golearn-engl_970-250
Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι εξετάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του Μαΐου 2022

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου ξεκινά η περίοδος αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Γίνεται γνωστό ότι στο προσεχές διάστημα πρόκειται να διεξαχθούν Εξετάσεις Πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (βασικές δεξιότητες ΤΠΕ), στο πλαίσιο του έργου για την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για ψηφιακές εξετάσεις – δοκιμασίες πιστοποίησης που θα λάβουν χώρα σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι εξετάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του Μαΐου 2022, ενώ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2022.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ θα έχουν οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής.

Αιτήσεις

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικείμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης σε υποστηρικτικά συστήματα της επιμόρφωσης από προηγούμενη συμμετοχή τους σε ανάλογες διαδικασίες, να ακολουθήσουν από τώρα τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ, για την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης που θα αξιοποιήσουν για την υποβολή της αίτησής τους με την έναρξη της περιόδου αιτήσεων (μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου).

Για άμεση και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Ενημέρωσης του έργου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-pimorfosi.cti.gr

όπου διατίθεται πληροφοριακό υλικό, δημοσιεύονται ανακοινώσεις και δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk του έργου.

Περιγραφή Περιεχομένου και Αντικειμένων Εξέτασης Πιστοποίησης Α’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Το περιεχόμενο - αντικείμενο της εξέτασης πιστοποίησης Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις εργασίας των εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, αξιοποιώντας βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον αλλά και εκτός αυτού.

Το περιεχόμενο της εξέτασης αρχικά είχε άμεση συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος σπουδών που αφορούσε στα έργα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» και «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» που υλοποιήθηκαν παλαιότερα.

Εξακολουθεί να είναι εστιασμένο στις ενότητες:

 Χρήση προσωπικού Η/Υ

 Επεξεργασία κειμένου

 Υπολογιστικά φύλλα

 Διαδίκτυο και επικοινωνίες

 Λογισμικό Παρουσίασης

έχουν όμως πραγματοποιηθεί προσαρμογές ως προς τις εφαρμογές λογισμικού που αξιοποιούνται, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί.

Η εξέταση πραγματοποιείται με κατάλληλο περιβάλλον λογισμικού, το οποίο παρουσιάζει στον υποψήφιο τις επιμέρους δοκιμασίες και του παρέχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις αντίστοιχες εφαρμογές λογισμικού (π.χ. εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων) προκειμένου μέσω αυτών να πραγματοποιήσει την ενέργεια που θα οδηγήσει στο ζητούμενο αποτέλεσμα της κάθε δοκιμασίας.

Η βαθμολόγηση γίνεται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση είτε με βάση το αποτέλεσμα της ενέργειας που πραγματοποιεί ο εξεταζόμενος είτε από την ορθότητα της απάντησης που θα επιλέξει για τα κλειστού τύπου ερωτήματα. Το μεγαλύτερο τμήμα από τις 60 συνολικά δοκιμασίες κάθε τεστ είναι εστιασμένο στην απαίτηση να αξιοποιήσει ο υποψήφιος την εκάστοτε εφαρμογή λογισμικού προκειμένου να επιδράσει στο διαθέσιμο αρχείο εργασίας με σκοπό να επιτύχει το ζητούμενο της αντίστοιχης δοκιμασίας.

Α) Για την ενότητα που αφορά στη «Χρήση προσωπικού Η/Υ» κάθε τεστ ελέγχει ικανότητες – δεξιότητες από τις ακόλουθες έξι (6) βασικές περιοχές με δώδεκα (12) συνολικά δοκιμασίες:

Α1) Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας (π.χ. εκκίνηση-τερματισμός λειτουργίας, ρυθμίσεις ήχου, οθόνης και πληκτρολογίου, χρήση βοήθειας)

Α2) Κατανόηση της επιφάνειας εργασίας και αξιοποίηση (π.χ. αναγνώριση βασικών στοιχείων, δημιουργία συντομεύσεων)

Α3) Αξιοποίηση ευκολιών σε περιβάλλον εργασίας με παράθυρα Α4) Δόμηση φακέλων και αρχείων

Α5) Διαχείριση φακέλων και αρχείων

Α6) Βοηθητικά εργαλεία, κατανόηση βασικών απειλών στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας

Β) Για την ενότητα που αφορά στην «Επεξεργασία κειμένου» κάθε τεστ ελέγχει ικανότητες – δεξιότητες από τις ακόλουθες έξι (6) βασικές περιοχές με δεκατέσσερις (14) συνολικά δοκιμασίες:

