Γ. Μπαμπινιώτης: Σκέψεις για το νομοσχέδιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Για τo Νομοσχέδιο τού Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ενίσχυση της ποιότητας τής λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις

To Νομοσχέδιο τού Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ενίσχυση της ποιότητας τής λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο νόμου που για κάθε αντικειμενικό αναγνώστη γνώστη των θεμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό είναι αποτέλεσμα διεξοδικής ολοκληρωμένης πραγμάτευσης όλων των κύριων και καίριων θεμάτων της Πανεπιστημιακής Παιδείας μας. Ουσιαστικό τολμηρό καινοτόμο σύγχρονο ρεαλιστικό λεπτομερειακό θετικά προκλητικό αντέχει και στην πιο σκληρή κριτική.

Δεν γνωρίζω τους συντάκτες αυτού τού Νομοσχεδίου προφανώς πρόκειται για άμεσους συνεργάτες τής Υπουργού Παιδείας που μαζί με την ίδια μελέτησαν και ενέταξαν σε αυτή την πρόταση νόμου αφ ενός ό,τι καλύτερο και θετικό υπάρχει σε προηγούμενα ελληνικά συναφή νομοθετήματα και αφ ετέρου ό,τι σύγχρονο δοκιμασμένο και πρωτοποριακό ισχύει και διέπει πολύ επιτυχημένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως τα γνωρίζουμε οι έμπειροι πανεπιστημιακοί.

Έχοντας διδάξει επί 40 και πλέον χρόνια στο μεγάλο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και έχοντας ασκήσει διοίκηση σε διάφορα αξιώματα (Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα, Πρύτανη 2000-2006) δικαιούμαι νομίζω να εκφράσω την δική μου κρίση για αυτό το Σχέδιο Νόμου. Θα περιοριστώ σε ελάχιστα αλλά καθοριστικά θέματα.

Συμβούλιο Διοίκησης

Κεντρικό θέμα-θέση τού Νομοσχεδίου είναι ότι η γενικότερη κεντρική οικονομική αναπτυξιακή διοίκηση των ΑΕΙ προβλέπεται να ασκείται από ένα 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης Σ.Δ κάθε Ιδρύματος με τετραετή θητεία και δυνατότητα εκλογής για δύο θητείες. Αυτό αποτελείται από 6 εκλεγόμενα εσωτερικά μέλη τού Ιδρύματος και 5 εξωτερικά μέλη εκλεγόμενα από τα 6 εσωτερικά μέλη. Είναι καίριο το ότι η γενικότερη αναπτυξιακή πορεία κάθε ΑΕΙ ανατίθεται σε ένα ολιγομελές ευέλικτο προσοντούχο και έμπειρα εκλεγμένο σώμα ενώ την διοίκηση για όλα τα ακαδημαϊκά θέματα που είναι και αυτά που άμεσα και κυρίως ενδιαφέρουν τους μαχόμενους πανεπιστημιακούς δασκάλους-ερευνητές εξακολουθεί να την έχει η Σύγκλητος απαλλασσόμενη από την πληθώρα των διοικητικο-οικονομικών τεχνικο-γραφειοκρατικών θεμάτων τα οποία ξέρουμε ότι απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος τού χρόνου της.

Ο Πρύτανης

Καινοτομική ρύθμιση: Και των δύο Διοικητικών Σωμάτων προεδρεύει ο Πρύτανης που συντονίζει και συνδυάζει την λειτουργία τους. Ο Πρύτανης πλέον εκλέγεται από το 11μελές ΣΑ τού οποίου η πλειονοψηφία (τα 6 μέλη) έχει εκλεγεί από όλο το σώμα των καθηγητών με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ετσι έμμεσα οιονεί διά αντιπροσώπων τού γενικού σώματος των καθηγητών εκλέγεται ο Πρύτανης και μάλιστα ορθώς με αυξημένη πλειονοψηφία 8/1 1 με εύλογους περιορισμούς στην υποψηφιότητά του και με τετραετή θητεία όπως των λοιπών μελών τού Σ.Δ

