Πανελλαδικές 2022-ΕΠΑΛ: Πρόσκληση συγκρότησης της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων των ΕΠΑΛ
Προθεσμία για αιτήσεις αποκλειστικά έως τις 27 Απριλίου 2022.

Μετά από την πρόσκληση για τη συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 των ΓΕΛ, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των ΕΠΑΛ της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί ΔΕ των συναφών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως τις 27 Απριλίου 2022.

Έπειτα από την αποστολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών ΔΕ, θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των τακτικών και έκτακτων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων με αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020(ΦΕΚ 3609 Β’) όμοιές της, και της Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΔΕ και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους, θα ελεγχθούν ενδελεχώς με ευθύνη των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Δ.Ε. αντίστοιχα. Επίσης οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τέλος, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί-τακτικά μέλη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί-εισηγητές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να έχουν διδακτική εμπειρία στο οικείο μάθημα για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄).

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς ΔΕ και οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν κατά την κρίση τους καταστάσεις με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τους για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) - ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ - ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δ.Ε. επίσης θα πρέπει να καταρτίσουν επιπλέον καταστάσεις ανά μάθημα στις οποίες θα περιέχεται το σύνολο των ενδιαφερόμενων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΔΕ αντίστοιχα και να διαβιβάσουν όλες τις καταστάσεις (προτεινόμενων και μη προτεινόμενων) καθώς και τις αντίστοιχες πρωτότυπες ΑιτήσειςΥπεύθυνες Δηλώσεις μέσω των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού προβούν στον τελικό έλεγχο, θα αποστείλουν όλες τις καταστάσεις και τις πρωτότυπες Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις στην υπηρεσία μας αποκλειστικά ταχυδρομικώς με εταιρεία ταχυμεταφοράς και εμπιστευτικό πρωτόκολλο το αργότερο μέχρι τις 3 Μαϊου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διατυπωμένες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λόγω του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου που θα έχουν δεν πρέπει να αποσταλούν σε καμία περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ ΕΠΑΛ-2022

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ ΔΕ-2022

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα