von Willebrand», «Hodgkin» και «Non -Hodgkin» (αρ. 19/18-9-08 Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας).

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Γενικής Αγωγής

Κατά την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής προηγούνται οι ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες, οι οποίοι και συγκρίνονται μεταξύ τους (βλέπε παραπάνω). Για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους, προτιµώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες µονάδες τοποθέτησης από:

Α) οικογενειακούς λόγους, ήτοι:  Έγγαμος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαμος γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων) ή εκπαιδευτικός που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης λαμβάνει τέσσερις (4) μονάδες,  Πρώτο παιδί 4 μονάδες  Δεύτερο παιδί 4 μονάδες  Τρίτο παιδί 6 μονάδες  Τέταρτο και πάνω παιδί 7 μονάδες για το καθένα

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις.

Β) συνυπηρέτηση (μόνο για τις θέσεις του δήμου στην οποία ζητείται τοποθέτηση) 4 μονάδες ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:  προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο,  προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο εκπαιδευτικός που ο/η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο Δημόσιο δεν δικαιούται τις μονάδες συνυπηρέτησης σύμφωνα με την 95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Γ) εντοπιότητα (μόνο για τις θέσεις του δήμου στην οποία ζητείται τοποθέτηση) 4 μονάδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μονάδες τοποθέτησης από εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αρκεί να είναι κανείς μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Στη βεβαίωση του Δημάρχου θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης στο συγκεκριμένο Δήμο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τα μόρια που αντιστοιχούν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες (Α, Β, Γ) ΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ και κατόπιν συγκρίνονται οι εκπαιδευτικοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία (2,5 μόρια για κάθε έτος) και ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και η σειρά δηµοσίευσης του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Ειδικής Αγωγής

Κατά την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του Ν. 4692/20 (άρθρο 48), για την κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών σε ΣΜΕΑΕ (έναντι των Τμημάτων Ένταξης), ήτοι: «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ - για όσες σχολικές μονάδες έχουν υποβληθεί δηλώσεις προτίμησης - ισχύει το ΠΔ 144/97, όσα, δηλαδή, αναφέρουμε παραπάνω (βλέπε «Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Γενικής Αγωγής»).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των κενών σε ΣΜΕΑΕ - και εφόσον έχει καλυφθεί το σύνολο των κενών στις ΣΜΕΑΕ - εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (για τη διαδικασία τοποθέτησης, βλέπε παραπάνω «Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Γενικής Αγωγής»).

Πηγή: Γιώργος Δημητρακόπουλος https://www.gdimitrakopoulos.gr

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πρόσφυγες από την Ουκρανία
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Η Πολωνία ξεκινά να χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
Πολωνία: Θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για στέγαση και σίτιση που τους παρέχει το κράτος
simvoulioepikrateias.jpg
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
Οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων - Aναλυτικά η εγκύκλιος
Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινήσεις για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
checkmate-paraitisi_ekloges_aireton_ypiresiaka_symvoylia.jpg
Εκπαιδευτικοί Κέρκυρας για αιρετούς: Το σωματείο διαδήλωνε και εκείνοι φωτογραφίζονταν
«Το σωματείο που εκπροσωπούν διαδήλωνε και εκείνοι φωτογραφίζονταν με την Κεραμέως. Μαντέψτε τι στάση θα κρατήσουν», αναφέρει η Αγωνιστική Συσπείρωση...
Εκπαιδευτικοί Κέρκυρας για αιρετούς: Το σωματείο διαδήλωνε και εκείνοι φωτογραφίζονταν