ΕΕΠ-ΕΒΠ: Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Η υποβολή αιτήσεων θα ισχύει από τις 3/6 έως και τις 10/6

Εγκύκλιο με την πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές και ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ για το 2022-2023, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από α) περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για τους κλάδους Π23 & ΠΕ30) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 03 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022. 

Αναλυτικά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τη σχολική χρονιά 2022-23) με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

1) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2022.

3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2022.

4) είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Από την ανωτέρω περίπτωση 4 εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020, τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α ́ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, τα οποία δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).

Πριν από την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, εφόσον δεν είναι χρήστες ΟΠΣΥΔ, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ επιλέγουν το πεδίο «Αιτήσεις» και έπειτα Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ  Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα
ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ). Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Σημειώνεται ότι εντός του φακέλου των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Ιστορικό Αιτήσεων υπάρχουν ανά εικονίδιο οι Ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την αίτηση απόσπασης, οι οποίες είναι οι εξής: 

προβολή/επεξεργασία, εξαγωγή σε pdf, απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, ιστορικό αλλαγών, επιλογές αίτησης.

2. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.

3. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, υποβάλλοντας την αίτηση και πριν από την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει -για τις περιπτώσεις που χρειάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα- να μεταφορτώνουν (upload) τα δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο pdf ή zip μέχρι 10 ΜΒ, με  χαμηλή ανάλυση σάρωσης (100 ή 200 dpi) σε ασπρόμαυρο.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/. Επισήμανση: Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών επιτρέπεται η εισαγωγή μόνο ενός αρχείου, ως εκ τούτου εφόσον προστεθεί δεύτερο αρχείο αυτό αντικαθιστά το πρώτο.

4. Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, δεν επιτρέπεται:

α) προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης,

β) τροποποίηση (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων
απόσπασης

γ) συμπλήρωση/τροποποίηση των πεδίων της αίτησης απόσπασης που αφορούν σε προσόντα 

Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και τις 15/06/2022 (στο Ενέργειες: απενεργοποίηση)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005. Συμπληρωματικά και το άρθρο 17 του ν.3402/2005, η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016.

β. Οι νεοδιόριστοι, ήτοι όσοι δεν έχουν παραμείνει στην περιοχή διορισμού τους για δύο σχολικά έτη, αλλά ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (σύμφωνα με το μέρος Β)

γ. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).

δ. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (παρ. 7 του άρθρου 93 του
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4071/2012 και την παρ. 10 του
άρθρου 182 του ν. 3852/2010).

ε. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3 του άρθρου
50 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012, παρ. 3 του
άρθρου 47 του ν. 2304/1995 και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996)
στ. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 27, παρ. 12β του ν. 4386/2016).

ζ. Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010). Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078

Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 103 Β΄)

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση η περιοχή απόσπασης που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση. Επισημάνσεις: Στη διενέργεια των αποσπάσεων κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι συγκρίνονται μεταξύ τους σύμφωνα με τη σχετική μοριοδότηση.

2. Δικαιολογητικά των αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα

Στην περίπτωση α (ειδική κατηγορία μετάθεσης) για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως
εξής:

Για τα πιστοποιητικά ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί στο πεδίο «Ειδική  κατηγορία» η σχετική κατηγορία να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα μεταφορτώνονται.

Για τα πιστοποιητικά από Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή ΑΣΥΕ θα πρέπει να μεταφορτωθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση.

Για την πολυτεκνία η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, θα πρέπει αφενός να καταχωριστεί ο αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ στο σχετικό πεδίο στην αίτηση και αφετέρου να μεταφορτωθεί το πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου (άρθρο 4 ν. 4800/2021, Α΄ 81) ή επικυρωμένου ιδιωτικού   συμφωνητικού, τα οποία θα μεταφορτώνονται. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μεταφορτώνονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Για τις υπόλοιπες κατά προτεραιότητα περιπτώσεις (β, γ, δ, ε, στ, ζ) όσα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές πρέπει να μεταφορτώσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αίτηση απόσπασης. Στην Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ θα διαβιβαστούν (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Ζ) οι αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής σε κατά προτεραιότητα απόσπαση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα