Νηπιαγωγεία: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου και ολοήμερο
Nick Paleologos / SOOC
Νέα εγκύκλιος σχετικά με τον προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και λειτουργίας του ολοήμερου

Νέα εγκύκλιο με θέμα τις «ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος» από το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τα εξής θέματα: 

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

2. Κατανομή Τμημάτων

3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

4. Ωράριο Εκπαιδευτικών

5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί

6. Επιμορφωτικές δράσεις

7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου

8. Παραρτήματα Νηπιαγωγείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος και Προϋποθέσεις λειτουργίας

Δείτε εδώ την εγκύκλιο


Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Νηπιαγωγεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων

α) Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων συντάσσονται με βάση το κεφ. Β, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (Α’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142). Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/την οικείο/α Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με το κεφ. Β, παρ. 3, του άρθρου 11, του ΠΔ 79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄142).

β) Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά. Επιπλέον του υποχρεωτικού Ωρολογίου Προγράμματος διδασκαλίας, τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο.3 του ν.4713/2020 (Α΄147).

2. Κατανομή τμημάτων

α) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) τα Νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα είναι:

α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και

β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 2, ΠΔ79/2017 (Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111) καθορίζεται στους είκοσι πέντε (25).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο αριθμός αιτήσεων νηπίων/ προνηπίων για εγγραφή υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά Τμήμα, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 4δ του Π.Δ.79/2017 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και σας έχουν γνωστοποιηθεί με την με αριθ. πρωτ. Φ.6/22510/Δ1/25-2-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β) Για την κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια, όπως η ηλικία (νήπια-προνήπια) και οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών, με στόχο να υπάρξει μια ισόρροπη και ισάριθμη κατανομή των μαθητών/τριών στα Τμήματα.

γ) Επισημαίνεται ότι μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός μαθητών/τριών στα Τμήματα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και στα Τμήματα του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα Νηπιαγωγεία.

δ) Στα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ο αριθμός νηπίων είναι ο αναγραφόμενος στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας αυτών, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Στην Υπουργική Απόφαση χορήγησης της άδειας του Νηπιαγωγείου συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση του ποσοστού 10%, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 682/1977 (Α΄244).

Όσον αφορά στον ελάχιστο αριθμό νηπίων ανά Τμήμα, τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία μπορούν να τον καθορίζουν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ.4, του ν.682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4713/2020 (Α΄147)).

3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool

α) Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-22 καταχωρίζονται με ευθύνη των Προϊσταμένων -Διευθυντών/τριών τους, στο Βιβλίο Μητρώου και στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2021-2022 σε αυτό.

β) Υπενθυμίζεται ότι από το σχολικό έτος 2020-2021 και έως το σχολικό έτος 2029-2030, ο αριθμός Βιβλίου Μητρώου μαθητών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων, θα είναι ο αριθμός 2020, ο οποίος θα παραμείνει ο ίδιος καθ’ όλη τη δεκαετία. Οι ανωτέρω αριθμοί θα δίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

γ) Επισημαίνεται ότι στα Νηπιαγωγεία, με ευθύνη των Προϊσταμένων- Διευθυντών/τριών τους, στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ονομασία/επωνυμία του σχολείου χωρίς τους προσδιορισμούς «κλασικό» και «ολοήμερο» (π.χ. 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ).

δ) Επειδή έχουν διαπιστωθεί λάθη στην αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης των σχολικών μονάδων, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων να επικαιροποιήσουν τις συντεταγμένες της γεωγραφικής θέσης του σχολείου στο σχετικό πεδίο του πληροφοριακού συστήματος myschool μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

ε) Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και τη με αριθ. πρωτ. 149084/ΓΔ4/8-9-2017 εγκύκλιο με θέμα «Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)», προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού).

στ) Οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων καλούνται να επικαιροποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, τα στοιχεία που αφορούν στον Δήμο στον οποίο ανήκει η σχολική μονάδα, στις περιπτώσεις όπου έλαβε χώρα κατάτμησή του.

ζ) Σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 132524/Δ1/25-10-2012 και 171490/Δ2/12-11-2013 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., «η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα. Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε και πάλι ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/τρια επικαιροποιεί τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων»

4. Ωράριο Εκπαιδευτικών

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την με αριθ. 127187/Ε1/19-08-2016 (Β΄2524) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία». Επισημαίνεται ότι οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/τριες των Νηπιαγωγείων φροντίζουν, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο.

Ως προς το εργασιακό ωράριο, σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566/1985 (Α΄167), άρθρο 13, παρ. 8, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (Α΄5), σύμφωνα με την οποία ο/η εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των (6) έξι ωρών την ημέρα ή τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!