Ερώτημα: Είναι ο εκάστοτε Πρύτανης ελέγχων και ελεγχόμενος αφού προεδρεύει και των δύο Σωμάτων; Οχι διότι οι αρμοδιότητες των δύο διοικητικών Σωμάτων ΣΑ και Συγκλήτου είναι διαφορετικές και αυστηρά καθορισμένες. Η νέα ρύθμιση να προεδρεύει τού ΣΑ ο Πρύτανης και να μην είναι απλός εισηγητής όπως η παλαιότερη ρύθμιση δίνει αυξημένο κύρος στον ρόλο του διότι είναι συγχρόνως και ο άμεσος φυσικός πρόεδρος της Συγκλήτου και άμεσος ενεργός σύνδεσμος των δύο διοικητικών Σωμάτων. Σημειωτέον ότι η εκλογή τού Πρύτανη γίνεται τώρα ουσιαστική και απαιτητικότερη αφού υποχρεούται να υποβάλλει προς κρίση 

α)αναλυτικό σχέδιο ανάπτυξης τού Ιδρύματος σε τοπικό εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την εκπαιδεστική και ερευνητική πολιτική την διά βίου μάθηση και εκπαίδευση την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση τού Ιδρύματος την σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία και την ενίσχυση της καινοτομίας και αναβάθμιση τής ποιότητας τού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος τού ΑΕΙ

β) κατάλογο των 4 καθηγητών που προτείνει για αντιπρστάνεις εφόσον εκλεγεί με τα αντικείμενα ενός εκάστου

Κοομήτορες- Πρόεδροι Τμημάτων

Παράλληλα προς τα δύο αυτά Σώματα ΣΑ και Σύγκλητο αναβαθμίζεται ο ρόλος τού Κοσμήτορα 3ετούς θητείας και ο ρόλος τού Προέδρου τού Τμήματος 2ετούς θητείας. Οι διαδικασίες εκλογής τους γίνονται πιο ουσιαστικές και απαιτητικές και δεν μπορεί να κατέχει κανείς ένα αξίωμα περισσότερο από δύο 3ετείς θητείες για Κοσμήτορα και τέσσερεις 2ετείς θητείες για Πρόεδρο. Μία Επιτροπή από καθηγητές εκπροσώπους όλων των Τμημάτων κάθε Σχολής εκλέγει μεταξύ των υποψηφίων τους 3 επικρατέστερους για το αξίωμα τού Κοσμήτορα. Ενας από αυτούς εκλέγεται εν συνεχεία από το ΣΑ με αυξημένη πλειονοψηφία 9/11. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγονται με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία από όλο το σώμα των καθηγητών κάθε Τμήματος

Εκπρόσωποι των Φοιτητών- Συμβούλιο Φοιτητών 

Σχετικά με το επίμαχο θέμα τής εκλογής των εκπροσώπων των φοιτητών το νομοσχέδιο προβλέπει την μετάβαση σε έναν πιο εύκολο σύγχρονο και οικείο στους φοιτητές τρόπο την ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία καθιερώνεται γενικότερο από το νομοσχέδιο για όλα τα πολυπληθή σώματα ψηφοφόρων π.χ για τα 6 εσωτερικά μέλη τού ΣΑ για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο τού Τμήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών κάθε Τμήματος εκλέγονται με ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία από έναν ενιαίο κατάλογο όλων των υποψηφίων των προπτυχιακών φοιτητών των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων και όχι πλέον από τις φοιτητικές παρατάξεις Εκλέκτορες είναι όλοι οι φοιτητές αστών των τριών κύκλων εφόσον ο εκλέκτορας και αστό είναι επίσης σημαντικό όσο κι αν ενοχλεί είναι κανονικός φοιτητής δηλ δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Οι εκλεγόμενοι από τον ενιαίο κατάλογο φοιτητές συγκροτούν το Συμβούλιο Φοιτητών ετήσιας θητείας με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο που εκλέγονται από το ίδιο το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό ορίζει τους εκπροσώπους των φοιτητών στην Κοσμητεία και στα όργανα και τις επιτροπές στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση των φοιτητών.

Βεβαίως οι φοιτητικές παρατάξεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν θα διακηρύσσουν την ιδεολογία και τις θέσεις τους και θα υποστηρίζουν προφανώς δικούς τους υποψηφίους τους οποίους θα προβάλλουν σε ομιλίες και εκδηλώσεις στήριξης. Ωστόσο λόγω της ευρύτερης συμμετοχής των φοιτητών διά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η υποστήριξη αυτή θα έχει εκ των πραγμάτων περιορισμένη έκταση.

Τελικά πρόκειται για μια σωστή δίκαιη αντικειμενική καθαρώς ακαδημαϊκή ρύθμιση καθολικής ισχύος στα ΑΕΙ των προηγμένων χωρών η οποία κακώς άστοχα και υποτιμητικά ακούγεται συχνά ότι γίνεται για να μη υπάρχει συναλλαγή φοιτητών και εκλεγομένων ούτε οιεσδήποτε εξαρτήσεις Με την ευκαιρία αυτή θα επαναλάβω την μαρτυρία μου ότι η φημολογία για εξαρτήσεις όλων των εκλεγομένων μέχρι τούδε προέδρων κοσμητόρων και πρυτάνεων από παραταξιακούς φοιτητές έχει τεχνηέντως συντηρηθεί και διαδοθεί υπονομεύοντας το κύρος των εκλεγομένων στα πανεπιστημιακά αυτά αξιώματα.

Πλην ελάχιστων εξαιρετικών και ακραίων περιπτώσεων δεν ίσχυσε ποτέ τέτοια εξάρτηση ούτε μπορούσε στην πράξη να υπάρξει Η εκλογή συνδεόταν πάντα με την προσωπικότητα και το κύρος των εκλεγομένων καθηγητών αλλά και των ίδιων των φοιτητών που είναι ασυγχώρητο λάθος να πιστεύουμε υπεργενικευτικά ότι στερούνται συλλήβδην ακαδημαϊκού ήθους όπως συχνά τους εμφανίζουν ταυτίζοντάς τους με ανεξέλεγκτα μασκοφόρα  εξωπανεπιστημιακά άτομα. Φτάνει πια. Αρκετή ηθική ζημιά έχει γίνει για καθηγητές και φοιτητές από τέτοιες ασύστατες διαδόσεις που άδικα υπονομεύουν το κύρος των ΑΕΙ της πατρίδας μας.

Ο κ Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής Γλωσσολογίας πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: tovima.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

texniti noimosini
Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς: Το 1ο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό στην Ελλάδα
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση, το σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ανακοινώθηκε το 1ο Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό...
Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς: Το 1ο Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό στην Ελλάδα
iran-helicopter
Απόλυτο θρίλερ στο Ιράν: «Ουδεμία ένδειξη» πως υπάρχουν επιζώντες στον τόπο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο με τον πρόεδρο Ραϊσί
Σε εξέλιξη ένα γαϊτανάκι παραπληροφόρησης και διαψεύσεων μεταξύ δυτικών και ιρανικών ΜΜΕ, ενώ ασαφές παραμένει ακόμα αν έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο...
Απόλυτο θρίλερ στο Ιράν: «Ουδεμία ένδειξη» πως υπάρχουν επιζώντες στον τόπο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο με τον πρόεδρο Ραϊσί
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.jpg
Πανελλήνιες 2024: Πού πάνε τελικά οι επιπλέον εισακτέοι ή πως το Υπουργείο τρολάρει τους υποψήφιους
Πάντως, οι υποψήφιοι βρίσκονται στην τελική φάση της προετοιμασίας τους, καθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 30 Μαΐου για τους...
Πανελλήνιες 2024: Πού πάνε τελικά οι επιπλέον εισακτέοι ή πως το Υπουργείο τρολάρει τους υποψήφιους