Β1) Δημιουργία αρχείων κειμένου, αποθήκευση, άνοιγμα και εν γένει διαχείριση μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου

B2) Εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση και διαχείριση περιεχομένου (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων)

B3) Τροποποίηση της μορφής του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου)

B4) Διαμόρφωση των σελίδων του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης)

B5) Αξιοποίηση στοιχείων που βοηθούν ανάλογα με την περίπτωση στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου)

B6) Χρήση πινάκων για την παρουσίαση στοιχείων

Γ) Για την ενότητα που αφορά στα «Υπολογιστικά φύλλα» κάθε τεστ ελέγχει ικανότητες – δεξιότητες από τις ακόλουθες επτά (7) βασικές περιοχές με δώδεκα (12) συνολικά δοκιμασίες:

Γ1) Περιγραφή των εννοιών του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, δημιουργία αρχείων – βιβλίων εργασίας, αποθήκευση, άνοιγμα και διαχείρισή των φύλλων εργασίας (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων

Γ2) Χειρισμός των φύλλων εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή)

Γ3) Εισαγωγή και διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νιες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει διαχείριση κελιών με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών)

Γ4) Τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου) ανάλογα με τον τύπο τους

Γ5) Αξιοποίηση απλών συναρτήσεων ή τύπων υπολογισμού για να εξαχθούν ζητούμενα – αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις

Γ6) Δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων

Γ7) Διαμόρφωση και προσαρμογή σε σελίδες του περιεχομένου των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και να προετοιμασία για εκτύπωση

Δ) Για την ενότητα που αφορά σε «Διαδίκτυο και επικοινωνίες» κάθε τεστ ελέγχει ικανότητες – δεξιότητες από τις ακόλουθες επτά (7) βασικές περιοχές με δεκατέσσερις (14) συνολικά δοκιμασίες:

Δ1) Περιγραφή όρων και εννοιών που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κλπ), στην μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url))

Δ2) Δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κλπ)

Δ3) Οργάνωση της πρόσβασης σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα «Αγαπημένα» στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες

Δ4) Αναζήτηση πληροφορίας κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας

Δ5) Αναγνώριση των βασικών κοινών στοιχείων διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων – Εισερχόμενα – Εξερχόμενα – Απεσταλμένα – Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα)

Δ6) Αξιοποίηση των βασικών χρηστικών λειτουργιών για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα)

Δ7) Διαχείριση μηνυμάτων στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιβλίου διευθύνσεων

Ε) Για την ενότητα που αφορά σε «Λογισμικό Παρουσίασης» κάθε τεστ ελέγχει ικανότητες – δεξιότητες από τις ακόλουθες επτά (7) βασικές περιοχές με οκτώ (8) συνολικά δοκιμασίες:

Ε1) Χειρισμός αρχείων παρουσίασης (άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση)

Ε2) Βασικά στοιχεία σχεδίασης μια παρουσίασης (χρήση προτύπου, προσθήκη κειμένου)

Ε3) Διαχείριση διαφανειών (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή σειράς, προσαρμογή μεγέθους)

Ε4) Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου σε διαφάνεια

Ε5) Χρήση τυπικών αντικειμένων σχεδίασης με αξιοποίηση εργαλείων του λογισμικού παρουσιάσεων

Ε6) Διαχείριση στοιχείων που περιλαμβάνονται σε διαφάνειες (αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή)

Ε7) Αισθητική βελτίωση και δημιουργία ελκυστικών παρουσιάσεων με την προσθήκη ορισμένων εφέ για την παρουσίαση επιμέρους στοιχείων ή για την μετάβαση από μια διαφάνεια σε επόμενη.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ερντογάν
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
Προκλητική ανάμιξη στα εσωτερικά της Ελλάδος από τον Ερντογάν - «Οι επιτυχίες του πρωθυπουργού και η ενδυνάμωση της Ελλάδας δεν αφήνουν τον κ....
Ερντογάν: Ελπίζω οι Έλληνες να δώσουν το απαραίτητο μάθημα στους κυβερνώντες τους
panellinies
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ
«Είναι αδιανόητο τον 21ο αιώνα να συμβιβαζόμαστε με εκπτώσεις σε ζητήματα παιδείας και να αποδεχόμαστε πως μια οικογένεια πρέπει να αιμορραγήσει...
Εκπαιδευτικοί: Μαθητές που μόχθησαν αποκλείονται από το πανεπιστήμιο λόγω ΕΒΕ