Εγγραφές- μετεγγραφές μαθητών Δευτεροβάθμιας: ΦΕΚ με όλη τη διαδικασία
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αφορά εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών σε Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πρότυπα, ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία

Απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.Ζέττας Μακρή για τις Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ

Με την απόφαση αυτή οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται ως εξής:

Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Α) Εγγραφή

1) Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ., στα Γυμνάσια ΕΑΕ και στα Λύκεια ΕΑΕ πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα. Κατ΄ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14, β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

2) Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περ. 8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης. Κατ΄ εξαίρεση: α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14 και β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης.

3) Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους ύστερα από σχετική πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφασή του/της κατά το μήνα Ιανουάριο το Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/ τριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της με υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης και μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια, και αποστέλλει τους συμπληρωμένους πίνακες στα Δημοτικά σχολεία, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών και να διαβιβαστούν οι απολυτήριοι τίτλοι υπηρεσιακώς στα Γυμνάσια εγγραφής και επί αποδείξει. Οι μαθητές/ τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α΄ 184), καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

4) Για την εγγραφή στην Α΄ ΓΕ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΓΕ.Λ. που έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή στην Α΄ τάξη ΓΕ.Λ. με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς από το Γυμνάσιο.

5) Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Δ του παρόντος άρθρου. 6) Για την πραγματοποίηση εγγραφής μαθητή/τριας που έχει παραλάβει τον απολυτήριο τίτλο του Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη δημοσίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.:

α) αν η εγγραφή πραγματοποιείται το ημερολογιακό έτος έκδοσης του τίτλου, τότε ο τίτλος κατατίθεται στο Γυμνάσιο έκδοσης, δημόσιο ή ιδιωτικό, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. Β του παρόντος άρθρου, προκειμένου να διαβιβαστεί στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής,

β) αν η εγγραφή πραγματοποιείται σε μεταγενέστερα έτη από το έτος έκδοσης του τίτλου και δεν είχε πραγματοποιηθεί εγγραφή σε ΓΕ.Λ. ή σε ΕΠΑ.Λ., δημόσιο ή ιδιωτικό, τότε η εγγραφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του τίτλου στο ΓΕ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ. εγγραφής, δημόσιο ή ιδιωτικό, από τον/την μαθητή/τρια ή τον κηδεμόνα του/της, αν αυτός/ή είναι ανήλικος/η.

7) Δικαίωμα εγγραφής

στην Α΄ τάξη του ΓΕ.Λ. έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ. Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Β΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. τετραετούς φοίτησης και όσοι/ ες έχουν απορριφθεί από τη Β΄ ή τη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι/ες από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ., οι προαγόμενοι/ες από τη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ τριετούς φοίτησης, όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ ημερησίου ΓΕ.Λ., όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ εσπερινού ΓΕ.Λ. τριετούς φοίτησης και όσοι/ες έχουν απορριφθεί στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ.

8) Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, Α΄ 83) έχουν ανά τάξη: α) στην Α΄ τάξη: αα) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. γγ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου. δδ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. εε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ Τάξη Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. στστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Τ.Ε.Σ. ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ. ηη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. θθ) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). ιι) Από το σχολικό έτος 2021-2022, όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των Ε.Σ.Κ. του ν. 4763/ 2020 (Α΄ 254). β) στη Β΄ τάξη: αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. γγ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών. δδ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών. εε) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). στστ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ΄τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ζζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα. ηη) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου. θθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης. ιι) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. ιαια) Μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β΄ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης ιβιβ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. ιγιγ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά. ιδιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ιειε) Κάτοχοι Πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. ιστιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β΄ κύκλο Τ.Ε.Ε. ιηιη) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. ιθιθ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. κκ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ. κακα) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α ΄τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2020-2021. κβκβ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. έως και το σχολικό έτος 2021-2022. κγκγ)

Από το σχολικό έτος 2023-2024, οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα. κδκδ) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών. γ) στη Γ΄ τάξη: αα) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους. ββ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα. γγ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα. δδ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. εε) Μαθητές/τριες της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης. στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας. ζζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄2005) υπουργικής απόφασης.

Δείτε όλο το ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Βάσεις 2021: Τα «πάνω κάτω» φέρνει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Αλλάζει ο νόμος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκπαιδευτικών: 2 σεμινάρια αντί για ένα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2021

Πιστοποίηση Αγγλικών  ΕΥΚΟΛΑ και Ευέλικτα με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Παλαιστίνη: Νεκρός έφηβος από πυρά ισραηλινών στρατιωτών
146 Παλαιστίνιοι τραυματίες, 9 που τραυματίστηκαν από πραγματικές σφαίρες, 34 που χτυπήθηκαν από βλήματα με επικάλυψη από καουτσούκ και πάνω από 80...
Παλαιστίνη: Νεκρός έφηβος από πυρά ισραηλινών στρατιωτών
Βάσεις εισαγωγής -Πανελλήνιες 2021: Γιατί το φετινό σύστημα δεν είναι αξιοκρατικό
«Οι πανελλήνιες δεν είναι όμως τζόγος, είναι ο κόπος - σωματικός, πνευματικός, ψυχολογικός και οικονομικός - τουλάχιστον 2 χρόνων από τη ζωή των...
Βάσεις εισαγωγής -Πανελλήνιες 2021: Γιατί το φετινό σύστημα δεν είναι αξιοκρατικό
panellinies panelladikes 2021
Μηχανογραφικό 2021: Οδηγίες μέσα από 10 ερωτήσεις - απαντήσεις
Πανελλήνιες 2021: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την συμπλήρωση των δύο Μηχανογραφικών δελτίων μέσα από δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις
Μηχανογραφικό 2021: Οδηγίες μέσα από ερωτήσεις - απαντήσεις