Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Σχολείο
Οδηγίες για τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και τους εποπτευόμενους φορείς του, μεταξύ άλλων θεμάτων και για τα ζητήματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011, όπως ισχύει, το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί ή εισηγείται ύστερα από σχετικό ερώτημα του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζουν προς το Ι.Ε.Π. αιτήματα φορέων για την έγκριση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ερευνητών/-τριών ή ερευνητικών ομάδων όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα και αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον οδηγό

Ειδικότερα, ο Οδηγός διαρθρώνεται σε τρία μέρη, ως εξής:

  • στο Μέρος Α΄ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,
     
  • στο Μέρος Β΄ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας), 
     
  • στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τέλος, στο Παράρτημα, το οποίο δομείται ομοίως σε τρία μέρη (Α΄, Β΄ και Γ΄), παρατίθενται πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ειδικές κατηγορίες προγραμμάτων και τις έρευνες αντίστοιχα.

Θεματικές ενότητες

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνονται δράσεις, διαγωνισμοί, εργαστήρια, ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που ενδέχεται -κατά περίπτωση να συνοδεύονται από κατάλληλο ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή/και επιμορφωτικό υλικό.

Η θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπίπτει και στοχεύει, ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά , στα ακόλουθα :

• προαγωγή της δημοκρατίας στο σχολείο, της δημοκρατικής διοίκησης και της πολιτειακής παιδείας

• υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• συμπεριληπτική σχολική κοινότητα

• προώθηση του πολιτισμού, των τεχνών και του αθλητικού ιδεώδους

• ευαισθητοποίηση σε σχέση με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό

• ενίσχυση της φιλαναγνωσίας

• ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφορία

• προαγωγή της δημόσιας και ατομικής ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και του ευ ζην • προαγωγή της ιστορικής ενημερότητας ως προς την τοπική ιστορία (κ.λπ.) 

Δικαιούχοι φορείς

• Εκπαιδευτικοί και Πολιτιστικοί Φορείς

• Σύλλογοι και Επιστημονικές Ενώσεις

• Πανεπιστημιακά ιδρύματα

• Μουσεία

• Οργανισμοί

• Κοινωφελή Ιδρύματα

• Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς τους

• Ινστιτούτα και Ερευνητικά κέντρα (Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη, Αστεροσκοπείο, κ.ά.)

• Υπηρεσίες (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, κ.ά.)

• Αθλητικές ομοσπονδίες

• Νοσοκομεία (Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων)

• Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

• Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή το Ι.Ε.Π.

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) /Διακυβερνητικές Οργανώσεις (ΔΚΟ)

• Ιδιωτικοί φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Διαδικασία υποβολής

• Αίτηση ενδιαφερόμενων φορέων στο Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με συνημμένα τα σχετικά έντυπα (βλ. Παράρτημα Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) και με παραλήπτη την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποβαλλόμενων προτάσεων από τους Φορείς ορίζεται η 10η Ιουνίου 2021.

• Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. διαβιβάζονται στο Ι.Ε.Π. τα αιτήματα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα μέχρι τα μέσα Ιουνίου ε.έ.

• Τα αιτήματα ανατίθενται στις Επιστημονικές Μονάδες ή/και τα Επιστημονικά Γραφεία του Ι.Ε.Π., ανάλογα με τη θεματική τους. Σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινίσεις ή παρουσιάζονται ελλείψεις, οι Μονάδες ή/και τα Γραφεία επικοινωνούν με τον ενδιαφερόμενο φορέα.

• Οι Επιστημονικές Μονάδες ή/και τα Επιστημονικά Γραφεία εισηγούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., το οποίο με Πράξη του γνωμοδοτεί προς την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. αφορά μόνον ένα σχολικό έτος.

• Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. εκδίδουν απόφαση και ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο φορέα, με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης προς το Ι.Ε.Π.

• Για την ανανέωση αιτήματος σε επόμενη σχολική χρονιά, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλει: α) μόνο τις αλλαγές, β) το έντυπο Α.2., γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής των υπολοίπων στοιχείων, δ) την αίτηση για το νέο σχολικό έτος και ε) την έκθεση αποτίμησης του προγράμματος για την προηγούμενη υλοποίησή του, εφόσον έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλιώς την υποβάλλει αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του (βλ. παρακάτω Α5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, παράγραφος ζ. Αποτίμηση Προγραμμάτων).

Προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων-προτάσεων των ενδιαφερομένων φορέων γίνεται προς την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. προς το Ι.Ε.Π. και εξετάζονται ως προς τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Πληρότητα Αίτησης και Συνοδευτικών Παραστατικών

• Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση (βλ. Παράρτημα: Α.1. Έντυπο 1ο: Αίτηση).

• Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος (βλ. Παράρτημα: Α.2. Έντυπο 2ο : Περιγραφή προγράμματος).

• Συνημμένο βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα: Α.3. Έντυπο 3ο : Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα), πλήρως συμπληρωμένο από όλους/όλες όσοι/όσες εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή δραστηριότητας στη σχολική μονάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ενδεχόμενη εμπειρία τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων, καθώς και στην εμπειρία τους στον χώρο της εκπαίδευσης γενικά ή ειδικά (αν πρόκειται για πρόγραμμα-υλικό που αφορά συγκεκριμένες ομάδες όπως π.χ. μαθητές/-ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές/-ήτριες από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κ.λπ.).

• Υπεύθυνη δήλωση (βλ. Παράρτημα: Α.4. Έντυπο 4ο : Υπεύθυνη Δήλωση) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι θα τηρηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και ότι το πρόγραμμα (με ή χωρίς συνοδεία υλικού), εφόσον λάβει θετική γνωμοδότηση από το Ι.Ε.Π., θα εφαρμοστεί, ως έχει, για το σχολικό έτος, για το οποίο λαμβάνει τη σχετική έγκριση. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης επανάληψης του προγράμματος σε νέο σχολικό έτος, στην Υ.Δ. βεβαιώνεται ότι το υλικό που δεν επανυποβάλλεται δεν έχει τροποποιηθεί από την έγκρισή του.

• Αναλυτικός φάκελος με όλο το πρόγραμμα και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Γεωργία - Βιασμός: Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες με τις μελανιές στο σώμα της (εικόνες)

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

kentro ygeias palama
Εικονικοί εμβολιασμοί: Απολύθηκαν η υπάλληλος και η νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας
Απολύθηκαν η υπάλληλος και η νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας που εμπλέκονταν στην υπόθεση των εικονικών εμβολιασμών - Μέχρι σήμερα...
Εικονικοί εμβολιασμοί: Απολύθηκαν η υπάλληλος και η νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας